+ Meer informatie

Dogmatiek

4 minuten leestijd

Deze week wil ik mijn toegemeten ruimte bestoden aan een beschouwing over het mooie Standaardwerk dat bij de Banier N.V. te Utrecht is uitgekomen: , , De Gereformeerde Dogmatiek" door wijlen Ds G. H. Kersten. Ze liggen voor mij op tafel: twee mooie forse delen, waarin de hoofdwaarheden der Heilige Schrift in 32 hoofdstukken worden uiteengezet.

Uw Rondkijker acht het een groot voorrecht dat dit prachtwerk vóór het sterven van Ds Kersten mocht gereed komen. Hij heeft daarmede onze Geref. Gemeenten een grote dienst bewezen en een nalatenschap bezorgd, die van grote waarde is.

Deze dogmatiek is eerst na lange en rijpe studie, klaar gekomen. Tientallen jaren heeft hij er aan gearbeid. Eerst bedoeld als lessen voor de studenten aan de Theologische School, waaraan Ds Kersten docent was, groeiden deze tenslotte uit tot een complete dogmatiek. Op aandrang van velen, en eerst na lange aarzeling gaf hij toe het werk voor de drukpers gereed te maken. Zelf heeft hij de uitgave niet meer mogen beleven, daar Z.Eerw., zoals bekend, op 6 September 1948 overleed. Wel waren er vóór die tgd ingenaaide exemplaren in omloop, zgn. drukproeven, met het opschrift: „Niet in den handel." Op meerdere jongelings-.verenigingen was zulk een exemplaar aanwezig, die ze nu maar het beste kunnen inruilen voor de fraaie gebonden delen.

Het besluit tot uitgifte drong Ds Kersten te meer, daar er de laatste decennia zo velerlei wind van leer kwam en het hem nodig leek, mede door deze dogmatiek, daartegen stelling te kiezen. In de voorrede op dit werk maakt hij daar gewag van. Ik laat er een stukje uit volgen.

„Ik heb gepoogd" — zo schrijft hij — „op eenvoudige wijze de voornaamste hoofdstukken der Gereformeerde leer samen te stellen, in de hoop, dat deze korte uiteenzetting aanleiding moge geven tot voortdurend onderzoek, opdat zij weerstaan worden, die nieuwe, van de oude beproefde leer afwijkende gevoelens, willen invoeren. Onder voorwendsel tot de leer van Calvijn terug te keren, is meer en meer een streven merkbaar om de hem gevolgde schrijvers te negeren, als waren dezen al te scholastisch. Dit streven heeft grote gevaren en zoekt uit handen van het volk juist die boeken weg te nemen, die het op de fundamenten der Apostelen en profeten kostelijk gegronde werk van Christus en deh Heiligen Geest bevestigen, waarin de algemene van de bijzondere, zaligmakende bediening des Geestes wordt onderscheiden. Dientengevolge wordt het histo-

rïsch voor het zaligmakend geloot' aangezien en de bevinding der heiligen als op den dool geraakte vroomheid uitgekreten. In stede van de leer der Hervormers nader te ontwikkelen, wijkt men allerwege zelf met een beroep op hen, van hen af. Zo werd het zelfs mogelijk dat Karl Barth zich een naam verwierf, als ware hij de reformator der twintigste eeuw, niettegenstaande zijn geschriften schier van bladzijde tot bladzijde Calvijn en Luther in het aangezicht slaan. Hoezeer \s het, vooral in deze tijden van node, dat de gemeenten bij de eenvoudigheid der Gereformeerde leer bewaard blijven en zij zich beijveren deze te verstaan. Bovenal verwaardige de Heere Zijn volk deze bevindelijk te beleven en bewaard te worden voor bespiegelingen, die van de regel van Gods Woord afwijken."

Tot zover een stukje uit het voorwoord.

Ieder die Ds Kersten heeft gekend, weet, dat hij een onvermoeid strijder was voor de zuivere reformatorische beginselen. Daar getuigt ook dit werk van. Hij schrijft niet in hoogdravende geleerde taal, maar practicaal en zakelijk, op voor ieder bevattelijke wijze. Het is een betrouwbare gids voor hen, die zich in de geloofswaarheden willen oefenen.

De ondertitel van deze dogmatiek luidt: „Voor de gemeenten toegelicht." De schrijver had het belang" der gemeenteleden op het oog, omdat men in de Waarheid zou worden gefundeerd.

De uitvoering is af; de boeken zien er keurig uit. Gedrukt op prima houtvrij papier, met een duidelijke leesletter, gebonden in kunstlederen prachtbanden met goudtitel is het een sieraad voor iedere boekenkast. Een uitgebreid register vergemakkelijkt het naslaan op de verschillende onderwerpen. De prijs is ƒ 12.50 per deel of ƒ 25.— compleet, wat voor zo'n kapitaal werk niet te hoog kan worden genoemd. De aanschaf heeft men maar eens, het is een bezit voor altijd.

Onze jongelingsverenigingen, die deze dogmatiek nog niet bezitten doen goed dit werk aan te schaffen. Bij het maken van inleidingen, zullen zij er een betrouwbare, dankbare bron aan hebben.

RONDKIJKER.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.