+ Meer informatie

Opgemerkt

7 minuten leestijd

Deze rubriek is bedoeld om te reageren op de redactionele inhoud van het RD. Alle inzendingen (maximaal 30 regels) moeten voorzien zijn van naam en adres van de schrijver en de titel van deze rubriek. Plaatsing van ingezonden stukken betekent niet dat de hoofdredactie met de inhoud daarvan instemt. Ingezonden brieven die vanwege hun lengte of inhoud, of vanwege ruimtegebrek niet voor plaatsing in aanmerking komen, worden niet teruggestuurd.

Dialoog
Zoals het RD van maandag 1 oktober weergaf, zijn collega's Veldhuizen en Verboom snel bij Zondag 7. Zijn zij daar sneller bij dan de catechismus zelf? Zij besteden niet minder aandacht aan de ellende (3 van de 40 hoofdstukken) dan de catechismus zelf (3 van de 52 zondagen). In deze hoofdstukken wordt de totale doodstaat van de mens getekend en geleerd! Zij doen daarmee recht aan het geheel van de gereformeerde leer.
Ook wordt het appel niet gemist dat de verkondiging tweeërlei uitwerking kan hebben. Juist in het hoofdstuk over het geloof (Wij geloven I, 18) staat: „Wel zijn alle mensen aan de verdoemenis onderworpen, maar niet allen worden door Christus gered. Alleen zij, die het ware geloof in Christus, als een gave van God ontvangen, worden tot kinderen Gods aangenomen".
Ook is het voor ds. Verboom niet automatisch dat iedereen in de gemeente participeert in twijfel en aanvechting, geloof en genade. Zelfs in het hoofdstuk over het verbond (Wij geloven, 1, 54) gaat hij daar niet van uit, maar het verbond opent wel de weg daar naar toe. God roept ons door de doop op tot geloof en bekering.
Als ook Rom. 2:8 wordt aangehaald, als de plaats waarin Paulus wil duidelijk maken dat de dialoog als leermiddel zondig is, wordt er dan niet wat al te gemakkelijk met het Woord omgesprongen? Paulus heeft het niet over het al dan niet eens zijn met een objectieve waarheid, maar over het twisten over de onderwerpelijke waarheid: Jezus Christus. Dat is over het ongeloof.
Juist in onze gemeente is de catechisatiemethode van Veldhuizen en Verboom tot zegen, ook voor randkerkelijken!
De genoemde methode wil alleen de catechismus, die hun lief is, dichter bij de catechisant brengen (Wij geloven I, voorwoord).
Ds. H. J. Catsburg
Molendijk 26
3267 AM Goudswaard

Dialoog (II)
Met belangstelling, verbazing en teleurstelling las ik het artikel over de bezinning rond de geloofsoverdracht van ambtsdragers uit de kring van Het Gekrookte Riet, in de krant van maandag 1 oktober.
Mijn verbazing betreft vooral de zinsnede: „Ook het gebruik van de dialoogvorm als leermiddel werd zowel door de inleider als door het forum afgewezen". Een opmerkelijke uitspraak in een artikel getiteld "Gekrookte Riet houdt vast aan Hellenbroek en Heidelberger!" Immers, beide leerboeken hanteren door hun vraag- en antwoordvorm bij uitstek de dialogische vorm als leermiddel!
Teleurstellend vond ik het, dat ds. Van den Berg het op de desbetreffende bijeenkomst nodig achtte om zijn vermoedens ten aanzien van de gedachten van de (kennelijk niet aanwezige) dr. Verboom te ventileren, voorzien van de woorden „en dan zeg ik het nog maar heel zacht". Vermoedens krijgen op deze wijze mijns inziens gemakkelijk iets insinuerends. En hoe hebben we het ook alweer geleerd op de catechisatie? „Dat ik ook mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevordere" (antwoord 112 van de Heidelberger).
Ds. E. van den Ham
Marktplein 1
5306 BA Brakel

Bijna
Met mij zullen zeker velen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn, blij zijn met het artikel van ds. Pieters over de bijna-doodervaringen van mensen. Want inderdaad, als we mensen horen vertellen over hun ervaringen in zó'n situatie, dan komt er zeker de vraag bij ons op: Wat is waarheid?
Gelukkig dat er in deze moeilijke tijd nog de openheid en gelegenheid is dat jonge mensen met hun vragen voor de dag kunnen komen. En dat er serieus op ingegaan wordt.
P. Veldhuijzen-de Jonge
Goeverneurplein 2
2523 EA Den Haag

Randgroep
Ook al hebben ze nieuwswaarde, alle berichten 'stichten' niet. Zeker niet alle kerknieuwsberichten. Zo wreef ik mij de ogen uit bij het lezen van een uitspraak in een verslag van een ambtsdragersvergadering rond het blad Het Gekrookte Riet (in de krant van 1 oktober). Ik citeer letterlijk: „Het verlies van jongeren die aan de rand van de kerk leven en waarmee eigenlijk geen goed garen meer te spinnen is, weegt niet op tegen het bewaren van gedegen catechetisch onderwijs".
Ervan uitgaande dat de kerknieuwsredacteur het juist heeft weergegeven, vraag je je af hoe een dienaar van het Goddelijke Woord zoiets kan zeggen. Zijn we in (een deel van) de gereformeerde gezindte zó ver van huis, dat ons het (eeuwig) lot van de (afgedwaalde) naaste niet meer aangaat?
Hechten wij meer waarde aan het bewaren van allerlei, in onze ogen belangrijke, zaken of vormen (hoe waardevol op zich ook) dan aan de zaligheid van zondaren, waarmee de eer van God ten nauwste verbonden is? Volgens bedoeld verslag is men bang voor een overschatting van het verbond. Maar moet je, zeker bij zulke uitspraken, niet veel meer angst hebben voor een onderschatting? Zou de Heere, de God van het verbond, jongeren (en ouderen) „waarmee geen goed garen te spinnen is" ook zo gemakkelijk laten schieten? De Bijbel lezende, heb ik de indruk dat Jezus het ons anders heeft geleerd...
Gelukkig las ik in hetzelfde verslag ook, dat een andere predikant sprak van een „ontzaglijke schuld in onze farizeïstische kerk". Ik zou willen zeggen: Laten we er wat aan doen! Namelijk door het Evangelie in hedendaagse taal, die ook jongeren „aan de rand" kunnen begrijpen, in de kerkdiensten, op de catechisatie, in persoonlijke gesprekken of op welke wijze dan ook, in z'n volle ruimte te laten klinken.
P. Jansen
Dille 43
7443 EA Nijverdal

Norwich
Ik heb met teleurstelling uw artikel gelezen over de Hollandse kerken in Norwich en moet constateren dat u hier absoluut niemand een dienst mee hebt bewezen. Misschien de Nederlandse posterijen voor extra zegelverkoop om dit artikel naar familie in Canada te zenden. Maar zeker niet de "Dutch community" in Canada. Het artikel geeft blijk van grote onwetendheid omtrent de situatie in kerkelijk Norwich, en ook van erg weinig droefheid over het grote verval van de kerken, zowel in Nederland en Schotland als van de Nederlandse kerken in Canada. Want als dat het geval was geweest, zou dit artikel nooit verschenen zijn. We willen inhoudelijk niet zoveel ingaan op dit artikel, om reden dat het gewoonweg weinig inhoud heeft.
Wel zou ik enkele dingen recht willen zetten. In Norwich is slechts één Hollandse kerk, en dat is "The Netherlands Reformed Congregation" (Ger. Gem.), alle andere gemeenten bevinden zich in verschillende andere plaatsen, meestal op een afstand van ± 20 km van Norwich. Vervolgens is het mijns inziens overdreven om de groep van dhr. Hengstmenger als een kerk te beschouwen. Dat er ook kerken in omliggende dorpen ontstaan, is niet zo verwonderlijk als u weet dat de Ger. Gem. in Norwich twee keer per zondag ± 1200 kerkgangers heeft, alle met een verschillende kerkelijke achtergrond en nieuw inkomende immigranten van bij voorbeeld Ned. Herv. (Ger. Bond) afkomst.
Ik wil hier niet ingaan op leerverschillen, daar u dat in uw artikel ook niet doet, maar er zou toch wel onderlinge liefde kunnen zijn ondanks dat er verschillen zijn, en mogelijk is die er meer dan de heer drs. Van der Zwaag wel vermoedt. Ds. Spaans is meerdere malen onder het gehoor geweest in de Oud Ger. Gem. en zat dan ook in de bank met de ouderlingen. Ook ds. Veldman heeft alle andere dominees persoonlijk bezocht, welke bezoeken zeer vriendschappelijk waren. De Heere zegt ons in Zijn Woord: „Bid dan de HEERE des oogstes dat Hij arbeiders uitstote in Zijn oogst". Nu zijn er ook in plaatsen rond Norwich arbeiders in de oogst en dan is volgens drs. Van der Zwaag het naamplaatje een bezwaar. Niemand hoeft bang te zijn voor een tekort aan werk in deze oogst. Want ook al zouden ze allen dag en nacht werken, dan is er nog genoeg werk.
Marius van Woerden
25 Clydestreet
Norwich, Ontario
Canada NOJ-1PO


Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.