+ Meer informatie

Levensstijl in militaire dienst

5 minuten leestijd

III.

C. Reizen op zondag.

Het principe van het niet-reizen op zondag wordt door de overgrote meerderheid van de nederlandse militairen niet gedeeld.

„Wat interesseert het mij, wanneer ik 's-zondagsavonds vroeg het ouderlijk gezin moet gaan verlaten, wanneer ik in de trein stap, waar veel van mijn lotgenoten hun ontevredenheid over dienst enz. spuien, waar zondagsheiliging en - rust „taboe" is."

fa ook onder ons heeft dit schijn-argument veel aanhangers in de practijk.

Het valt niet mee, 0111 gedurende soms meer dan drie weken ouders en meisje niet te kunnen zien.

Maar zonder strijd geen overwinning!

D. Vrije tijdsbesteding.

Dit vormt in cle depots, op S.R.O.'s en Kaderscholen geen probleem. Zo echter het moment van indeling bij de parate eenheid is aangebroken, steekt het monster van verveling zijn kop op.

Dag in dag uit vaak hetzelfde werk, dat velen met tegenzin verrichten. Tussen haakjes! Laten wij ons niet laten verleiden cloor een „kankerstemming" of cloor het systeem van „zoveel mogelijk drukken van opgedragen werkzaamheden". Wij hebben ons werk te verrichten, zo getrouw en gewillig als de engelen in de hemel doen.

Na het middagappèl zijn we dan doorgaans vrij. Wat nu te doen? We kunnen op cle kamer blijven, naar het Prot. Mil. Tehuis gaan. We kunnen ook een contactadres zoeken. Gelukkig is het in veel garnizoensplaatsen zo, dat men je vraagt mee te gaan naar een of ander gezin. Dit voorkomt een eventuele verlegenheid om zelf een dergelijk adres op te zoeken.

Is er geen enkel adres, waar wij onze vrije tijd kunnen doorbrengen, dan blijft nog altijd het Prot. Mil. Tehuis open voor ons.

Vaak verschilt cle sfeer in verschillende tehuizen niet veel van die in de doorsnee-cantine, toch is het hier huiselijker. In elk tehuis is een studiezaal. „Dienst Welzijnszorg Leger" geeft ons een belangrijke reductie op cursuskosten enz., dus om aan het gevaar van algehele verslapping te ontkomen, vindt men hier een mooie uitwijk-mogelijkheid. „Verslapping". Inderdaad!

Het leven in de „dienstsfeer" van 's-morgens vroeg tot 's-avonds laat, stompt ons onherroepelijk af wanneer we geen enkel moment hebben, om eens alleen te zijn, om cle gedachten te kunnen bepalen bij hogere en belangrijker dingen. We dreigen een massamens te worden. Een mooie gelegenheid voor hem, die zijn opvoeding overboord tracht te gooien, en het is de, onderling vaak niet eens harmonieuze, massa, clie ons leven, onze opvattingen gaat bepalen. E11 dit is clan eigen schuld!

E. Onze houding t.a.v. de meerdere.

Evenals in het burgerleven, hebben we „meerderen". Dit zijn geen „uebermensen", maar mensen, evenals wij, vol met gebreken.

Zij zijn verantwoordelijk voor ons — of het nu een korporaal, onderofficier of officier is. Niet alleen verantwoordelijk voor het materiële gedeelte, maar ook voor het geestelijke welzijn van cle mensen, clie aan hen toevertrouwd zijn. Het mag een meerdere niet koud laten, wanneer cloor een mindere Gods Naam gelasterd wordt enz.

Wij hebben onze meerderen niet alleen te gehoorzamen, maar ook voor hen te bidden. Alles onder de spanning van het „Vreest God, eert de Koning".

F. Vaccinatie.

Over cle principiële zijde van deze handeling is in onze pers al voldoende voorlichting gegeven.

Iedere militair, die in werkelijke dienst is, kan wanneer hij (of bij minderjarig-

heid zijn ouders) principiële bezwaren heeft tegen vaccinatie, revaccinatie of immunisatie een request om vrijstelling daarvan indienen bij de Minister voor Defensie.

Dit dient vóór opkomst in werkelijke dienst plaats te vinden, wil men onnodige moeilijkheden vermijden.

Echter in het eerste geval kan de militair zijn bezwaren naar voren brengen p het ogenblik van immunisatie e.d. bij tjn C.C. of bij de Officier van Gezondteid.

3it alleen, indien tijdige indiening van het verzoek voor de opkomst niet mogelijk was.

Binnen 72 uur na genoemd moment moet dan een verzoekschrift ingediend worden.

Wanneer de minderjarige militair zich reeds heeft laten vaccineren is echter — gelet op de praktijk — de mogelijkheid aanwezig, dat wanneer zijn ouders een verzoek om vrijstelling indienen, hierop gunstig wordt beschikt.

Slot.

Veel dank zijn we verschuldigd aan de Synodale Commissie ter behartiging van de belangen van onze militairen.

We denken o.a. aan het handboekje voor de soldaat enz. enz. Ook aan de gezinnen, die de militairen willen opnemen, om zo het gemis van de huiselijke kring enigszins te vergoeden.

Echter één wens!

Zou het niet mogelijk zijn zogenaamde „recrutendagen" in te stellen, waarop b.v. door een predikant dokter en militair verantwoorde voorlichting gegeven wordt aan de toekomstige dienstplichtigen over de verschillende facetten van het militaire leven.

Velen zullen door deze voorlichting niet — zoals nu vaak voorkomt — een bijna onbekende toekomst ingaan, met alle gevolgen van dien.

Iedere militair wordt tijdens zijn diensttijd herhaaldelijk voor de keus van het vóór of tegen Christus zijn, gesteld.

Deze keus uit zich vaak in kleine dingen! Alleen door genade zullen we leren verstaan, dat we de — nimmer verouder-

de — wapenrusting van Efeze 6 : 10 t/m 19, niet kunnen en willen dragen, en dit in het midden van een wereld, die in het boze ligt.

Alleen wedergeboorte en bekering tot de God des levens zullen ons echt „ontwapenen'' en ons tot de bede brengen: „Leer ons bidden, leer ons strijden."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.