+ Meer informatie

TER OVERWEGING

5 minuten leestijd

Dr. A. van de Beek, Tussen traditie en vervreemding. Uitg. G.F. Callenbach B.V., Nijkerk 1985, 144 bladzijden, f 24,50.

Dit is een verzameling voordrachten en artikelen van de hand van de Leidse hoogleraar in de dogmatiek en bijbelse theologie, die de opvolger is van de bekende prof. dr. H. Berkhof.

Zoals de ondertitel zegt, gaat het over kerk en christen-zijn in een veranderde cultuur. Het is een boek voor mensen die hun weg zoeken tussen de traditie van het christelijk geloof en de vervreemding daarvan.

Het is goed te merken, dat de auteur zich midden in deze problematiek bevindt. Hij vertelt, dat hij indertijd zelf uit de veiligheid van de traditie van de Ger. Bond trad, wat hij als een diepe crisis heeft ervaren.

Ongetwijfeld zijn er bij dr. A. van de Beek nog tal van punten van verwantschap met de gereformeerde traditie en is hij er niet zo van vervreemd als anderen, al kan men uit dit boek niet afleiden, waar hij precies staat. Daar is het te fragmentarisch voor.

Er worden in de bundel twaalf thema’s behandeld, waarvan de meeste ook wel belangrijk zijn. Het eerste is: God is een vraag geworden? Het laatste is: De kinderdoop in pneumatologisch perspectief. Volgens Van de Beek horen ook de kinderen bij de gemeenschap van de Geest. Men moet ook kinderen toelaten tot het avondmaal. De gronden die ervoor gegeven worden zijn m.i. niet toereikend.

De kerk heet een pluriforme gemeenschap van mensen, die Christus belijden als Heer en in wier leven zijn heerschappij gestalte krijgt. In alle pluriformiteit zijn ze één. Ze dienen dezelfde Heer, als ze op deze belijdenis willen worden aangesproken.

Dit kerkbegrip laat ruimte voor de vrijzinnigen. Het is in overeenstemming met de stand van zaken in de Ned. Herv. Kerk, maar niet met onze gereformeerde belijdenisgeschriften. Die belijdenis, die voor ons meer moet betekenen dan een gereformeerde traditie, komt in het boek niet tot haar recht.

Het is overigens wel de moeite waard om er kennis van te nemen. Het is heel goed leesbaar en het stelt vragen van onze tijd aan de orde, waar we niet aan kunnen voorbijgaan.

A. Mol, Samen winnen in je huwelijk (vertaald uit het Zuidafrikaans door R. Venderbos). Uitg. Buijten en Schipperheijn, Amsterdam. Prijs: f 21,50.

Een Telos-boek over het huwelijk, de omgang met elkaar in het huwelijk en over de hantering van huwelijksconflicten. De schrijver, Arnold Mol, heeft veel ervaring met seminars over dit onderwerp, waar in Zuid-Afrika kennelijk grote belangstelling voor bestaat; men dient zich jaren van tevoren te melden voor seminars die Mol en zijn vrouw leiden.

Ook in Nederland komen dit soort trainingen meer en meer in zwang. Mogelijk omdat velen wanneer zij trouwen, eigenlijk niet weten waar ze aan beginnen en dit manco pas ontdekken als de spanningen komen. In zo’n situatie behoort er ’deskundigheid’ beschikbaar te zijn die je weer uit de perikelen leidt.

Arnold Mol is zo’n deskundige. Basis voor zijn werk is de mensen voor te houden wat de Bijbel hun concreet leert over henzelf en over hun huwelijk. Verwijzingen naar de Bijbel vinden we ook in dit boek; meestal aan het eind van een hoofdstuk en vaak ook een beetje oppervlakkig, in ieder geval niet op het ’hoogste communicatieniveau’, dat als permanent nastrevenswaardig aan de gehuwden wordt aanbevolen. Uitgangspunt is veel meer een theorie over de vier basis-temperamenten (sanguinisch-cholerisch- melancholisch-flegmatisch) en training om met die temperamentsverschillen te leven. Dat vraagt oefening, compleet met kniesessies en andere aan relatietherapieën ontleende methoden.

Het boek is wel aardig om eens door te lezen. Er staat wel wat nonsens in, maar het bevat ook gedachten die het vernemen waard zijn. Wat echter nog niet wil zeggen, dat we hier nu dè manier krijgen aangereikt om huwelijken te verbeteren.

E. van Middelkoop, Reformatie en tolerantie. Uitq. Willem de Zwijgerstichting, Apeldoorn. Prijs: f 9,50.

Nederland heeft in de loop der eeuwen een naam verworven als het land waar verdraagzaamheid hoog genoteerd staat.

Over die verdraagzaamheid en met name de politieke tolerantie, gaat deze studie. Nadenken over tolerantie, over haar oorsprong en haar grenzen, is in hoge mate actueel. Van Middelkoop plaatst enkele signalen die alle aandacht verdienen. De bijbelse en dus bovenmenselijke basis dreigt aan grondrechten en -vrijheden te ontvallen; ’heersende overtuigingen’ komen ervoor in de plaats. De waan van de dag leidt dan gemakkelijk tot politieke onverdraagzaamheid.

Wie zijn tijd wil kennen doet er goed aan zich door dit boekje mede te laten leiden.

Drs. W. Chr. Hovius, Leven tot lof - het geestelijk leven in de Psalmen. Uitg. J.H. Kok, Kampen. Prijs: f 13,90.

In de Reformatiereeks, bedoeld tot toerusting van gemeenteleden, is dit een uitgave, waarin drs. W. Chr. Hovius op pakkende wijze als het ware verslag doet van zijn leven met de Psalmen.

Hij geeft geen bijbelverklaring, al worden ook veel verhelderende noties aangereikt, maar de schrijver werpt meer licht op de ’veelkleurige verscheidenheid van het geloofsleven’, zoals dat uit diepe dalen en op hoge bergen klinkt als antwoord op Gods openbaring en genade. Uit deze korte stukjes spreekt rijke ervaring in de omgang met het Woord. Drs. Hovius op zijn tocht door de Psalmen te volgen kan hartelijk worden aanbevolen.

Ds. J.H. Veefkind, Jezus op reis. Uitg. Buijten en Schipperheijn, Amsterdam. Prijs: f 16,50.

Dit Telos-boek geeft kanttekeningen voor bijbelstudie over het gedeelte Lucas 3-9 en Lucas 1,2 en 19-24. Een soort trilogie, die het gehele Lucasevangelie omvat en waarin speciaal wordt gelet op de verschillen tussen Lucas en de andere evangeliën, niet om deze te verdoezelen, maar om het bijzondere doel van Lucas in het oog te krijgen. Als boekje bij de Bijbel heel praktisch te gebruiken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.