+ Meer informatie

II. Berichten uit de plaatselijke Gemeenten

7 minuten leestijd

A. Betreffende Vacaturen.

HARDERWIJK (classis Harderwijk), 30 October. Heden ontving de Kerkeraad onzer Gemeente het bericht, dat ds. P. Kruyt, predikant te Nieuwe Tonge, voor het beroep naar deze Gemeente heeft bedankt.

NIEUWKOOP (classis Leiden). Het was Zondag 3 November voor de Gemeente van Nieuwkoop een blijde dag. Na des morgens bevestigd te zijn door zijn zwager, ds. Hack, van Maasdam, naar aanleiding van 1 Petr. 1 :25a, waarbij aan de handoplegging werd deelgenomen doorden 2en consulent, ds. Kijftenbelt, van Bodegraven, hield des middags de eerwaarde heer J. Kooy, Candidaat tot den Heiligen Dienst, zijn intreerede, sprekende over Ex. 33:14, 15.

Met aandacht werd door de schare naar dit ernstig en degelijk woord geluisterd. Het deed weldadig aan.

Na de gebruikelijke toespraken werd ds Kooy toegesproken door den 2en consulent, ds. Kyftenbelt, (wegens ongesteldheid van den len consulent, ds. v. Lockhorst, van Noorden), die namens Kerkeraad en Gemeente een welkomstwoord sprak en verzocht den nieuwen leeraar toe te zingen Ps. 20: 1.

Hiermede was deze plechtigheid ten einde. De band tusschen Gemeente en leeraar was gelegd en de Gemeente van Nieuwkoop kan met dankbaarheid op dezen dag terugzien.

LEIMUIDEN (classis Leiden). Het afscheid van ds. C. J. Schweitzer is vastgesteld op 24 November a.s. Den lsten December hoopt hij in Maassluis intrede te doen, na des morgens te zijn bevestigd door zijn zwager, ds. A. D. Meeter, predikant te Cillaarshoek.

AMSTERDAM (classis Amsterdam), 4 November. Het kiescollege kwam hedenavond samen ter voorziening in de vacaturen, ontstaan door het overlijden van dr. E. Barger en het vertrek van dr. A. J. de Sopper als Hoogleeraar naar Groningen.

Voor de keuze uit het eerste drietal werden uitgebracht 324 stemmen; van onwaarde 23; geldige stemmen 301; volstrekte meerderheid 151. Van deze verkregen ds. K. Olivier, predikant te Weesp, 200 stemmen, ds. W. van Limburgh, predikant te Thamen a. d. Amstel 74 en ds. J. Laurense, predikant te Diemen, 27, zoodat eerstgenoemde beroepen is. Voor de verkiezing uit het tweede drietal werden uitgebracht 326 stemmen, waaronder 27 van onwaarde; geldige stemmen 299; volstrekte meerderheid 150. Hiervan verkregen ds. K. E. H. Gravemeijer, predikant te Voorburg, juist 150, ds. N. A. Becht, predikant te Arnhem 107 en ds. G. van Dijk te Spannum 42 stemmen, zoodat ds. Gravemeijer gekozen is.

AKERSLOOT (classis Alkmaar). Onze predikant, ds G. B. Kruizinga, heeft bedankt voor het op hem uitgebrachte beroep naar de Gemeente te Heveskes (Gron.).

VLISSINGEN (classis Middelburg). Op Zondag 3 November j.l. werd in de Groote of Sint Jacobskerk alhier als herder en leeraar bevestigd door ds. Corn. J. van Paassen, te Zutphen, met de woorden van Luc. 9:62 tot tekst, dr. Joh. de Groot, van Uithuizermeden (oostelijk gedeelte) tot ons overgekomen. Daardoor is de vacature, ontstaan door het overlijden van ds. A. A. Vermeer, op 17 December 1916 weder vervuld. Dr. Joh. de Groot sprak des avonds voor een talrijk gehoor zijn eerste woord tot de Gemeente naar aanleiding van Ex. 3 : 15. Hem werd door de Gemeente toegezongen Gez. 215:4.

STEENWIJK (classis Kampen). Heden was het voor deze Gemeente een blijde dag. Na des morgens bevestigd te zijn door den secundus-consulent, den heer D. J. van Dijk, predikant te Steen-wijkerwold — ds. J. de Jong was verhinderd geworden door een lichte aanval van Spaansche griep — aanvaardde de heer C. A. Lingbeek, die van Spijk tot ons overgekomen was, zijn dienstwerk in ons midden met een prediking naar aanleiding van Rom. 1 : 16.

NIEHOVE (classis Groningen), 3 November. Heden was het voor de Gemeente een blijde dag. De vacature, ontstaan door het vertrek van ds. J. J. P. Heeringa naar de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Loppersum, werd vervuld door de overkomst van ds. W. P. Stratingh uit Bakkeveen.

Des morgens door ds. D. A. Hoekstra, van Oldehove, als consulent, bevestigd, hield ds. W. P. Stratingh des namiddags zijn intteerede.

De bevestiger had tot tekst 1 Kor. 4:2, waarin hij wees op den ernst en de zwaarte van het predikambt.

De tekst van ds. Stratingh bij de intrede was Ps. 122:1, welke woorden boven den ingang van het kerkgebouw van Niehove opgeteekend staan. In zijn rede getuigde de nieuwe predikant van de blijdschap, die er in zijn hart heerscht over dengene, die met hem opgaat in het huis des Heeren. Beide malen vulde een aandachtig gehoor het kerkgebouw.

SPIJK (classis Appingedam). Ds. C. A. Lingbeek, die het. beroep naar de Gemeente van Steenwijk heeft aangenomen, nam Zondag 27 October afscheid van de Gemeente van Spijk. Voor een groote schare belangstellenden, mede uit andere Gemeenten, hield hij zijn laatste prediking, waarin naar aanleiding van Gal. 1:7: „daar er geen ander is” de rijke inhoud van het éénig Evangelie werd in 't licht gesteld. Het viel den prediker niet gemakkelijk, van zijn Gemeente te scheiden en de handdruk, die velen hun' herder en leeraar gaven, getuigde van liefde en dank. 't Is de bede der Gemeente: de Heere stelle ds. Lingbeek ook in de Gemeente van Steenwijk velen ten zegen.

STITSWERD (classis Winsum). 5 November ontving onze Gemeente het verblijdend bericht, dat ds. J. C. P. van Erkel te Ten Boer de toezegging van beroep naar onze Gemeente heeft aangenomen.

STANDDAARBUITEN (classis Breda), 30 October. Het was heden een zeer smartelijke dag voor de kleine Gemeente van Standdaarbuiten. Zij was bijeengekomen om haren algemeen beminden predikant ds. A. G. J. Barmen 't Loo te begraven. Vóór den kansel, vanwaar hij zoo menigmaal het woord des levens had gepredikt was de lijkkist neder gezet, vandaar zou hij naar zijn laatste rustplaats worden uitgedragen. Geheel verslagen zat de Gemeente neer, met bewogen stem werd gezongen Ps. 103 : 8; daarna betrad ds. Eigeman, van Willemsoord, den kansel; hij las voor Joh. 14, herdacht den overledene als een trouw vriend en ijverig herder en leeraar, die soms wel meer dan zijn krachten toelieten gearbeid heeft, hij troostte de familie en de Gemeente. Na hem voerden het woord Generaal v. d. Hoog en de Veldprediker in Algemeenen Dienst ds. Janssen, die beiden met groote waardeering getuigden van al den arbeid, dien de overledene eerst als reserve-veldprediker en later als veldprediker verricht heeft. Vervolgens spraken nog: ds. de Roos, van Kruisland, voor het Classicaal Bestuur en ds. Willemse, van Oudenbosch, voor de Hervormde School. Daarna werd de droeve tocht naar den doodenakker ondernomen. Voorop de stafmuziek van het 6e regiment, die treurliederen deed hooren, en achter de lijkbaar een zeer lange stoet, waarin familieleden, de generaal met zijn staf, gemeenteleden, predikanten en het gemeentebestuur van Standdaarbuiten volgden. Menige traan werd geschreid, niet alleen door Protestanten maar ook door Roomsen-katholieken toen de lijkstoet voorbijging. Op het kerkhof werd nog gesproken door ds. Eigeman, door ds. Brunt, van Zoelen als vriend, door den heer Timmers, van Klundert, namens het Bestuur der Schoolvereeniging voor Noord-Brabant en Limburg, door den heer Harthoorn, van Breda, namens het Bestuur van het Zuiderzendingsfeest, terwijl ten slotte de heer Zwets, hoofd der Christelijke School, de kinderen toesprak en hun wees op het groote gemis. Wij hadden hem lief, dat stond op de krans der kinderen, dat kon groot en klein beamen. Hij was een getrouw getuige van Christus, een onvermoeid arbeider, die gewerkt heeft, zoolang het dag was, een deelnemend vriend, een vraagbaak voor velen, die in breeden kring zal gemist worden. Plotseling is dat werkzame leven afgesneden. Wij danken God voor hetgeen Hij in hem gegeven heeft: Hem alleen de eer.

D. Betreffende Giften en Legaten.

WORMER (classis Haarlem), 4 November. Heden ontving de Kerkeraad het verblijdend bericht, dat wijlen mejuffrouw K S. v. d. Leeuw aan de diaconie ƒ 1000 heeft vermaakt.

E. Betreffende zaken van gemengden aard.

's-HERTOQENBOSCH (classis 's-Herlogenbosch). Op 31 October jl. kwam de Gemeente goed op in een avond-bijeenkomst ter herdenking der Kerkhervorming, waarin de predikanten Voorhoeve en Meindersma voorgingen. De eerste sprak over de woorden uit Ef. 2: 14 „Hij is onze vrede”, de tweede over Rom. 1 : 17b „de rechtvaardige zal uit het geloof leven”. Mejuffrouw E. de Jong uit Utrecht zong „God is een Toevlucht (n∘. 7 der Vluchtheuvelzangen)” en „De Heer is groot En Zijn werken zijn zeer te prijzen” (muziek van Händel). Er werd gecollecteerd ten bate der Nederlandsche Gustaaf-Adolf-Vereeniging.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.