+ Meer informatie

Ingrijpende plannen zuiveloverschotten

Ir. Lardinois: Deze maand beslissing

4 minuten leestijd

^ ROERMOND — Nog deze maand neemt de EEG 'een beslissing over een plan dat een eind moet maken aan bet probleem van de zuiveloverschotten. Als dit plan doorgaat, vforden met ingang van 1 april volgend jaar maatregelen van kracht die bij toepassing ervan door aÉle lidstaten het zuivelprobleem grotendeels zullen oplossen.

:^ Dit heeft landbouwcommissaris ir. KXardinois donderdagmiddag in Roermond meegedeeld op de jaarvergaderöjg van de Limburgse land- en tuinbouwbond waar hij, volgens zijn zeggen, de laatste toespraak in Nederland afi landbouwcommissaris hield.

De maatregelen houden in: #. Premie voor het niet-afleveren van melk door kleine bedrijven. • Premies voor grote zuivelbedrijven Uj overschakeling naar de rundvleessector. •" Een heffing van twee è vier procent op alle af te leveren zuivelproducten. n heffing op margarine. •; Afschaffing van subsidies in de nfelkveehouderij en het gebruik van melk in voedingsmiddelen. ;;Dit programma voorziet in een daling van de zuivelproduktie met vijf procent eti in het vergroten van de afzet eveneens met vijf procent. Lukt dit dan is hët teveel aan melk (tien procent) weggewerkt. Ir. Lardinois noemde het een ramp voor de landbouw indien de E£G-landen dit programma niet volledig zouden toepassen.

Over het aanboren van nieuwe markten zei hij dat het oog daarbij vooral gericht is op Noord-Amerika. Uit dit gebied wordt veel naar West-Europa geëxporteerd, maar op het terrein van de import tracht Noord-Amerika West-Europa voortdurend de voet dwars te zetten. Via internationale onderhandelingen moet hier iets aan gedaan worden, aldus Lardinois.

Voorts kondigde hij nog aan dat op 1 januari aanstaande de oude voorraad magere melkpoeder met dertig procent in prijs verlaagd zal worden.

Droogte

Wat de droogte betreft merkte hij op dat die voor de Nederlandse landbouw weinig invloed heeft gehad. De meeste produkten geven recordopbrengsten te zien. Het gezegde gaat op: droge zijn goede jaren. Dat is evenwel niet waar voor alle sectoren en alle gebieden van de Nederlandse landbouw. Sommige streken als Midden- en Noord-Limburg, delen van Gelderland en Noord-Brabant hebben wel veel nadeel van de droogte ondervonden, al maakt het herfstweer veel goed. Sprekend over de Europese samenwerking merkte ir. Lardinois op, dat niet de landbouw zich moet aanpassen aan de huidige monetaire chaos in Europa, maar dat de ministers van Financiën orde op zaken moeten stellen. Gebeurt dit niet, dan houdt deze monetaire chaos en het daarbij aan de dag tredende nationalisme, een groot gevaar in voor het Europese landbouwbeleid. De grote monetaire verschillen van rond 25 procent tussen het ene EEG-land en het andere vormen een ernstige bedreiging voor het uit elkaar springen van het landbouwbeleid.

Ondanks economische en politieke instabiliteit in West-Europa is toch een redelijk goed landbouwbeleid gevoerd waarbij wezenlijke zaken tot stand zijn gebracht. Nooit eerder is de consument zo goed bediend tegen vrij stabiele prijzen, zelfs in perioden van schaarste, als in de laatste jaren het geval is geweest, aldus Lardinois. y^ij ^g^^HJ^

Een totaal beeld van de landbouw is vrij redelijk. Al zijn er factoren aan te wijzen die er niet zo best voor staan. Als geheel bleef de land- en tuinbouw evenwel buiten de recessie. Twintig è vijfentwintig procent van de Westeuropese beroepsbevolking is gelieerd aan de land- en tuinbouw. Wanneer op andere terreinen een zelfde beleid was gevoerd als dat voor de Europese landbouw, dan zouden er nu binnen de EEG minder problemen zijn, zo merkte Lardinois op.

Binnen de huidige wereld, die beheerst wordt door enkele grote machtsblokken is West-Europa volgens Lardinois, helaas nog onvoldoende present. Het vertoont een erg versnipperd beeld.

De tien studies stellen zeer uiteenlopende problemen aan de orde: handschrift-transcripties, de interpretatie van diverse gedichten-met Suzanna van Baerle, de relatie van Huygens met zijn tijdgenoten.

Ondanks de diversiteit is de eenheid van het boek gegeven met het object van onderzoek, de poëzie van Constantijn Huygens. Deze wordt bestudeerd vanuit het beginsel, dat de teksten evenzeer litteraire werken als historische documenten zijn. Daarom besteedt de auteur aandacht aan de betekenis van het kleinste detail, van welke aard dan ook, dat kan bijdragen tot een beter verstaan van de poëzie van Huygens en diens historische en litteraire persoonlijkheid.

P. C. Hooft

In de laatste hoofdstukken koint Huygens tussen enige van zijn tijdgenoten te staan. In hoofdstuk 8 gaat de ateur zorgvuldig na, hoe vaak Huygens deelgenomen heeft aan bijeenkomsten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.