+ Meer informatie

Sterke toeneming werkloosheid

Vooral onder jongeren

2 minuten leestijd

De werkloosheid in ons land blft geducht toenemen. Aan het eind van de vorige maand waren er niet minder dan 123.060 manen en vrouwen werkloos; dat waren er 12.650 meer dan een maand geleden. De totale arbeidsreserve (voor het seizoen gecorrigeerd) was einde vorige maand 150.000. Zoals bekend waarschuwde minister Boersma er onlangs voor, dat de werklosheid wel eens tot 180.000 zou kunnen stijgen.

Wat betreft de (nilet gecorrigeerde) ger^istreerde airbeidsireserve: 3,4 procent van de marmelijike benoepsbevoltóng eind juni 1974 en 2,7 procent 'bij de vrouwen. Eind jwni. was. die resenve 3,1 procent bij de mannen en 2,4 proceiït bij de vrouwen. Volgens het ministerie vasa Sociale zaken is de geregiistreerde aa-beidsre-^ serve van innannien (niet gecorrigeerd) in juli in alle provincies gestegen, maar de toeneming was relatief het grootst in Graniingen, Drenthe en Noord-Brabant. In Noord- en ZuidHoJland bleef ze bepeifet. Ook de arbeidlsreserve van die vrouwem steeg in alle provincies, maar vooral in Direnthe, Groningen, Limburg en de oos- , telijke provincies.

De arbeidsreserve van mannen ligt nu 23 procent hoger vergeleken met juli 1973. Bij de vrouwen is de arbeidsreserve in dat jaar met 30 procent gestegen.

BOUWVAKKERS

Het ministerie noemt in zijn maandverslag de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie onder bouwvakarbeiders „zeer ongunstig". Deze positie is in het eerste halfjaar varl 1974 geleidelijk verder verslechterd.

In mindere mate geldt dat ook voor mannelijk confeitiepersoneel, horecapersoneel en losse arbeiders. Bij de vrouwen bestaat een belangirijke werkloosheidsstijging onder winkelbedienden en huishoudelijk personeel. De sterke toeneming van de werkloosheid onder vrouwelijk confectiepensoneel is de laatste maanden wat afgezwakt. Slechts in een beroepsgroep is de werklooEireid sinds vorig jaar gedaald: die van de mannelijke textielarbeiders.

SCHOOLVERLATERS

De arbeldsresenves van schoolverlaters beneden 19 jaar is zoals gebruikelijk „aanmerkelijk" gestegen, aldus het ministerie. Deze stijging wordt vooral veroorzaaikt door LTS-ers uit d'e bouw- en metaalafdelingen. Daarnaast s'chreven de arbeidsbureaus veel werkloos kantoorpersoneel beneden de 19 jaar in. Het aantal mannelijke schoolverlaters maakt nu 22,4 procent uit van de totale manneEj'fce arbeidsreserve. Bij de vrouwen ts dat 43,1 procent.

Ira de vnaag naair personeel is de afgelopen maand weinig verandering gekomen: in Drenthe, Utrec&t, Zeeland en Limburg daalde het aantal vacatures. Een stijging deed zich voor in Friesland en Noord-Holland.

Tenslotte: in de derde week van juli was er -noig sprake van ruim 100 lopende vergunningen tot werktijdvergunning, waarbij 5000 werknemers waren betrokken (vorige maand bijna 400 vergunningen, 11.450 werknemers) waarvan 3600 in de metaalnijverheid.

Enorme zwarte rookwolken in een Amsterdamse straat; een autobusje met autobanden raakte in brand. wat een enorme stank veroorzaakte. De brandweer moest er aan te pas komen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.