+ Meer informatie

Jaarboek 1977

4 minuten leestijd

Wanneer deze regels onder de aandacht van de lezers van Ambtelijk Contact komen zal ongetwijfeld in „De Wekker” en in diverse kerkbladen reeds aandacht aan ons kerkelijk Jaarboek zijn geschonken. Het is echter een goede gewoonte om ook in ons blad op de verschijning en het gebruik van dit, voor ambtsdragers zo onmisbare handboek te wijzen.

Zo ligt het dan nu weer naar ik mag aannemen, in vele huiskamers en op vele schrijftafels, in het vertrouwde gewaad en met een schat van gegevens over het reilen en zeilen van onze kerken.

Wie de inhoudsopgave van dit jaar legt naast die van vorige jaren, zal het met de secretaris eens zijn dat de opzet niet gewijzigd is.

Tal van gegevens zullen zelfs gelijkluidend zijn, hoéveel mutaties er ook elk jaar weer plaats vinden.

Dàt er in één jaar veel veranderd moet worden is het beste te zien in het boekje van hem of haar die alle wijzigingen nauwkeurig aanbrengt. Elke kerkelijke vergadering, t.w. elke classis en P.S. geeft wel weer nieuwe mutaties. Terwijl ook de, toch wel op verschillende tijden plaats vindende ambtsdragers-verkiezingen, voor tal van veranderingen zorgen.

Via „De Wekker” worden steeds weer berichten doorgegeven, maar vaak blijkt dat lang niet alle kerkeraden van deze mogelijkheid gebruik maken. Daardoor worden brieven verzonden naar oude adressen, hetgeen vertragend en teleurstellend werkt, zéker als de stukken dan niet even ter bestemder plaatse worden bezorgd. Op dit punt valt er nog veel te veranderen en te verbeteren en daarom zal nooit iemand kunnen zeggen dat zijn jaarboekje helemaal „bij” is.

Wie de moeite neemt om verschillende gegevens wat nauwkeurig na te gaan moet wel onder de indruk komen van de grote hoeveelheid werk die door deputaten voor het jaarboek telkens weer moet worden verzet. De secretaris wijst er ook nu weer op dat er best wel een foutje ingeslopen kan zijn. De schuld daarvan zoekt hij dan bij de zetter of de corrector doch niet bij hen die gegevens inzonden. Wie echter veel post ontvangt weet dat het vaak veel moeite kost om handschriften te ontcijferen. Gelukkig hebben de meeste scribenten (ook predikanten) tegenwoordig een schrijfmachine maar wat moet het vaak moeilijk zijn voor een zetter.

Naast het uiten van veel waardering voor deze uitgave zou ik toch een enkele opmerking willen plaatsen.

Het valt mij telkens weer op dat onder het kopje „Kerkelijke indeling” de tekst niet gelijkluidend is met die van de K.O. Toch lijkt mij dat wel belangrijk want tijdens een z.g.n. classis-examen hebben veel broeders pag. 32 of daaromtrent voor zich liggen. Daar lezen we de orde die voor of tijdens net examen gevolgd dient te worden. In het Jaarboek wordt NIET vermeld dat de kandidaat een korte preek heeft te houden over een tekst die hem veertien dagen van te voren namens de classis is opgegeven. Wie zich dus houdt aan pag. 32 zal nooit op de gedachte komen om te vragen wanneer de tekst is opgegeven en door wie. Mogelijk vraagt een afgevaardigde wel of de Schriftgedeelten voor de exegese een maand van tevoren zijn opgegeven. De examinator kan zich dan echter op de K.O. beroepen die daar nl. geen termijn voor aangeeft. Eendracht en eenheid zouden hier wel eens in gevaar kunnen komen.

Een andere opmerking.

Wie wil weten of de wijziging van art. 44 K.O. (art. 24 Acta G.S. 71/72) in de kerken ook geëffectueerd wordt, kan dat in het Jaarboek niet vinden, tenzij uit de opgaven van elke classis moet worden opgemaakt dat aléén de classis Groningen naast predikanten ook ouderlingen aanwijst als visitator. Hoe het in de andere classes gaat, kan elke ambtsdrager in zijn eigen Jaarboek nazien. Natuurlijk behoeven deputaten daar geen onderzoek naar in te stellen, maar mogelijk kunnen de classis-scribae een volgende keer dit (zo nodig) duidelijker vermelden. Blijkt het eerste vermoeden juist te zijn, dan kan men zich afvragen waarom ter synode de wijziging van art. 44 zo vlot en met grote meerderheid werd goedgekeurd.

Tenslotte: uiteraard verschilt de inhoud van de ongeveer 30 laatste pagina’s bij die van vorige jaren. Niemand mag, dacht ik, die bladzijden ongelezen laten. Eigenlijk zouden alle verenigingen, en met name ook de jeugdverenigingen het „Jaaroverzicht” eens op de agenda moeten plaatsen. Iets meer bekendheid van de kerkelijke arbeid in het algemeen en van deputaatschappen in het bijzonder zou soms wel gewenst zijn. Ook is het niet alleen voor ouderen zinvol om te lezen welke de betekenis van jubilerende- of reeds overleden predikanten is geweest voor ons kerkelijk leven.

Informatie over kerken waarmee onze kerken in correspondentie staan, zou m.i. eveneens een grotere lezerskring moeten hebben dan zij nu waarschijnlijk krijgen zal.

’t Zal duidelijk zijn: het Jaarboek 1977 is een belangrijk boek, niet alleen voor ambtsdragers, doch voor de hele gemeente, óók voor de jeugd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.