+ Meer informatie

Veer Druten-Ochten moet blijven

COMITÉ ONDERNEEMT STAPPEN TOT BEHOUD

5 minuten leestijd

(Van onze streekredactie) „We zetten ons in om de veerdienst tassen Ochten en Druten in stand te houden. We willen dit beslist niet bereiken met het voeren van grove acties, maar alleen via overleg met de desbetreffende instanties". Dit xegt de heer P. Th. Bunschoten, secretaris van het „Comité tot behoud veer Ochten-Druten", die overigens wel goede hoop heeft dat het zal gelukken.

Wat is er namelijk aan de hand? Op 1 juM jl. werd de Prins Willem Alexanderbrug, in de volksmond de „Tielse brug" genoemd, door commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland, mr. W. J.Geertsema opengesteld. Deze tolbrug ligt nabij Wamel (drie küometer ten oosten van Tiel) over de Waal en is tot op heden de enige brugverbinding tussen de Waalbruggen bij Nijmegen en Zaltbommel, welke plaatsen 60 km uit elkaar liggen.

Over dit stuk van de Waal worden twee veerdiensten ondetihouden: TieiWamel (gemeentelijk) en OchtenDruten (provinciaal).

Na de openstelling van de brug werd het autoveer bij Tiel omgezet in een voetveer. Voor het provinciale veer Ochten-Druten waren de gevolgen nog groter. De provinciale staten van Gelderland besloten dat het veer per 1 april 1975 — of eerder 'indien mogelijk — uit de vaart moet worden genomen. Tot dat tijdstip wordt er met één pont gevaren en de nachtdienst helemaal gestaakt. Voorheen voeren etr tijdens de spitsuren twee veerboten. Deze ontwikkeling heeft geleid tot oprichting van zojuist genoemd comité,. Wat zijn de argumenten die naar voren worden gebracht? We spraken hierover met het SGP-raadslid de heer Keuken van de gemeente Echteld, waartoe Ochten behoort.

GEEN BEZWAAR

„We hebben beslit geen bezwaai tegen de Tielse brug", stelt Keuken, die overigens wel van mening is dat de gehele bouw en gforreerd pian is geweest. (De burg is gebouwd door een stichting, terwijl GS garant staat voor de geldleningen en eventuele exploitatietekorten). „Het is echter de grote vraag waairom de pontverbinding moet verdwijnen". Als men zou aanvoeröi, dat de rentabüiteit van de kunnen we wijzen op de bouw van de rijksbrug (tolvrij) tussen Andelst en Eeuvidjk (15 kilometer ten oosten van Ochten) die in 1976 klaar komt. Heel wat venkeer zal de tolbrug bij Tiel links laten liggen en de tolvrije brug bij Eeuwijk pakken.

INVESTERINGEN

De heer Keuken vraagt zich af of de Gelderise staten zich wel bewust zij nvan de grote investeringen die in de oeververbinding bij Ochten gestoken zijn. Destijds werd er bij Ochten en speciale veerhaven aangelegd. Aan de andere zijde van de rivier werd een brug over de uiterwaarde gebouwd om stremming van de veerdienst bij zeer hoge wMerstandeT te voorkomen. „Is dat dan allemaal voor niets geweest?" zo vraagt hij zioh af.

Tevens benadrukt het raadslid evenals de heer Bunschoten van het comité het belang van de zogenaamf'.e „Noord-Zuid"-verbinding, .waarvin de veerdienst deel uit maakt. (Dit is de weg, die vanaf Veenendaal via Rhenen, Wageningen, Kesteren en de pont bij Ochten naar Oss loopt.) In deze route wordt zelfs bij Megen een brug over de Maas gebouwd. „Het zou een onderbroken verbinding worden", zo stelt de heer Bunschoten. Verder vertelt de heer Keuken ons, dat tamelijk veel mensen uit het land van Maas en Waal (dus aan de zijde van Druten) inkopen in plaatsen zoals Rhenen en Wageningen doen. In Druten zijn er nogal wat toonzalen van meubelfabrieken. „Wat zullen de gevolgen voor de middenstand zijn"? Hij wijst er op, dat in Tiel gebleken is, dat de koopkracht vanuit het achterland ,JVraaB en Waal" met 40 pet. is teruggelopen. Hij hoopt daarom, dat er op korte termijn een onderzoek , naar de gevolgen voor de middenstand zal plaatshebben. Keuken staat hierbij beslist niet aUeen; integendeel het college v«n B. en W. van de gemeente Echteld staat volkomen achter hem.

De heer Bunschoten laat ons enkele interessante cijfers van het comité tot behoud van het veer zien. In de maand juli (De Tielse brug was toen al opengesteld) werden er door de Oohtense veerpont 3500 vraöhtauto's overgezet; vetóer 270 vrachtwagens met aanhanger, 850 trucks met oplegger, 100 tractoren, 45000 personenauto's en 800 voertuigen m-st aanhanger of caravan. Dit is voor het comité dus wel een bewijs, dat velen de voorkeur geven aan een wachttijd bij het veer dan zo'n 30 kilometer om te rijden via de Tielse burg.

EXPLOITATIE

De heer Keuken gelooft niet dat de ejcploitatie van het veerbedirijf de Gelderse Staten parten speelt. ,^u maar een pont vaart en er geen nachtdienst meer is, kan de afschrijving van al het materieel en aanlegsteigers over een grotere periode vrorden uitgestreken. Bovendien zijn de gemeentn Echteld en Druten bereid bij te dragen in een eventueel exploitatietekort", aldus het SGPraadslld.

Overigens werd er volgens cijfers van het comité in de maand juni ongeveer f 70.000,- aan veergeld geïnd. Een woordvoerder van de provincie Gelderland vertelde ons, dat Gedeputeerde Staten de statenleden voorgesteld hebben het veerbedrijf te laten voortbestaan tot 1976. Aan de hand van de verkeerscijfers zou men dan een beslissing over het al of niet opheffen van de verbinding nemen. „Er werd echter een motie ingediend, waarbij een grote meederheid zich uitsprak voor opheffing van de veerdienst op uiterlijk 1 april 1975. Gedeputeerde Staten hebben deze motie toen overgenomen", aldus de ptrovincie.

De indieners van de motie waren van mening dat de tolbrug bij Tiel voldoende garantie bood voor een goede oeververbinding in deze streek. Deze mening lijkt twijfelachtig nu diverse instanties zich — met sterke argumenten — tegen deze gang van, zaken verzetten. Hopelijk kan echter in goed overleg een „gulden middenweg" worden gevonden zodat men ook in de omgeving Van het veer Ochten-Druten, van goede verbindingen over de rivier Is verzekerd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.