+ Meer informatie

TER OVERWEGING

7 minuten leestijd

Informatieboekje voor de Nederlands Gereformeerde Kerken 1998. Uitg. Buijten & Schipperheijn Amsterdam 1998. 272 blz. prijs f 17,25.

Evenals in de andere kerken van gereformeerde origine verscheen ook in de kring van de NGK onlangs het nieuwe ‘jaarboekje’. Het geeft een schat van informatie over de plaatselijke, regionale en landelijke activiteiten. Opvallend t.o.v. ons eigen jaarboek is de strikt alfabetische rangorde van de gemeenten; mijnentwegen is dat een ‘plus’ te noemen. Bij de statistieken vallen twee zaken op: de moeite om - net als bij ons - in de regio’s west en zuid-west het ledental stabiel te houden (landelijk was er een lichte groei van 200 leden) én de overgangen tussen de NGK enerzijds en de CGK/GKV anderzijds, die beide voor de NGK positief uitvallen (blz. 160 v).

In het jaaroverzicht (van de hand van ds. J.C. Schaeffer) trekken uiteraard de oecumenische contacten de aandacht. In de relatie tot de GKV en CGK wordt gesproken over de toenemende moeizaamheid die landelijk wordt waargenomen; en toch is er plaatselijk vaak voortgang (blz. 183-187). Bij een passage over het lied stelt ds. Schaeffer: ‘ook het spel der vrije krachten kan ons ergens heenstuwen, waar we achteraf misschien toch niet zo blij mee zijn. Daarom is bezinning op dit punt blijvend nodig’.

Deze opmerking is het waard om op breder gebied overdacht te worden!

Jaarboek 1998 van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, Uitg. Buijten & Schipperheijn Amsterdam 1998. 328 blz. f 17,25.

Vlak voor Pasen ontving ik het recensie-exemplaar van ons nieuwe Jaarboek.

Ik waardeer het dat het zo tijdig verschijnt. leder meelevend kerklid weet dat het een onmisbare gids is in het kerkelijk leven. Je moet het bij de hand hebben. Het is voor de lezer nauwelijks voor te stellen hoeveel vergader- en correctiewerk er aan het Jaarboek is besteed.

Ik wijs op de vier In memoriams, op de vier jubilea en op het ruim dertig pagina’s teilende jaaroverzicht (inclusief de jubilea). Dit artikel van Drs. Starreveld biedt een boeiende rondgang door heel het kerkelijk leven, in binnen- en buitenland! Prof.Van ‘t Spijker schrijft over de Oecumene dichtbij en veraf - principe en praktijk, met elkaar vergeleken en op elkaar botsend, met als leiddraad de eenheid van Gods volk.

Het Jaarboek geeft aanleiding om aan zelfonderzoek te doen en ons kerkelijk leven in verootmoediging en met zorg te bekijken. Daarvoor is deze recensie niet geschikt. Wellicht dat de redactie in een apart artikel daarop terugkomt. Nu reeds veel dank aan de redactie.

dr. Lambert Wierenga, …de pen van een die vaardig schrijft…. Voor je plezier lezen in de bijbel. Uitg. Kok Voorhoeve Kampen 1997. 155 blz. prijs f 32,50.

Dr. Wierenga is lid van het onderzoeksveld ‘literatuurwetenschap’ aan de Universiteit Groningen. Hij heeft verschillende bijbelgedeelten die hem zó bekend waren dat er nauwelijks meer verrassing in zat, onder de literair-wetenschappelijke loupe genomen. Daarbij komen vragen aan de orde als: wat was de gangbare schrijfgewoonte in die dagen? Wat is de betoogtrant? Hoe zitten vergelijkingen in elkaar? Hoe verbindt een NT-ische schrijver OT-ische teksten aan hetgeen hij zeggen wil? Op die manier komt er in die bijbelgedeelten een nieuwe glans en vaak duikt er een onverwacht inzicht op. Goed om attent op te zijn, want we menen vaak van te voren al zo goed te weten wat er staat… De schrijver bewaart bij dat alles zorgvuldig de eerbied voor het ons door God overgeleverde Woord. Zo kijken we o.a. naar 1 Sam. 24, Joh. 6, Psalm 104, Rom. 10: 5-17 en 1 Cor. 11. Wie over één van deze gedeelten moet mediteren/preken, kan bij al het materiaal dat hij daartoe beziet van dit boek nog nut hebben; het kleurt het inzicht in de teksten verschillende keren bij.

dr. H.J. Selderhuis, Calvijn als asielzoeker. Apeldoornse studies nr. 35 en dr. J.W. Maris, Geloof en Schriftgezag. Apeldoornse studies nr. 36. Uitgave van de Theologische Universiteit Apeldoorn 1997 resp. 1998. 32 resp. 54 blz. prijs per deel f 17,50.

De redactie ontving bovengenoemde boekjes die sinds kort in eigen beheer bij onze Universiteit worden uitgegeven. Het boekje van Selderhuis bevat zijn inaugurele rede bij het aanvaarden van zijn ambt als hoogleraar. We kijken Calvijn in het hart; de psalmen zijn voor hem ‘een schatkist vol met allerlei soort prachtige schatten’ (blz. 29). Tegelijk zegt dit ook iets van hem die deze dingen via zijn rede voor het voetlicht bracht. Het boekje van Maris bevat de rectorale rede (in uitgebreide versie) waarmee hij het rectoraat in 1996 aan prof. Peels overdroeg. De zaak van het Schriftgezag is bepaald een actueel thema, waar de kerken op allerlei manieren mee te maken krijgen.

Men kan contribuant worden van de serie; dan ontvangt men (tegen een bijdrage van minimaal f 25,- per jaar) jaarlijks twee deeltjes. Men krijgt er materiaal voor in huis dat theologisch gedegen en confessioneel-kerkelijk betrouwbaar is. Opgave via de Universiteit, Wilhelminapark 4, 7316 BT Apeldoorn. Laten kerkenraden en hun leden het eens overwegen!

D. Koole en W.H. Velema (red.), Verricht uw dienst ten volle. De ouderling in de praktijk. Uitg. Kok Voorhoeve Kampen 1998 (derde druk). 157 blz. prijs f 29,90.

Er verscheen een herdruk van het bovengenoemde boek, dat al vele ambtsdragers geholpen heeft hun weg in het pastoraat te vinden. Indertijd verschenen er drie boeken binnen onze kerken: ‘Uit liefde tot Christus’ (waar de principiële grondslag voor deze herdruk werd gelegd) en ook nog ‘Zichtbare liefde van Christus’ (speciaal voor diakenen). Dit boek verscheen tussen deze twee in. We volstaan met een aankondiging, omdat bij de eerste druk er al de nodige aandacht voor geweest is in de kerkelijke pers. Maar om uw belangstelling te wekken: het gaat over geestelijke groei van de gemeente, gesprekken over het persoonlijk geloof, vragen rond het avondmaal, pastorale hulp bij allerlei spanningen (vooral in relaties), twijfel, conflictsituaties in de gemeente, de ouderling en de cultuurvragen. Stof te over om in persoonlijke bezinning of rond een bezinningsvergadering van een kerkenraad winst mee te doen. Warm aanbevolen.

H.M. Vroom, Waarom Jezus? Overwegingen aan de hand van het Onze Vader. Uitg. Kok Kampen 1997. 121 blz. prijs f 19,90.

De auteur, hoogleraar godsdienstwijsbegeerte en apologetiek aan de VU te Amsterdam, wil een weg zoeken die het christelijk geloof tegenover andere geloven cq. wereldgodsdiensten aanvaardbaar maakt. De vraag die in de titel klinkt, moet dan ook vooral gezien worden in het licht van de huidige discussies welke weg tot het ‘hogere’ voert. Wat heeft het Christendom dan voor meerwaarde? Om toegang tot die vraag te krijgen behandelt de auteur het Onze Vader. Immers, in dat gebed confronteert Jezus ons met de vraag wat voor heil wij verwachten, en dus wat ons doel is in ons leven (blz. 17).

Er is een probleem aan dit boekje. Het werkt om zo te zeggen ‘van onder naar boven’. Van de mens uit naar God toe. De auteur legt zich die weg op vanwege de vragen in zijn uitgangspunt. Maar kan er op die manier ooit wel een visie ontstaan die gedragen wordt door de Schrift? We horen over bijbelse ‘verhalen’ en ‘belijdende uitspraken’ (blz. 11); dat spoort veel verder (op blz. 86) met de uitspraak over de kennis van God die ‘mensen aan hun ervaringen hebben ontleend’. Maar gaat echt geloof niet boven onze ervaring en overwegingen uit? Men zou willen dat meer vanuit Gods openbaring gesproken was. Nu laat het boekje toch veel vragen over. En dat was niet de bedoeling.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.