+ Meer informatie

RECENSIES

22 minuten leestijd

Dietrich Bonhoeffer, Brevier. Uitg. Kok, Utrecht 2012, 414 blz., € 24,90.

Bonhoeffers werken (meer dan eens onvoltooid) vinden een steeds grotere aftrek binnen de gereformeerde gezindte. Dat is opmerkelijk, maar niet verbazingwekkend. Deze diepe denker, die zo existentieel met zijn God leefde in de barre werkelijkheid van nazi-Duitsland, heeft ons veel te zeggen. Dat blijkt ook uit dit Brevier. Geen dagboek in de eigenlijke zin van het woord, al bevat het wel voor elke dag van het jaar een stukje. Maar het is breder van opzet dan een gewoon dagboek. Uit allerlei geschriften van Bonhoeffer zijn stukjes bij elkaar gebracht rondom bepaalde thema’s. Het lezen ervan stimuleert om naar de boeken van Bonhoeffer te grijpen. Het zijn geen stukjes die hapklare brokjes zijn. Terecht wordt in het voorwoord opgemerkt dat het lezen tijd en ingespannen meedenken vergt. Maar dan ontvangt men heel veel.

Dr. J.D.Th. Wassenaar, Met het oor waarneembare voetstappen Gods. Uitg. Willem de Zwijgerstichting, Baarn 2012, 46 blz, € 4,30.

Een aardige, zij het zeer korte brochure over de gedachten van dr. O. Noordmans en prof. dr. G. van der Leeuw over het orgel en de organist. Ze hadden allebei iets met ‘de koningin der instrumenten’, maar dachten er niet gelijk over. Is de organist een eigen ambt in de kerk (zo Van der Leeuw), of wordt dan zijn positie overschat en tekort gedaan aan het Woord (zo Noordmans)? Uiteindelijk blijken zij naar het oordeel van de schrijver (naar ik meen terecht) dichter bij elkaar te liggen dan aanvankelijk gedacht. In elk geval is een granieten zin van Noordmans (hij speelde zelf ook orgel) het waard om doorgegeven te worden. Toen hij in de Eusebiuskerk in Arnhem Bachs Preludium en Fuga in A-moll hoorde spelen, verzuchtte hij: ‘Ik heb in mijn leven niets gehoord wat mij zo de sensatie gaf van met het oor waarneembare voetstappen Gods’.

Dr. Maarten J. Aalders, Een handjevol verkenners? Het Hersteld Verband opnieuw bekeken. Ad Chartareeks nr. 21. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld 2012, 341 blz., € 24,75.

De kwestie ‘Geelkerken’ bracht in de Gereformeerde Kerken in de twintiger jaren van de vorige eeuw grote beroering. Had de slang in het paradijs nu werkelijk gesproken of niet? Om zijn opvattingen hierover werd dr. J.G. Geelkerken, predikant in Amsterdam, geschorst. Van het een kwam het ander: er kwam een scheur in de Gereformeerde Kerken, en er ontstond een nieuw kerkverband: de Gereformeerde Kerken (in Hersteld Verband). Deze kerken bestonden een twintigtal jaren; daarna gingen zij op in de Ned. Herv. Kerk. In vroeger jaren beschreef G.F.W. Herngreen de geschiedenis van dit kerkverband onder de titel ‘Een handvol verkenners’. Dr. Aalders geeft op grond van nieuw materiaal een aanvulling en correctie op dit boek, onder dezelfde titel, maar dan met een vraagteken. Het is een boeiend boek geworden, waarin de geschiedenis van een inmiddels verdwenen kerkverband ons levendig wordt getekend. Er waren grote onderlinge verschillen (steeds weer blijkt bijvoorbeeld de bekende dr. J.J. Buskes een nogal eigenzinnige koers te varen), en men kon het over de koers van het kerkverband maar niet eens worden. Enerzijds hikte men aan tegen het rationalistische klimaat in de Gereformeerde Kerken, anderzijds zaten er van meet af aan kiemen van vrijzinnigheid in. De auteur verdient dank voor de manier waarop hij dit stukje kerkgeschiedenis onder het stof vandaan heeft gehaald.

D.A. Carson, Zo is God. Een portret in veertien gezichten. Uitg. Van Wijnen, Franeker 2012, 368 blz., € 19,95.

Dr. Carson, hoogleraar Nieuwe Testament in de VS, neemt de lezer in dit boek in grote stappen mee door de Bijbel heen. Het gaat hem erom te laten zien hoe de Bijbel in elkaar steekt en wat de hoofdlijn is. Het boek is prima te gebruiken voor hen die voor het eerst met het christelijk geloof in aanraking komen, maar ook voor kerkmensen die na zoveel jaren, als ze eerlijk zijn, nog niet werkelijk vertrouwd zijn met de hoofdlijn. Het mooie en sterke van dit boek is dat de lijnen niet op een afstandelijke manier getekend worden, maar op een geestelijke wijze, met toepassing op de lezer. Wat is mijn eigen plek in de weg die God gaat? Dit boek is echt een aanrader, dat in kort bestek veel inzicht geeft, maar ook tot het hart spreekt. Twee opmerkingen. Als eerste: de vertaalster veroorlooft zich hier en daar uitstapjes naar de Nederlandse situatie, waarbij zij niet laat merken waar de woorden van de schrijver overgaan in die van haarzelf. Dat is niet erg correct. Als tweede: aan het gebruik van de NBV in dit boek kan ik niet wennen; het werkt ook door in het niet gebruiken van de eerbiedskapitaal in de rest van de tekst, en dat geeft soms zelfs verwarring. Maar deze opmerkingen doen niets af aan de grote waarde van dit boek.

dr. W. Verboom, Uw Woord is mijn lamp. Bijbelse meditaties. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2012, 123 blz,. € 7,50.

De schrijver is bekend van het programma dat hij al vele jaren verzorgt voor de EO-microfoon: ‘de Bijbel open’. Dit boekje is een selectie van de overdenkingen die hij in dit programma uitsprak in de achterliggende jaren. Het kenmerkt zich door een puntige exegese met een toepassing op het hart gericht, en dat in een heldere stijl. Een mooi boekje om zelf in stille momenten ter hand te nemen, maar ook om een ander in handen te geven. Graag aanbevolen.

Pakket ‘Het grote catechismusspel’ + dr. W. Verboom, De catechismus voor kinderen. Uitg. Jongbloed, Heerenveen 2013. Prijs totaalpakket € 24,95.

In dit herdenkingsjaar wordt rond het 450-jarig bestaan van de Heidelberger catechismus veel gedaan om dit unieke belijdenisgeschrift opnieuw onder de aandacht te brengen, vooral ook van jongeren. Met het oog daarop heeft Jongbloed een catechismusspel op de markt gebracht voor kinderen van 10-15 jaar, met kennisvragen over de catechismus. Een prachtige manier om kinderen in aanraking te brengen met ‘de eenvoudige Heidelberger’(Kohlbrügge). Daarbij kan ook het boekje van dr. Verboom helpen waarin hij de catechismus heeft bewerkt voor kinderen in de leeftijd van 7 – 10 jaar. Korte, eenvoudige teksten met een persoonlijke toon. Het boekje kan goede diensten bewijzen in het gezin, maar ook op school, zondagsschool of tijdens de kindercatechese. Dat laatste, catechese vóór de 12-jarige leeftijd, wint in de kerken terrein. Welnu, wie goed en zelfs ‘speels’ (in de goede zin) materiaal zoekt, kan hier terecht.

A.C. Uitslag, Elke dag Moederdag, Uitg. Den Hertog, Houten 2012, 122 blz., € 12,50.

Het laatste hoofdstuk van het Bijbelboek Spreuken bevat de zogenaamde ‘lof der deugdzame huisvrouw’, zoals het opschrift in de Statenvertaling luidt. Ds. A.C. Uitslag, predikant op Urk, gaf met de verschijning van dit boekje Salomo’s lofzang een ‘update’. Dat hij zich daarbij laat leiden door Spreuken 31 geeft naar zijn eigen zeggen aan dit boekje wel iets eenzijdigs; het benoemt namelijk vooral de vreugde en de zegen van het moederschap en niet zozeer de moeiten en de zorgen die het met zich meebrengt. Niettemin wil ik mijn grote waardering uitspreken voor de moed die de auteur heeft gehad om in een tijd waarin veelal aan een carriere buitenshuis voorrang wordt gegeven, op deze wijze aandacht te vragen voor hen die zich geheel willen geven aan de roeping van het moederschap. Voor hen is het – tegen allerlei andere geluiden uit de politiek en de samenleving in – een ‘opsteker’. Ook de vorm waarin het boekje is geschreven, is een bijzondere. De schrijver richt zich in negentien korte brieven aan zijn eigen vrouw. Bij zijn pleidooi voor herwaardering van het moederschap, ook vanwege de vruchten die het onder Gods zegen in het leven van de kinderen mag afwerpen, wil ik mij graag aansluiten.

F. Bakker, Blijft in Mij. Bijbels dagboek, Uitg. De Banier, Apeldoorn 2012, 371 blz., € 19,50.

Hij had het zelf eens moeten weten… Die gedachte schiet door mij heen als ik weer een nieuwe uitgave van ds. Bakker onder ogen krijg. Inmiddels is het 48 jaar geleden dat de pastor van Driebergen overleed, na slechts negen jaar in het ambt gediend te hebben. Echter, voor hoe velen is hij na zijn sterven tot zegen geweest via de boekjes met preken en meditaties die anderen van hem uitgaven. Zijn ‘Gebedsgestalten’ werd inmiddels onder meer in het Engels, Duits, Frans, Spaans en Turks vertaald. Uit zijn meditatieve werk stelde mevr. J. Kranendonk-Gijssen een dagboek samen. In deze verzorgde uitgave vindt u voor elke dag (ook voor de feestdagen) korte, treffende overwegingen aan, die duidelijk maken waarom de verkondiging van de bescheiden dominee van Zeeuwse afkomst zo blijft aanspreken. Het draait telkens weer om datgene wat de titel van het dagboek aangeeft: het leven vanuit de geloofsgemeenschap met de Zaligmaker. Van harte hoop ik dat velen erdoor gesticht, vermaand en bemoedigd zullen worden.

Stefan Paas, Gert-Jan Roest & Siebrand Wierda, Geloven in de marge. De eerste brief aan Korinthe, Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2008, 128 blz., € 12,90.

Stefan Paas & Siebrand Wierda, Ontworteld. Bijbelstudies over Daniël 1-6, Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2011, 80 blz., € 9,90.

De auteurs van deze Bijbelstudies zijn of waren verbonden aan Via Nova in Amsterdam, een geloofsgemeenschap die in het afgelopen decennium is ontstaan uit de Amstelge-meente en waar vooral jonge mensen op een hedendaagse wijze kennis maken met Gods bevrijdende liefde in Christus. Aan de behandeling van de diverse thema’s – oorspronkelijk als toespraak gehouden, later omgewerkt tot deze uitgave – is dan ook goed te merken dat men geen traditioneel ‘publiek’ beoogt te bereiken, maar de mens van vandaag, met zijn eigen vragen en kaders. Dat geeft vaak een frisse kijk op aloude geschiedenissen als van Daniël. De stof zal daarbij niet toevallig gekozen zijn: zowel de eerste helft van Daniël als Paulus’ eerste Korinthebrief hebben duidelijk de context van de seculiere, Godevijandige samenleving. Wie als ambtsdrager ontdekt in net zo’n samenleving te moeten en te mogen dienen, kan met deze uitgaven zijn winst doen, in het benaderen en bearbeiden van onze jongeren, maar ook in het gesprek met buitenkerkelijken.

Henk Bakker, Gunnende kerk, Uitg. Brevier, Kampen 2012, 226 blz., € 19,90.

In dit boek wil de schrijver de gemeenteleden dienen door hen een kader aan te geven op basis waarvan gesprekken over ethische zaken gevoerd kunnen worden. Dit kader wordt gevormd uit de richtlijnen uit het verbond van God met Noach (regenboog) en de woorden van Jezus in de Bergrede (balk in eigen oog). Beide vormen de glazen van een bril waarmee we naar de vragen van goed en kwaad kunnen kijken in persoonlijke en politieke vraagstukken. Waar de waarden van Christus mensen van hart tot hart verbinden, wordt de gemeente een gunnende gemeenschap, waar de morele ruimte vooral een gunnende ruimte is voor mens, dier en ding. De inhoud biedt veel studiemateriaal voor predikanten. Om het voor gemeenteleden toegankelijk en toepasbaar te maken is mijns inziens echter wel een vertaalslag nodig via prediking en catechese.

Drs. R. Toes, Verweesde generaties, Uitg. De Banier Uitgeverij, Apeldoorn 2012, 140 blz., € 9,95.

De schrijver is 25 jaar docent geschiedenis geweest en sinds 2004 directeur van het Wartburgcollege, locatie Guido de Brès in Rotterdam. Hij bespreekt in dit boek de gezagscrisis die zich ook in de reformatorische zuil steeds meer openbaart. Dit wordt treffend weergegeven met voorbeelden uit het onderwijs, de kerk en catechese, de politiek en de moderne kunst. De kern van de gezagscrisis ligt niet bij de moderne jeugd, maar bij hun opvoeders. Hij pleit voor het bespreken van deze crisis met als uitgangspunten dat de Bijbel wel voor de mens, maar niet naar de mens is, en dat in het onderwijs en catechese ook vragen aan de orde moeten komen die de jeugd uit zichzelf niet stelt. Niet altijd kan het uitgangspunt zijn dat de leerling centraal staat en dat alles leuk moet zijn. Het boek is vlot leesbaar en houdt ons een duidelijke spiegel voor. Het biedt geen pasklare oplossingen, maar is zeer geschikt om het gesprek over de gezagscrisis te voeren in het gezin, op ouderavonden en rond catechese.

W. en A. van der Meiden, Mag ik uw aandacht, Uitg. Meinema, Zoetermeer 2012, 176 blz., € 18,50.

In dit boek geven de schrijvers veel bruikbare tips voor zinvol spreken in het openbaar. Te denken valt aan toespreken bij jubilea of begrafenissen, in de gemeenteraad of in onderwijssituaties, workshops enzovoorts. Een goede vormgeving is van wezenlijk belang bij het overkomen van het gesprokene bij de hoorders. Een goede inhoud alleen is niet voldoende. Predikanten vinden in dit boek nuttige tips bij het houden van hun preken. In hun opleiding wordt wel aandacht besteed aan de inhoud, maar veel te weinig aan de vormgeving van de preek, aldus de schrijvers. Zij vragen daarom aandacht onder andere voor retorica, stemgebruik, audiovisuele hulpmiddelen en het inschakelen van gemeenteleden tijdens een eredienst. Het boek is ook geschikt voor ambtsdragers: waarom bij een preekbespreking alleen spreken over de inhoud en niet over de vormgeving? Denk ook aan catechese en jeugddiensten. Zelfs een hernieuwde waardering van een preek in drie (korte) punten, telkens afgesloten met een tussenzang, is mogelijk.

Monique Samuel, Dagboek van een zoekend christen, Uitg. Ark Media, Amsterdam 2012, 136 blz., € 12,50.

De schrijfster, inmiddels een bekende Nederlander, gaat aan de hand van de Tien Geboden in op actuele vragen die aan christenen worden gesteld. Zij noemt terecht belangrijke zaken zoals (1) ons beeld van God bijstellen, (2) het jezelf tot god maken, (3) Gods Naam niet ijdel gebruiken in het verlanglijstjesgebed, (4) dagelijks zoeken naar innerlijke sab-batsrust, (5) kiezen voor jezelf en voor gelovigen wereldwijd, (6) kerkelijke dogma’s en belijdenisgeschriften leiden tot geestelijke moord, (7) niet ontrouw aan jezelf zijn en dus als homo uit de kast durven komen, (8) nagaan wat de werkelijke kosten zijn in onze wegwerpmaatschappij, (9) eerlijke voorlichting geven en geen hypocriet gedrag vertonen, (10) het westers vooruitgangsgeloof is onhoudbaar. Zij vindt dat het traditionele christendom niet meer voldoet en streeft naar een nieuwe versie, door haar christen 2.0 genoemd. Helaas nodigt de betweterige stijl en de ongenuanceerde kritiek niet uit om met de schrijfster in gesprek te gaan. Wellicht komt er met deze Tien Geboden nog eens een versie christen 1.11?

H. Valkenburg en T. van Stuijvenberg, Koopman en dominee, Uitg. Buijten & Schipperheijn Uitgeverij, Amsterdam 2012, 160 blz., € 15,00.

De schrijvers van dit boek willen nagaan in hoeverre de waarden van de dominee (ijver, gelijkheid, integriteit, waarheid) en van de koopman (pragmatisme, moed, feitelijkheid), die ons land vroeger kenmerkten, nu nog van betekenis zijn. Zij doen dit door 20 personen te interviewen die thans een leidende functie bekleden onder andere op het gebied van kerk, bankwezen, politiek, vakbond, wetenschap, kunst, sport en literatuur. Ook leiders met een allochtone achtergrond komen aan het woord. Deze 20 personen geven aan wat zij in hun jeugd hebben meegekregen en hoe dit thans nog of niet meer een rol speelt bij hun leidinggeven. Tevens geven zij aan wat hun visie is op de huidige financiële, politieke en morele crisis. Deze interviews zijn uitermate boeiend. Niet alleen met de door de media bekende personen, maar zeker ook met de leidinggevenden die meer in stilte hun werk doen. Een zinvolle bijdrage tot verdere discussie.

Ds. P. van Ruitenburg, Liefdedienst, Uitg. Den Hertog, Houten 2012, 71 blz., € 9,90.

Regelmatig verschijnen van de hand van ds. P. van Ruitenburg, Ger. Gem. predikant te Chilliwack (B.C., Canada) diverse pennenvruchten. Het boekje Liefdedienst is een handzaam bundeltje, met op iedere bladzijde een korte meditatie over een 32-tal kernachtige opschriften, die a.h.w. tot lezen uitnodigen. Ik noem er een paar: zelfverloochening; ijdel gelach; verzadiging van vreugde; vreugdevol Avondmaal; mooi sterven; wij hebben Hem lief. Alle rechterpagina’s zijn gevuld met twee of meer cursief gedrukte Bijbelse teksten, die verband houden met de onderwerpen, die op de linkerpagina’s worden besproken. Ook voor gebruik ten behoeve van het pastoraat biedt dit boekje veel. Ds. Van Ruitenburg wil in dit boekje vanuit verschillende Schriftgedeelten de lezer – en met name de jonge generatie – een aansporing geven waarom het goed is de Heere te zoeken. Aanbevolen voor jong en oud.

Ds. Bram van Duinen, Weg uit ballingschap, Bijbelstudies over Jesaja, 60 blz., € 6,95.

In de Kringserie, een uitgave van Ark Media, verscheen in samenwerking met de IZB een nieuw deeltje van de hand van Bram van Duinen over profetieën uit Jesaja 40-65. Eerder schreef hij Bijbelstudies over I en II Timotheus. Presentatie en verklaring is overzichtelijk ingedeeld. Na een korte inleiding en bespreking van een kernwoord volgt in een enkele zin de hoofdlijn, waarna met een vers-voor-vers-uitleg wordt besloten. Achter elk behandeld hoofdstuk worden vier à vijf verwerkingsvragen gesteld, gevolgd door enkele blanco pagina’s, die voor aantekeningen kunnen worden gebruikt. Deze Bijbelstudies zijn mede hierdoor geschikt voor gebruik op verenigingen. De waarde van deze studies zou mijns inziens groter zijn geweest, als de besproken hoofdstukken niet gedeeltelijk maar geheel behandeld zouden zijn. In ieder hoofdstuk wordt bij de uitleg Schrift met Schrift vergeleken, wat de helderheid en duidelijkheid ten goede komt. Bij de behandeling van de Bijbelteksten is gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling.

Ds. D.J. Budding, De tijd is nabij, Uitg. Den Hertog, Houten 2012, 195 blz., € 21,50.

De bekende auteur plaatst de lezer voor een Bijbelse bezinning op de oordeelsdag en daarna. De kernvraag is: Wat leert de Bijbel ons hierover? In een 39-tal korte, helder geschreven hoofdstukken geeft de schrijver door wat zowel het Oude als het Nieuwe Testament hierover zegt. Verhelderend is deze studie als op overzichtelijke wijze geschreven wordt wat bijvoorbeeld de psalmdichters en de profeten – en naderhand Jezus en de apostelen – zeggen over de oordelen van het eindgericht. Ds. Budding laat in dit boek de lezer als het ware zelf concluderen dat de wereld bezig is zich rijp te maken voor Gods eindgericht, lettend op wat we vandaag aan ontwikkelingen en meningen en ideeën op allerlei terrein tegenkomen. De Bijbelse oordeelsaankondigingen worden geactualiseerd, waarbij ook wordt getoond welke beslissende rol Israël in dit alles speelt. In de laatste hoofdstukken van het boek wordt ons iets getoond van de nieuwe hemel en nieuwe aarde, met zijn oneindige heerlijkheid en hoe dit verwoord staat in de zeven brieven aan de gemeenten in Klein-Azië. De roep tot inkeer en bezinning, tot waarachtige bekering ontbreekt in dit boek niet. De visie van de auteur op de bekering van de inwoners van Ninevé (Jona 3) deel ik niet volledig; liever sluit ik mij aan bij wat de kanttekeningen, Matthew Henry en de Zaligmaker Zelf daarover hebben gezegd (zie Mat. 12:41). Dat neemt niet weg, dat ik dit boek van harte aanbeveel.

Drs. J.A. van Delden, Mag je echt niet scheiden? Over echtbreuk, scheiden, echtscheiden en hertrouwen. Uitg. Buijten en Schipperheijn, Amsterdam 2012, 80 blz., € 11,90.

Helaas gaat het leed dat met echtscheiding gepaard gaat niet aan de kerken voorbij. Het roept allerlei vragen op: had de scheiding niet voorkomen kunnen worden? Hoe moet het in de gemeente verder met mensen die hun trouwbelofte niet waar gemaakt hebben? Mag een gemeente meewerken aan de kerkelijke bevestiging van een nieuw huwelijk na een eerdere echtscheiding? Op een heldere manier worden deze vragen besproken in het licht van wat de Schrift erover zegt. De schrijver werkt sterk met het onderscheid tussen echtbreuk (de relatie tussen man en vrouw gaat stuk) en echtscheiding (op een verantwoordelijke manier uit elkaar gaan al de breuk een feit is). Soms kan het heel nuttig zijn dit onderscheid te maken. Toch gaat het mij te ver als de suggestie gewekt wordt dat scheiden niet meer erg is als de echtbreuk al een feit is.

Reinier Sonneveld, De kerk. Waarom zou je meedoen?, Uitg. Buijten en Schipperheijn, Amsterdam 2012, 48 blz., € 3,50.

Op een ontnuchterende manier vertelt Reinier Sonneveld waarom hij eerst kerkverlater werd, maar na acht jaar toch weer is teruggekeerd. Veel van de moeiten die mensen met de kerk hebben, worden hier besproken. Vaak blijkt het meer te maken te hebben met de mensen van de kerk en niet of minder met de boodschap van de kerk. Aan de ene kant geeft dat te denken: is ons kerk-zijn in overeenstemming met de Bijbel? Aan de andere kant worden hier redenen aangedragen om toch met de kerk mee te doen, al is ze niet zonder fouten.

Johan ter Beek, Baboesjka. Geloof binnenstebuiten. Uitg. Ark Media, Amsterdam 2012, 106 blz., € 9,95.

Op een populaire manier probeert de auteur de hoofdlijn van de Bijbelse boodschap samen te vatten.

A. Brouwer-Otterspeer, Toch horen we bij elkaar. Mannen en vrouwen zijn anders…, Uitg. De Banier, Houten 2012, 168 blz., € 9,95.

Dit boekje is ontstaan vanuit de praktijk van de hulpverlening bij o.a. relatieproblematiek. De schrijfster geeft Bijbelse en praktische informatie om zich beter te kunnen voorbereiden op een huwelijk. Naast Bijbelse uitgangspunten wordt aandacht gegeven aan de onderlinge communicatie tussen mannen en vrouwen, beleving van seksualiteit en het gevaar van porno. Bijna de helft van het boekje bestaat uit praktijkverhalen. Dat maakt het makkelijk leesbaar en brengt dicht bij de werkelijkheid van elke dag.

Jos Douma, Verrast door Jezus. Het Marcusevangelie in 80 dagen. Uitg. Kok, Kampen 2012, 96 blz., € 14,95.

Na een korte inleiding over het Evangelie naar Marcus volgen 80 korte stukjes. Zo ontstaat een doorlopende behandeling van dit Bijbelboek. Elk van de stukjes bevat naast de Bijbeltekst en een korte uitleg ook een gebed.

Ron van der Spoel, Van kruis naar kroon. Bijbelstudies over vervolging en volharding. Uitg. Ark Media, Amsterdam en IZB, Amersfoort 2012, 55 blz., € 6,95.

In de zogenaamde Kringserie van deze uitgeverij verschijnen met regelmaat Bijbelstudies, gewijd aan bepaalde Schriftgedeelten en speciale thema’s. Het boekje van ds. Van der Spoel (adjunct- directeur bij Open Doors) is er een van de laatstgenoemde soort. Het is om meer dan eén reden fijn dat deze Bijbelstudies er zijn. Over wat er in de wereld vandaag de dag gebeurt met onze vervolgde medebroeders en -zusters lezen we steeds vaker in de media, maar wat heeft het ons, welvarende westerse christenen te zeggen? Denken wij hier grondig na over wat de Schrift ons leert over vervolging en volharding in het geloof en wat dat voor ons leven in deze wereld betekent? Deze toegankelijke, helder geschreven Bijbelstudies zetten aan het werk; ze slaan eerbiedig en getuigend de Bijbel open, stellen goede vragen en geven alle reden om met elkaar in gesprek en gebed te gaan. Immers, ‘allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.’ Deze Bijbelstudies lenen zich uitstekend voor kring- en verenigingsgebruik, maar ook voor persoonlijke studie. Op de meegeleverde dvd staan verhalen van de vervolgde kerk.

Johannes van de Bank, Koning voetbal. Uitg. Ark Media, Amsterdam 2012, 96 blz., € 9,95.

Een boek met zo ’n titel, hoort dat hier wel thuis? Meer dan de titel doet vermoeden. De schrijver zegt zelf: ik heb twee grote passies, Jezus Christus en voetbal. Uit de veertig columns in dit boekje word je als lezer in ieder geval overtuigd dat Jezus zijn diepste passie is. Wat die twee gemeen hebben? De auteur ziet in het voetbalspel en alles wat daarbij hoort vele treffende overeenkomsten (de leider, de coach, discipline, training, transfer etc.) met wat het leven van de gelovige beroert. In hedendaagse, vlotte – maar nergens platte – taal weet hij de lezer te confronteren met levenssituaties die om gelovige reacties vragen. Ik kan me voorstellen dat dit boekje in gesprekskringen met jongeren tot zinvolle discussies kan leiden.

Arie de Rover, Leven na de genadeklap. Uitg. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam 2012, 176 blz., € 14,90.

Wat dit boek wil, laat zich met een paar regels uit het voorwoord van de schrijver goed weergeven: ‘Genade verandert je leven. Het maakt je daadwerkelijk vrij’. De schrijver wil aantonen dat je niet echt vrij bent zolang je Gods genade niet kent. Als spreker voor verenigingen en kerken heeft hij ervaren dat ‘de impact groot is als je uitlegt wat genade met een mens doet en wat de effecten voor je leven zijn’. In acht hoofdstukken (met titels als bijvoorbeeld ‘Wie ben je?’, ‘Waarom we status najagen’ en ‘Verlangen naar vrijheid’) vertelt De Rover hoe hij ontdekt heeft in wat voor gevangenis hij zat toen gedrag, prestatie en jacht naar succes zijn identiteit leken te bepalen en hoe hij daaruit bevrijd werd.

Hij doet dat op een buitengewoon openhartige manier en in een zeer aansprekende stijl. Met tal van praktijkvoorbeelden maakt hij zijn ‘lessen’ glashelder waarbij de Bijbel duidelijk zijn gids is. Daarnaast kan iedere lezer ook zijn winst doen met wat dit boek aan praktische kennis op het gebied van communiceren en de vele valkuilen op dat terrein biedt. Soms is de toon wat erg stellig, maar door de echtheid en gedegenheid waarmee de auteur zijn goede boodschap brengt, vergeef je hem dat graag. En het boek leest als een trein.

Rob.A. Nijhoff (red.), Volgers. 16 christenen die onze wereld hebben veranderd. Van Augustinus tot Bono. Uitg. Buijten en Schipperheijn Motief, Amsterdam 2012, 160 blz., € 14,90.

Een boek dat je zeker niet in één keer uitleest, maar je wel uitnodigt om het van tijd tot tijd ter hand te nemen. In de aanpak zit al iets stimulerends: aan zestien hedendaagse christenen die zelf actief betrokken zijn bij de wezenlijke vragen op de terreinen van politiek en maatschappij, is gevraagd door welke ‘helden’ zij geïnspireerd werden en worden in hun dagelijks werk en leven. En zo ontstonden de 16 korte essays over grote namen uit het nabije en verre verleden: volgers van Jezus Christus, die vanuit het Evangelie geleefd hebben of nog altijd léven.

Dan komen er de ‘portretten’ voorbij van onder meer kerkvader Augustinus, Calvijn en George Whitefield, maar ook van C.S. Lewis en Bonhoeffer, Abraham Kuyper en rockster Bono. Deze ‘helden’ worden beschreven door onder ons vaak zeer vertrouwde namen als prof. Den Hertog, Rouvoet, prof. J. Hoek, Arie Slob etc. De waarde van dit boek is tweeërlei. Het brengt op beknopte wijze het leven en werk van de grote ‘volgers’ in kaart en dat biedt veel leerzaams. En vervolgens – en dat vind ik van nog meer belang: het geeft je als lezer in deze tijd de bemoedigende ervaring ‘ik sta niet alleen, zoveel anderen gaan de weg van het treden in de voetsporen van Hem, Die ons is voorgegaan’. Neem en lees!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.