+ Meer informatie

Kabinet komt boeren enigszins tegemoet

Landhouwcentrales niet erg lovend

4 minuten leestijd

Deze bijstelling is één van de maatregelen, donderdag door het kabinet genomen in verband met de verslechtering van het arbeidsinkomen in de landbouw. Ministerpresident Den Uyl noemde het treffen van maatregelen „geboden."

De regering heeft besloten tot „bijstelling" van de omzetbelasting op agrarische prodnkten, zodanig dat daaruit op korte termijn een verlichting voor het agrarisch inkomen zal voortvloeien.

De regering besloot tevens de Landbouwraad van de EEG nog deze maand te doen bijeenkomen om te overleggen over de alttuele situatie in de landbouw, de gevolgen van de ontwikkeling van kosten en prijzen en over de harmonisatie van het steunbeleid in de landen van de Europese gemeenschap. • uitstel van betaling van dit jaar opgelegde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting over 1973 te verlenen gedurende een beperkte periode • de ingangsdatum (l oktober) van de aardgasprijsverhouding voor de glastuinbouw met enkele maanden op te schuiven en de voorschotregeling voor de olie in de tuinbouw en visserij gedurende enkele maanden te verlengen nadere berekeningen te doen uitvoeren van de te verwachten ontwikkelingen van het agrarisch inkomen in verschillende sectoren • het bestuur van het landbouwschap uit te nodigen voor nader overleg met minister Van der Stee op woensdag 14 augustus.

UITWERKING

Minister-piresident Den Uyl deelde voorts mee, dat een uitwerking van de nu aangeteotidigde maatregelen volgende week woensdag of donderdag aan de Tweede Kamer zullen warden meegedeeld. De maatregein zijn overeenkomstig de in de gemeen

De premier noemde de „onrust" onder de agrarische bevolking begrijpelijk, nu er als gevolg van uitzonderlijke kostenstijgingen en van ernstige atzetmoeiUjkheden met name in de vleessector sprake is van een „ernstige inkomensdaling". Bij de beoordeling vain de economiscdie ontwikkeling in de'landbouw moet, naar de mening van Den Uyl, steeds een aant^ achtereenvolgende, jaren de in 'beschouwing worden betrokken.

De premier deelde mee, dat de minister Van d©r Stee (landbouw) en Duisenberg (fin.) komende zaterdag de demonstratieve boeren-bijeenkomst in het stadion te Utrecht zullen bijwonen. Hij zei niet uit te sluiten dat ook andere bewindslieden deze bijeenkomst zuUen bijwonen.

Voorts nog deelde de minister-president mee, dat maatregelen voor alle zelfstandigen (dus niet alleen in de agrarische sector) zullen worden opgenomen in de beleidsvoornemens, die de regering op de derde dinsdag in septem.ber (Prinsjesdag) bekend zal ^maken. Deze maatregelen zullen liggen o.m. in de fiscale sfeer.

In een voorlopig commentaar op de mededelingen van het kabinet inzake de landbouw zegt het landbouwschap dat de regering snel aandacht besteed heeft aan de eisen die het georganiseerd bedrijfsleven als meest dringend voorgelegd heeft aan het kabinet. Het is nog niet duidelijk in hoeverre de maatregelen die het kabinet op het oog heeft in overeenstemming zijn met de wensen en eisen van het landbouwschap en derhalve toereikend zijn om de inkomenspositie op korte termijn voldoende te verbeteren. Het landbouwschap wijst erop dat het nog andere noodzakelijke maatregden heeft voorgesteld waarop de regering nog niet heeft gereageerd. Het vindt het noodzakelijk dat het kabinet spoedig beslissingen neemt ten aanziera van deze maatregelen.

„GEFOPT"

„Het lijkt op het eerste gezicht erg mooi, maar je bent gefopt als je direct ja zegt. De minister-president is daar erg sterk in". Aldus het comvoorzitter van het landbouwschap en mentaar van ir. C. S. Knottnerus, Landbouwcomité KNLC. Op geen van het koninklijk Nederlands van het kabinet heel precies en heel duidelijk. Wat het kabinet met het enkel punt vond hij de mededelingen aardgas en de olie wil: voor aardgas enkele maanden verlenging van de voorscfaotrageling, ligt nog vrij ver van het punt waar landbouwschap en organisaties naar toe willen. De prijsverhoging voor aardgas die de regering heeft aangekoncbgd is voor het eerste jaar te fors. Er moet bij die verhoging ook rekening worden gehouden met het inkomen van de tuinder. De olietoeslag moet volgens ir. Knottnerus omhoog, en de toéslagregeling moet niet met enige maanden na 1 oktober, maar gedurende de hele winter verlenging worden.

Over de beleidsmaatregelen in de fiscale sfeer die het kabinet op prinsjesdag bekend wil maken: het zou al mooi zijn als die maatregelen op 1 januari in kunnen gaan en dat betekent lang wachten. Vandaar dt de landbouw^ de voorkeur geeft aan BTW-maatregelen. <

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.