+ Meer informatie

Ter overweging

8 minuten leestijd

J. Douma, Oriëntatie in de theologie. 167 blz. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld 1987 (2e herziene druk).

Hoogleraren van de gereformeerde (vrijgemaakt) Theologische Hogeschool hebben meer dan tien jaar geleden een overzicht gegeven van de vakken die in Kampen gedoceerd worden. De onderlinge samenhang van de vakken (encyclopedie genoemd) en van de onderdelen binnen een bepaald vak wordt uiteengezet. De auteurs van de eerste druk hebben hun bijdragen aangevuld, zonder wezenlijke veranderingen aan te brengen. Het is een waardevolle „oriëntatie”. Ik betreur het dat apologetiek niet bij de ambtelijke vakken is ondergebracht (zoals in Apeldoorn het geval is) en dat slechts bij enkele bijdragen een literatuurlijst is gevoegd. Naar mijn gedachte zou die, hoezeer ook geselecteerd, achter elke bijdrage moeten volgen.

W.F. de Gaay Fortman, Jhr.Mr. A.F.de Savornin Lohman, 29 mei 1837 – 11 juni 1924. 151 blz., f. 27,50. Uitg. Kok, Kampen 1987.

Een bundel over de bekende staatsman Lohman ter gelegenheid van het feit dat hij 150 jaar geleden werd geboren. Een voorname bundel wat inhoud en uitvoering betreft. De geschiedenis van zijn directe voorgeslacht wordt beschreven. Zo ook zijn relatie tot de Ned.Herv. Kerk (O.J. de Jong), tot Koningin Wilhelmina (W. Scholten), tot de VU

(I.A. Diepenhorst) en zijn betekenis voor de partijpolitieke ontwikkelingen in Nederland. Wie in de persoon, zijn werkterrein en tijdperk geïnteresseerd is, moet zich dit werk niet voorbij laten gaan.

CG. Geluk, Hoe houden we de jongeren bij de kerk? 125 blz., f. 14,90. Uitg. Kok, Kampen 1987.

De schrijver is hervormd predikant en directeur van de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond. Het boekje is geschreven vanuit de praktijk; van omgang met - en dan is een hele lijst in te vullen - jongeren en hun ouders, ook met kerkeraden en predikanten, ook met gemeenten en jongerenclubs. Het is een stimulerend boekje, dat meditatief èn activerend is, ontdekkend èn inspirerend, kritisch en positief, pastoraal èn profetisch, priesterlijk en didactisch. Dit boekje moet elke jeugdouderling lezen en, al naar gelang van de situatie ter plaatse, in praktijk brengen. De inhoud is eerst in een artikelenserie verschenen. In boekvorm heeft ze mij meer toegesproken. Eigenlijk een „must” voor elke ambtsdrager, en een hoog nummer op het verlanglijstje van alle ouders.

C. Augustijn, J.H. Prins, H.E.S. Woldring, Abraham Kuyper, Zijn volksdeel, zijn invloed. 263 blz., f. 25,-. Uitg. Meidema, Delft 1987.

Ter gelegenheid van het feit dat Abraham Kuyper 150 jaar geleden werd geboren, is deze bundel studies samengesteld. Het is een interessant boek geworden. Het behandelt diverse aspecten van Kuypers theologie en optreden. Zijn relatie tot kerk, politieke partijen en organisaties komt aan de orde. Prof. Augustijn meent nieuw licht te kunnen werpen op de betekenis van de kerk als organisme bij Kuyper. Ik heb grote twijfel aan de juistheid van zijn interpretatie. Wat is er van Kuypers initiatief over? Wat is nog bruikbaar? Ik heb de indruk dat zijn inspiratie het voornaamste is voor de schrijvers! De blijvende betekenis van zijn gereformeerde opstelling gaat schuil achter de brede kritiek die Kuyper ten deel valt. Ik meen dat de kritiek ten dele terecht is, maar zou Kuypers betekenis niet tot het bieden van inspiratie willen beperken. In elk geval, dit boek moet gelezen worden door ieder die in Kuyper (theoloog en organisatieman) is geïnteresseerd.

W.M. E. Logister, Twintig jaar ontwikkelingen in de theologie. Tendensen en perspectieven. 286 blz., f. 36,-. Uitg. Kok, Kampen 1987.

In deze bundel zien leden van de theologische faculteit in Tilburg terug op de laatste twintig jaar. Ontwikkelingen in de verschillende vakgebieden worden beschreven. Oud en Nieuw Testament, dogmatiek en ethiek, wijsbegeerte, kerkrecht, catechese en praktische theologie komen aan de orde.

Het is een grote hoeveelheid informatie die wordt geboden. Op verschillende terreinen zijn nieuwe modellen ontwikkeld en andere sleutels gesmeed of gevonden om toegang tot de stof te krijgen. De verwarrende verscheidenheid maakt het moeilijk te spreken van een lijn in de ontwikkelingen. Naar mijn gedachten is er meer diversiteit dan eenheid. Dat zal verband houden met de pluraliteit in opvattingen binnen de theologie.

O. Noordmans, Verzamelde werken 5. Om de rechte order der kerk. 690 blz., f. 95,75. Uitg. Kok, Kampen 1984.

Lezingen, brochures en artikelen over de kerkorde heeft Noordmans nagelaten. Noordmans heeft zich voor kerkopbouw ingezet. Men vindt in dit uitvoerig vijfde deel van zijn Verzamelde Werken eigenlijk alles wat hij met betrekking tot de (noodzakelijke veranderingen in de) Ned. Hervormde Kerk heeft gezegd en geschreven. Met name de vijf brochures geven daarin een goed inzicht. Beginselen van kerkorde, de strijd rondom het ontwerp-1938, maar ook het eschatologische karakter van kerkelijke tucht doen ons de strijd zien welke vóór de Tweede Wereldoorlog is gevoerd. Reeds in de twintiger jaren heeft hij zich ingezet voor de vrijheid van de predikant. Hij zag de predikant als „gevangene van de stichting”. Opmerkelijk is dat hij na de Tweede Wereldoorlog opnieuw deze thema’s heeft aangesneden, zij het in geheel veranderde tijden. Op het eerste gezicht niet het meest interessante deel uit Noordmans’ „Verzamelde Werken”, wel een wezenlijk deel. Men kan Noordmans niet kennen zonder ook aan dit deel aandacht te besteden.

Dr. C.P. van Andel, Gisteren onmisbaar voor morgen. 233 blz., f. 46,—. Uitg. Kok, Kampen 1987.

De schrijver is vele jaren secretaris geweest van de Hervormde Raad voor Kerk en Theologie. In die functie en op vele andere terreinen heeft hij de Hervormde Kerk gediend, steeds gericht op de oecumene: Samen op weg, contact met Rome en de Wereldraad. Deze bundel bevat opstellen, die hij over deze onderwerpen heeft geschreven. Daarnaast schrijft hij over kerkhistorische onderwerpen (vooral Gerhard Tersteegen) en over de plaats van de gehandicapte in de gemeente. Het is een breed spectrum. Een interessante bundel, die spiegel is van een tijdperk, als het gaat om kerkelijke nota’s en de weg naar kerkelijke eenheid. De titel is trefzeker gekozen !

M. Dieperink, Vrouwen op zoek naar God. Wat is er gaande in de feministische theologie? 82 blz., f. 16,90. Uitg. Voorhoede, ’s-Gravenhage 1987.

De schrijfster heeft zich bewogen in kringen van de feministische theologie. Ze is daarvan losgekomen en gaat nu een kritisch gesprek aan met vrouwen, wier mening ze vroeger deelde. Dat doet ze ten dienste van de lezers. De winst van dit boekje is voorlichting van binnenuit en doorlichting van onbijbelse vertrekpunten en grondslagen. Vooral het hoofdstuk over het feministische Godsbeeld vind ik belangrijk. In het hoofdstuk „Man en vrouw in de Bijbel” geeft ze haar visie op de relatie man en vrouw! Weldadig is dat de schrijfster niet in reactie is terecht gekomen. Voorlichting waaraan behoefte bestaat, ook al zou de lezer niet iedere uitspraak willen onderschrijven.

A.N. Hendriks, Met het oog op de gemeente. 137 blz., f. 24,—. Uitg. Acamedia, Haarlem 1987.

In deze bundel heeft de voorzitter van de gereformeerde (vrijgemaakt) synode negen opstellen bijeengebracht. De meeste zijn reeds eerder verschenen in Dienst (zusterorgaan van AC) en in De Reformatie. Ik noem enkele titels: Geloofszekerheid en de vruchten van de Heilige Geest, Bevindelijke prediking. Pastoraat en Pneumatologie, Het ambt en de positie van de diaken in de gemeente van Christus, Het Koninkrijk van God en de Kerk. Ik acht dit een bijzonder waardevolle bundel. De schrijver neemt zijn uitgangspunt in Schrift en belijdenis. Hij oriënteert in vroegere en hedendaagse literatuur. Hij trekt duidelijk sporen en geeft leiding aan ambtsdragers. Hartelijk aanbevolen, ook al onderschrijf ik niet elke passage!

Ds. CG. Geluk, Sprekende momenten voor stille tijd. 113 blz., f. 13,25. Uitg. Kok, Kampen 1987.

In dit boekje wordt ingegaan op de Tien Geboden. De stof is verdeeld over zesentwintig hoofdstukken. Bedoeling is dat men een hoofdstuk in één week leest. Voor de zondag is er een soort meditatie. Voor de andere dagen een bij het onderwerp passend Schriftgedeelte, met een dagtekst en „om over na te denken”. Stimulerende vragen, die het mediteren bevorderen. Een bruikbaar boekje, zij het dat de stukjes voor de werkdagen wat fragmentarisch aandoen, vergeleken met het stukje dat voor de zondag dient. Een aanwijzing voor het persoonlijk gebed (dat wezenlijk deel is van „stille tijd”) zou bij deze opzet goed passen.

Jasper Klapwijk en Dorienke de Vries-Sytsma, Neem, lees, leef - de Bijbel elke dag. f. 14,90. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld.

Dit is een stimulerend boekje voor jonge mensen om elke dag de Bijbel te lezen. Aan het begin van elke week wordt een kleine toelichting gegeven. Daarna wordt het Schriftgedeelte aangegeven en ingeleid. Ook nu treft ons weer de gedachte: in het verbond zijn betekent gelovige zijn. Ik zou een titel per week als uitdrukking van het thema op prijs gesteld hebben. Een grote hoeveelheid teksten komt aan de orde, waarvan betrekkelijk weinig uit de profeten. Een bruikbaar boekje voor jongeren.

Ds. J.H. Velema, Goede Moed 1988. f. 10,30. Uitg. Buijten&Schipperheijn, Amsterdam. In de bekende, blijde groene omslag is het boekje, dat een dagkalender wil zijn, er weer. Verscheidenheid van medewerkers en van Schriftgedeelten kenmerkt dit boekje. Het is systematisch van opzet, rond Bijbelboeken, thema’s of personen. Dat het zijn plaats gevonden heeft en houden moet, mag blijken uit het feit dat dit de 22e editie is.

Kerkewerk Agenda 1988. f. 10,–. Uitg. Boekencentrum ’s-Gravenhage.

Dit is een agenda voor mensen die actief zijn in hervormde gemeenten en in de gereformeerde kerken. Collecteroosters van die kerken en kerkelijke adressen, overzichten van vaste programmatijden van EO, NCRV en IKON zijn opgenomen. Daarnaast hele lijsten met adressen van instanties, overzichten van literatuur en vele andere zaken. Voor de zondag is een hele bladzijde opgenomen, waarop ook ruimte voor de nieuwbegonnen week, daarnaast twee bladzijden voor de overige dagen, waarop per dag een bijbeltekst. Deze agenda is speciaal voor werkers in de genoemde kerken samengesteld. Toch is zij ook elders bruikbaar, al zouden die graag hun adressen erin vermeld hebben gezien

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.