+ Meer informatie

Reisindrukken

6 minuten leestijd

7

Het leven in Canada is een leven van strijd, moeite en vcrdrict. Het is daar niet anders dan elders in de wereld. Ook daar gcldt, wat we belijden, dat we aan allerlei ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn.

Aanvankelijk bestonden de gemeenten in hoofdzaak uit jonge geziimen. Toen was er de strijd om zich een bestaan te verwerven in het nieuwe land. Er kwamen weinig sterfgevallen voor. Maar in de loop der jaren zijn er al vcle graven gedolven en zijn er ledige plaatsen gekomen. Ik denk aan Ds. Laman en zijn echtgenote, die na kortc ziekte, enkelc jaren na elkaar, stierven en daar hun laatste rustplaats vonden in de Canadese grand, terwijl hun ziel mocht ingaan in de rust. Ik denk aan ouderling Postna en diens vrouw — ik heb ze niet gekend — die plotscling weggerukt werden, toen ze dc weg overstaken en gegrepen werden door een auto. Ik denk aan anderen, waarvan ik er sommige gekend heb, die door een ongeval getroffen werden of na ziekte hcengingen. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Dat wordt ook daar telkens bevestigd. Er blijft voor ons alien uiteindelijk slcchts een enkele levensvraag over, maar dat is dan ook een belangrijke vraag, namclijk hoe we bereid zullen zijn om vroeg of laat God te ontmoeten.

De kerk neemt gclukkig in het leven van vele emigranten nog een plaats in. Daarmee willen we niet zeggen, dat alle emigranten de kerk op een juiste wijze weten tc waarderen. Het gaat in Canada als hier. Vele mensen, die bij voorbeeld van het platteland naar de stad gaan, raken daar kerkelijk zoek en geestelijk helemaal van het pad af. In Canada zijn velen maar luk raak ergens terecht gekomen. En in dc eerste jaren van de na-oorlogse emigratie is het belang van de ontwikkeling van een eigen kerkelijk leven door velen niet gezien, die daarbij een goede hiding hadden kunnen geven. Velen zijn ge-emigreerd en terecht gekomen in streken, waar de waarhejd niet te vinden was. Zij hebben zich min of meer gemakkelijk aangesloten bij een der bestaande kerken. Sommigcn of velen kwamen daardoor terecht in de Christian Reformed Churches, te vergelijken met de Gereformeerde kerken in ons land. Onze mensen in Canada staan afwijzend tegenover die kerken, omdat men daar dezelfde beginselen is toegedaan als de Gereformeerde kerken hier.

Het is onder de zegen des Heeren gelukt tot een eigen kerkelijk leven te komen. Het is daar niet volmaakt, in geen geval. Er zijn daar ook dingen, die met zorg kunnen vervullen. Toch is daar nog veel goeds te vinden. In alle gemeenten in ZuidOntario heb ik gepreekt. Met velen heb ik kennisgemaakt. Vooral uiteraard in Hamilton en omgeving, omdat daar mijn kinderen wonen en ik daar het meest gearbeid heb. De contacten met velen van allerlei leeftijd heeft toch doen zien, dat daar mensen wonen, die de Heere vrezen. De Heere werkt daar nog met Zijn Geest. Er is nog belangstelling voor de waarheid naar Gods Woord. Velen verstaan het nog, dat het wederbarende werk des Gecstes nodig is. Er zijn ook andere tendenzen. Het wil er ook daar bij velen gemakkelijk in, dat het niet zo zwaar hoeft en dat het toch zo eenvoudig is en dat men het slechts moet gclovcn enz. Dat is de tegenstelling tussen het werk des Heeren en het werk van de mens, die altijd weer naar voren komt.

Het is telkens een verkwikking om een poos in het vreemde land door te brengen. Het is fijn om bij de kinderen en kleinkinderen te zijn, die van jaar tot jaar groter worden en wier aantal in de loop der jaren nogal vermeerderd is. Het stemt evenzeer tot vreugde daar het woord te mogen bedienen en vrienden te mogen ontmoeten. Het werk des Heeren in Canada is niet anders dan hier. Zo vliegen de dagen en weken voorbij en wordt het weer tijd om te vertrekken.

Maar zover is het nog niet, dat we hiermee besluiten. Nog een paar dingen vragen dc aandacht. Een daarvan is het kerkelijk leven in het algemeen. Een poos geleden sprak ik een lezer van ons blad, die belangstelling voor het godsdienstige en kerkelijke leven in Canada heeft en vroeg ook daarover iets te schrijven. Nu is dat niet zo gemakkelijk. Dat zou beter kunnen worden gedaan door iemand, die geheel op dc hoogte is. Ik moet volstaan met enkele opmerkingen.

Er waren vo6r de na-oorlogse emigratie verschillende gemeenten, die behoorden tot de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika. Het ligt voor de hand, dat leden van die gemeenten, die uit Holland naar Canada of de Verenigde Staten emigreerden, zich aansloten bij de reeds bestaande gemeenten of dat zij kwamen tot instituering van nieuwe gemeenten in andere plaatsen. Ik krijg vaak de indruk, dat de band onder hen sterkcr is dan onder onze gemeenten en dat men daar het kerkelijke leven heeft, zoals dat ook hier is. Daar staan verschillende predikanten die vroeger in ons land hebben gediend.

Het komt voor, dat dicht bij elkaar gemeenten van beide kerkgroepen zijn. Ook in Canada en de Verenigde Staten is verdeeldheid, die er niet moest zijn. Wanneer we de kerkgcschiedenis van de laatste eeuwen nagaan dan kunnen we zien, dat ook in de nieuwe wereld allerlei verschil van inzicht en van grondslag is geweest, die tot scheuring en verdeeldheid aanleiding heeft gegeven. Het is daarom van groot belang, dat emigranten met deze dingen ernstig rekening houden. Laat men zich toch nooit vestigen in streken, waar de waarheid niet recht gehandhaafd wordt. Het gaat om de tockomst van de kerk en van de gezinnen. Hier mag wel opgeroepen worden tot waakzaamheid en gebed!

Of er dan in Canadese kerken geen waarheid meer te beluisteren valt? We zouden dit niet graag durven beweren. We mogen aannemen, dat er ook uit de nageslachten van hen, die uit Schotland en andere protestantse landen zijn geemigreerd, zijn, die de Heere vrezen. Maar in hoeverre dat het geval is, is moeilijk uit te maken. Het onderschcid in taal maakt een nauw contakt nog niet mogelijk. Hoewei, er zijn ook vcrblijdende dingen. Maar daarover een volgende maal.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.