+ Meer informatie

BERICHTEN

5 minuten leestijd

STICHTING SHAARE ZEDEK 10 JAAR

Ter gelegenheid van het lO-jarig bestaan van de stichting SHAARE ZEDEK wordt er D.V. 2 november a.s. een jubileumbijeenkomst gehouden in de Oude Kerk te Putten. Reeds 10 jaar zet de stichting Shaare Zedek zich in voor het orthodox Joodse Shaare Zedek ziekenhuis te Jeruzalem. De stichting geeft dit ziekenhuis vanuit Nederland meer bekendheid en verleent dit morele en financiële steun. De jubileumbijeenkomst wordt geopend door de voorzitter van de stichting ds. E.F. Vergunst, die ook een jubileumtoespraak zal houden. Naast koorzang zal er ook samenzang zijn. De sluiting wordt verzorgd door ds. C.G. Vreugdenhil uit Vlissingen. Aanvang:14.00 uur.

KINDERZANGAVOND IN HAAMSTEDE

Op D.V. zaterdag 2 nov. zal er een kinderzangavond gehouden worden in de Ned. Herv. kerk te Haamstede t.b.v. gehandicaptenzorg. Medewerkende koren:

- Jubilate - Arnemuiden o.l.v. Nelly v. Belzen;

- Blijde stemmen - Middelburg-C. o.l.v. Joop de Visser;

- Jong Begonnen - Middelburg-Z. o.l.v. Arry Proos;

- De Jonge Zangers - Vlissingen o.l.v. Jan Dekker;

- Groot kinderkoor (plm. 160 kinderen) o.l.v. Arry Proos.

Aanvang:19.30 uur. Aan de uitgang collecte en cassette's t.b.v. gehandcaptenzorg. Komt allen!!!

RING WEST-NEDERLAND VAN ZANGVER. DER GER. GEM.

Op D.V. 2 november 1991 hopen wij een jeugdzangmiddag te organiseren in de Ger. Gem. te Scheveningen. Aanvang:14.00 uur. M.m.v. j.k. "Sursum Corda" uit Gouda, j.k. "Opent Uwen Mond" uit Barendrecht en j.k. "Benjamin" uit Scheveningen.

MANNENVERENIGINGEN VAN DE GER. GEM. BELEGGEN OPNIEUW EEN TOOGDAG

Vorig jaar werd, op initiatief van de Mannenvereniging Gomarus uit Dordrecht, voor het eerst een landelijke bijeenkomst gehouden van alle Mannenverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

De toen opgerichte Commissie ter voorbereiding voor een op te richten Bond van Mannenverenigingen heeft inmiddels een 2e toogdag uitgeschreven en wel op D.V. zaterdag 2 november a.s. van 10 tot 13 uur in de grote zaal van de Gereformeerde Gemeente aan de Oudelandseweg 50 te Woerden (5 minuten lopen van het station).

De sprekers zijn ds. C. Harinck van Oostkapelle en ds. B. v.d. Heiden van Hardinxveld-Giessendam. Het thema van de bijeenkomst is: "De Godsverduistering", door beide sprekers te behandelen. Na de lezingen is er gelegenheid tot bespreking van binnengekomen vragen.

AFD. R'DAM E.O. VAN DE VER. GEHANDICAPTENZORG "HELPENDE HANDEN"

D.V. donderdag 7 november wordt er een ouderavond belegd voor ouders van gehandicapte kinderen. De heer A.P. Lucas zal dan een onderwerp houden over "Het autistische kind". Tevens is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen, als ook voor het stellen van vragen. We nodigen alle ouders, verzorgers dan ook heel hartelijk uit om deze avond te bezoeken.

De plaats van samenkomst is de kerkzaal van de Ger. Gem. te Rotterdam-Zuid, Mijnsherenplein 10 (ingang: 's-Gravendeelstraat). Info: Mw. A. Brouwer, tel. 01806-20848.

DOVENDIENST TE DORDRECHT

D.V. zaterdag 9 november hoopt ds. W. Harinck voor te gaan in een aangepaste kerkdienst voor doven en slechthorenden, waarin tevens de Heilige Doop zal worden bediend. Deze dienst zal worden gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Mauritsweg 286 te Dordrecht en vangt aan om 15.00 uur.

DOGMATIEKCURSUS APELDOORN

Vanaf 1953 werd normaliter vier keer per jaar voor het onderwijzend personeel een bezinnend onderwerp gehouden door een onzer predikanten. Van- wege de sterk teruggelopen belangstelling voor het bezoeken van de vergaderingen heeft het bestuur gemeend deze bijeenkomsten helaas te moeten beëindigen.

SCHRIFTELIJKE BIJBELCURSUS

De nieuwe lessen 11-22 zijn gereed en te bestellen door kerkeraden en/of evangelisatiecommissies op het volgende adres: Werkgroep Schriftelijke Bijbelcursus, Postbus 487, 3330 AL Zwijndrecht. Tel. 078 - 122437. Op hetzelfde adres kunt u ook de eerste lessen (1-10) en de folders bestellen.

ACCOUNTANTSCONTROLE ISRAËL-COMITÉ

In het kader van de accountantscontrole "Israël-comité" betreffende de aktie voor het Shaare Zedek Ziekenhuis zijn door ons bevestigingen verzonden aan alle gemeenten en personen, die een bijdrage hebben gegeven. Wij verzoeken de gemeenten en personen die wel een gift hebben geschonken (per kas, bank of giro) maar van ons geen bevestiging ontvingen, dit omgaand te melden aan: Roza Accountants, t.a.v. de heer J. Roza RA, Antwoordnummer 1006, 3900 VB Veenendaal.

KOOR-EN SAMENZANGAVOND

Op zaterdag D.V. 9 november a.s. organiseert de "Vriendenkring" van de St. Ontmoeting een koor-en samenzangavond in de Oude kerk te Barneveld. Medewerking verlenen het kinderkoor "De Kleine Harp" uit Barneveld, o.l.v. John. Propitius. En de Chr. Gem. Zangver, "'t Zuiderkoor" uit Putten, o.l.v. Bert Koelewijn. Opening en sluiting: Ds. J.C. Schuurman. Spreker: J.H. van Oostende. Aanvang 19.45 uur. Toegang gratis. Collecte voor St. Ontmoeting.

ZEEUWSE ZENDINGSDAG

D.V. 9 november a.s. wordt de Zeeuwse zendingsdag gehouden in het kerkgebouw van de gemeente van Middelburg-Centrum aan de Segeerstraat. Aanvang 's-middags 3 uur en 's-avonds 7 uur.

Ds. J.J. van Eckeveld uit Zeist zal de dag met ons openen. Tevens vindt aanbieding plaats van de opbrengst oud-papier t.b.v. het zendingswerk in Guinee. Hierna hoopt Mevr. Vreugdenhil-Fieret een zendingsverhaal te vertellen. Ds. C. Harinck uit Oostkapelle zal de middag besluiten.

's-Avonds: Ds. C.G. Vreugdenhil uit Vlissingen, dhr. C. Janse oud-zendingsmedewerker uit Langda. Ds. Th. van Stuyvenberg uit Middelburg zal de sluiting verzorgen.

We hopen dat U in grote getale opkomt naar Middelburg waaruit mag blijken de liefde en de steun maar bovenal het gebed voor het zendingswerk. We hopen tot ziens op 9 november te Middelburg. Tussen de diensten zal er voor koffie worden gezorgd.

Parkeermogelijkheden aan Turfkade, Loskade, Maisbaai (redelijke loopafstand naar de kerk).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.