+ Meer informatie

Het comité vergaderde ….

3 minuten leestijd

op zaterdag 24 november te Zwolle (bedoeld wordt natuurlijk het Landelijk comité ter voorbereiding van ouderlmgenen diakenconferenties).

Op verzoek van de leden werd deze vergadering nog geleld door de pas afgetreden voorzitter.

Deze begroette in het bijzonder br J.C. V. Beveren uit Zierikzee, die op de laatstgehouden conferentie tot comitélid werd gekozen en nu meedeelde zijn benoeming als zodanig te willen aan vaarden.

Nieuwe voorzitter

Br D Koole uit Den HaagZ verklaar de zich bereid de taak van voorzitter van het comité op zich te willen nemen. Dit betekent tevens dat de ouderlingenconferenties voortaan door hem geleid zullen worden.

Conferenties 1974

In principe werd besloten in 1974 een gecombineerde conferentie van ouderlingen en diakenen te houden en wel op zaterdag 4 mei. Zodra in overleg met een referent het onderwerp definitief zal zijn vastgesteld, zullen daarover nadere mededelingen volgen.

Abonnementsgeld A.C.

Het comité ziet zich genoodzaakt de abonnements-pnjs met f 1,— per jaar te verhogen tot f 7,50 en vertrouwt er op dat, gezien de toch nog lage prijs, alsook om hetgeen de abonnees daarvoor geboden wordt, deze geringe verhoging voor niemand een bezwaar zal zijn.

Mocht U inmiddels het geld voor de nieuwe jaargang reeds hebben betaald, wilt U de penningmeester dan wel verblijden met overmaking van het te weinig betaalde ?

Wanneer kerkeraden verzoeken om het blad naar de ambtsdragers persoonlijk te zenden, dan zullen porto- en administratiekosten voortaan wel extra in rekening gebracht moeten worden.

Nieuwe abonnees

Het comité is dankbaar voor het toenemend aantal abonnees, maar betreurt het, dat er soms ook bedankjes binnenkomen Met name is dat het, geval als een kerkeraad zonder enige opgaaf van redenen een collectief abonnement opzegt. Wanneer men meent, dat ons blad met aan het doel beantwoordt, laat U dat dan weten brs. De redactieraad wil zeker van U leren.

Naast de ”kerkeraden-abonnees” met overigens zéér uiteenlopende aantallen, tellen wij momenteel 80 z.g.n. particuliere abonnees Wanneer elk jaar de aftredende ambtsdragers zelf een abonnement nemen, zal dit aantal zeker opgevoerd kunnen worden.

Bedactie-raad

Het comité vaardigt twee leden af naar de receptie van prof. dr. J.v. Genderen, ter gelegenheid van diens 25-jarig ambtsjubileum. Zij zullen de dank en waardering van het comité overbrengen voor het vele werk, dat prof v Genderen van het begin af als lid van de redactieraad en medewerker aan ons blad heeft verricht.

Op verzoek van het comité zal ondergetekende als lid van de redactieraad zijn medewerking aan A.C. blijven verlenen.

De woorden van dank, op de laatstgehouden conferentie gericht aan de redactieraad en aan de emd-redacteur prof. dr. W.H. Velema in het bijzonder, worden door het comité gaarne onder-streept.

Dat de admmistratie en verzending van A.C. door de brs Duyker en Stafleu met zo'n grote accuratesse wordt verricht, wordt eveneens met dankbaarheid vermeld.

Zegene de Here ook in dit nieuwe jaar al deze arbeid ten behoeve van de ambtsdragers in onze kerken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.