+ Meer informatie

Boekbespreking

5 minuten leestijd

STATENVERTAL1NG CONTRA NIEUWK VERTALING door A. Bergenia. Ultgave van bel Landelijk Comlte lot behoud van de Statenvertaling.

Deze brochure bevat een voorwoord van Ds. M. Baan te Zeist. Deze heefl enkele jaren geleden zelf ook een brochure over dezelfde aangelegenheid uitgegeven. Hij schrijft in bet voorwoord thans o.a. het volgende:

’t Gaat om de kernwaarheden, de wezenswaarheden der Schrift, dat deze niet aangetast, verdoezeld, verzwakt of geheel wegvertaald worden.

’t Landelijk Comité bedoelt dan ook met „behoud van de Statenvertaling”, ’t behoud van de kernen wezenswaarheden der Heilige Schrift, zoals deze door de Heilige Geest zijn geinspireerd, en door de statenvertalers, eveneens met Gods Geest begiftigd, in de vertaling zijn neergelegd. De brochure zelf iis uit dit oogpunt lezenswaardig. De schrijver neemt het op eenvoudige wijzeop voorde onder ons bekende en geliefde Statenvertaling. Na een inleidend woord schrijft hij over taalveroudering, oecumene enz. Dat is een algemeen gedeelte, waarin de schrijver de Statenvertaling verdedigt tegenover de Nieuwe Vertaling. Daarna volgt een bijzonder gedeelte, waarin verschillende teksten uit het Oude en uit het Nieuwe Testament besproken worden, voorzover zij in de Nieuwe afwijken van de Statenvertaling.

De schrijver is er zelf van overtuigd, dat zijn werk niet volmaakt is. HIJ schrijft aan het einde: Zo hebben wij nog maar een gedeelte der bezwarende vertalingen in de N.V. aan een onderzoek onderworpen en wij zijn ons er van bewust: met veel gebrek en tekortkomingen.

Deze erkenning verhoogt dc waarde van de brochure. Het gaat niet alleen om de teksten, die aangehaald zijn, maar het gaat nog meer om het geheel van de Statenvertaling tegenover de Nieuwe Vertaling. Over bepaalde teksten kan altijd verschil van inzicht zijn omtrent de juiste exegese. Maar als het gaat om wat Gods Woord ons zegt dan mag men zich niet beperken tot een bepaalde tekst. Dan gaat het om het geheel van de bijzondere openbaring.

Daarom gaat het niet aan kritiek te leveren op bepaalde uitspraken van de schrijver. Kritiek kan altijd gemaakt worden. Het gaat om de strekking van de brochure. Met die strekking zijn we het volkomen eens. We beluisteren in de brochure een hartekreet van Gods kinderen, die door genade Gods Woord lpefgekregen hebben en daaruit onderwezen worden tot hun zaligheid.

Meer dan drie eeuwen lang heeft de Heere door de oude vertaling van onze vaderen willen werken in ons vaderland. Gods Woord heeft eeuwenlang in deze vertaling op de kansel gelegen. Daaruit is steeds weer gepredikt. De Heere heeft gesproken door Zijn Woord, zoals het werd vertaald. De taal daarvan is gewijd en spreekt tot het hart. Onze vaderen hebben daarbij een schat van geestelijke lektuur nagelaten, waarin geschreven is in de taal van de Schrift, zoals zij gelezenengehoord werd en zoals wij die nog mogen bezitten in onze Statenvertaling.

Zo hebben wij dus uit Gods hand deze vertaling, maar ook die geschriften der vaderen mogen ontvangen. Daarbij begeren Gods kinderen te leven, want zij geven voedsel voor de ziel. Zij hebben geen behoefteaan een andere vertaling. Zij hebben er niet om gevraagd. Zij mogen door genade en bij Geesteslicht hemels onderwijs ontvangen, dat voor wijzen en verstandigen verborgen is. Daarom kunnen zij wat de Heere gegeven heeft, niet prijs geven en is het ook hun begeerte om dit bezit aan hun kinderen en kindskinderen over te leveren.

Het blijft niet bij de Nieuwe Vertaling, die er thans al is. Het blijkt voldoende uit de kritiek, die algeuit is op deze Nieuwe Vertaling van andere zijde: zij zou nog lang niet genoeg de taal van het volk spreken. Hier komen we tot een belangrijk punt. Vroeger was het taalgebruik van de Heilige Schrift van invloed op de taalvorming, nu is het juist andersom: de taal van de Heilige Schrift moet zich aanpassen aan de gesproken taal. Zo wil men. Daarmee wordt onherroepelijk ook van de inhoud van Gods Woord steeds meer prijsgegeven. Bekende woorden met een vaststaande inhoud worden vervangen door andere, die deze inhoud niet hebben.

Dat er op deze weg geen stilstand is, blijkt wel uit het feit, dat het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting al gaan samenwerken aan een gemeenschappelijke proef-vertaling van de Bijbel.

We mogen wel vragen: waar gaan weheen? De band met het verleden, met de Reformatie, met onze godvrezende voorgeslachten wordt hoe langer hoe meer doorgesneden. Als de Nieuwe Vertaling en mogelijk straks nog weer andere vertalingen overal ingang zouden vinden, zouden de oude schrijvers gesloten boeken blijven en zouden zij niet meer kunnen dienen tot troost en onderwijzing. Dan zou de geest van de tijd spreken in de vertaling van het Woord, waardoor niet meer tot zijn recht kan komen het: alzo spreekt de HEERE!

Daarom willen we ons van harte stellen achter de bedoeling van deze brochure. Het behoud ligt niet in het aanvaarden van het nieuwe, maar in het bewaren van het pand, dat de Heere ons heeft toebetrouwd.

Er is een naschrift van Ds. A. W. Verhoef te Barneveld. Deze schrijft o.a.: Zo de Heere wil en wij leven komt er na verloop van tijd een brochure uit waarin vanuit het Hebreeuws en Grieks zal worden aangetoond, op welke verkeerde wijze verschillende teksten thans zijn en worden vertaald.

Wij zien met belangstelling naar deze nieuwe brochure uit.

Het comitè, dat de uitgave verzorgde, is overgegaan in de Stichting tot handhaving van de Statenvertaling, gevestigd te Dordrecht. Sekretaris is Ir. L. R. T. Oskam, Mauritsweg 60, Dordrecht.

De brochure kost f 0,90, franco per post, bij afname van grotere aantallen belangrijk minder. Zij is te verkrijgen bij de boekhandel Lindenberg, Slaak 8, Rotterdam, J. P. van den Tol, Dordrecht, bij de drukker Fa. Pieters, Brouwerijstraat 4, Oostburg, en bij de sekretaris van de stichting.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.