+ Meer informatie

Inkomensgrenzen voor premievrijstelling volksverzekeringen

3 minuten leestijd

Met ingang van I januari 1989 zullen de premievrijstellings- en reductiegrenzen voor de volksverzekeringen worden aangepast. De regeling voor vrijstelling of reductie van premiebetaling is bedoeld voor mensen van wie de premie volksverzekering (aow, aww, awbz en aaw) wordt geïnd via een aanslag en die beschikken over een gering inkomen.

Het betreft hier onder meer kleine zelfstandigen en mensen die werk verrichten zonder een dienstbetrekking te hebben (zoals thuiswerkers en alfahulpen) en die niet onder de loonbelasting en de werknemersverzekeringen vallen, omdat zij minder dan 40 procent van het wettelijk minimumloon verdienen.

De regeling geldt niet voor mensen die een aanslag voor de premies volksverzekeringen ontvangen waarmee al betaalde premies aow en aaw worden verrekend. Degenen van wie premie wordt ingehouden met toepassing van de zogenaamde rose loonbelasting- en premietabellen (met name mensen onder de 65 Jaar met een pensioen), kunnen in beginsel wel een beroep doen op de regeling.

Op grond van de premievrijstellings- en reductieregeling worden bij een gering inkomen de premies volksverzekeringen niet of slechts gedeeltelijk ingevorderd. De inkomensgrenzen die daarbij gehanteerd worden. gelden voor iedere premieplichtige afzonderlijk, terwijl bovendien alleen het eigen inkomen wordt betrokken bij de beoordeling of men in aanmerking komt voor vrijstelling of reductie.

Belastingvrije som

De premievrijstellingsgrens bedraagt 90 procent van de belastingvrije som. Dat wil zeggen dat men vrijgesteld is van premiebetaling als het premie-inkomen lager is dan dit bedrag. Uitkeringen op grond van de aow en aaw worden bij de berekening van de hoogte van het premieinkomen meegeteld. De belastingvrije som is voor iedereen verschillend. Deze kan bestaan uit de algemene belastingvrije som, een tariefgroeptoeslag, de arbeidstoeslag, de aanvullende arbeidstoeslag of de aanvullende alleenstaande-ouder-toeslag. Voor tweeverdieners kan daar eventueel nog het bedrag van de voetoverheveling bij komen; daarmee wordt het onbenutte deel van de belastingvrije som van de (huwelijkse) partner bedoeld.

De reductiegrens is vastgesteld op het bedrag van de premievrijstellingsgrens vermeerderd met 70 procent van die vrijstellingsgrens. Bij een inkomen tussen de vrijstellingsgrens en de reductiegrens is een oplopend per

De regeling voor vrijstelling of reductie van premiebetaling is bedoeld voor mensen van wie de premie volksverzekering (aow, aww, awbz en aaw) wordt geïnd via een aanslag en die beschikken over een gering inkomen, zoals bij voorbeeld alfahulpen, thuiswerkerkers en kleine zelfstandigen. Voor 1989 gelden de volgende vrijstellings(bedragen in guldens) Tariefgr. Belastingvrije som 1. - zonder arbeids

toeslag - met arbeidstoeslag - met aanvullende toeslag - met voetoverheveling II. - zonder arbeids7.415 7.828 8.625

toeslag - met arbeidstoeslag III. - zonder arbeids11.123 11.536

toeslag - met arbeidstoeslag - met dubbele aanvullende arbeidstoeslag (echtgenoot werkt mee in onderneming) IV. - zonder arbeidstoeslag - met arbeidstoeslag met aanvullende alleenstaandeouder-toeslag maximaal 14.830 15.243 16.837 13.347 13.760 18.242 centage van de premie verschuldigd. Bij een inkomen gelijk aan of hoger dan de reductiegrens moet de volledige premie worden betaald. De premie wordt eveneens volledig ingevorderd als de verzekerde (of zijn/haar partner) in aanmerking komt voor een aanslag in de vermogensbelasting.

De tariefgroepen zijn als volgt: I: allen die niet worden ingedeeld in tariefgroep II, III of IV (jongere ongehuwden, tweeverdieners, samenwonenden) II: alleenstaanden van 27 jaar en ouder III: alleenverdieners (gehuwden en ongehuwd samenwonenden met een partner die geen inkomen heeft) IV: alleenstaande ouders met afhankelijke kinderen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.