+ Meer informatie

En zie, meer dan Salomo is hier

5 minuten leestijd

Lukas 11 : 31

De Zone Gods laat hier tot veroordeling van de felle twistgesprekken die tegen Hem ontketend werden, de koningin van Scheba spreken.

Van de einden der aarde was zij gekomen om te horen de wijsheid van Salomo en dat was haar tot zegen. De wijsheid die zij zochl vanuit de ingeschapen Godskennis in het licht van de algemene genade, kon haar niet bevredigen, daar was een knagende leegte in. Op het gerucht van de grote wijsheid waarmee de Meere Salomo begiftigd had. kwam zij vanuit het land der duisternis naar Jeruzalem, om dat te beproeven vanuit zijn woorden en werken. Het moest voor haar zijn de ware levenswijsheid van de beleving.

Vriendelijk werd deze koningin door Salomo in zijn paleis ontvangen. Zij sprak tot hem vanuit de vragen en raadselen van haar hart. „En Salomo verklaarde haar al haar woorden; geen dinj er verborgen voor de koning, dat hij haar niet verklaarde.” Het werd voor haar een onvergetelijk gesprek, want zij mocht er door komen tot het geloof in de Heere. „Het is,” zo sprak zij, „een waarachtig woord geweest, dat ik in mijn land gehoord heb.” En dat bracht een keerpunt teweeg in haar hart en leven.

Met een heilbegerig hart werd deze vorstin door Salomo vanuit zijn paleis geleid, langs de daartoe bestemde opgang, in het huis des I leeren, om met nog meer klaarheid te komen tot de kennis van (iods volheerlijke heilsopenbaring in Christus.

Eerst moest de man die met zijn offerdier tot de priester kwam ’t met zijn hand op het hoofd van zijn offer betuigen, dat hij een doodsehuldigc zondaar was. Zodat liet vanuit die boetvaardigheid plaatsbekledend door de priester werd overgenomen, om gelegd te worden in het door de Meere ontstoken vuur tot verzoening in het door God beloofde Lam. Ep hiermee werd haar de weg geopend naar de geur van het gouden reukoffer-altaar voor gebed en dankzegging. In elke dienst werd het volk aanschouwelijk onderwezen in de drie stukken van ellende, verlossing en dankbaarheid, opdat die steeds meer diepgang zouden bekomen in het hart door een ootmoedige geloofsbeleving.

Vanuit het geloof kwam deze vorstin de lleere te loven, zeggende: „Geloofd zij de lleere, uw God, die behagen in u gehad heeft, om u op Zijn troon den lleere, uw God tot een Koning te zetten; overmits uw God Israël bemint, om hetzelve tot in eeuwigheid op te richten, zo heeft Hij u tot een koning over hen gesteld om recht en gerechtigheid te doen.”

Vanuit deze heerlijke geschiedenis zegt de lleere Jezus: „En zie, meer dan Salomo is hier”. De Zone (iods is als waarachtig mens meer dan Salomo. Hij is gezalfd en gezonden door de Vader, om de geestelijke tempel te bouwen van levende stenen, waarin Hij is naar de ordening van Mel-chizedek, de enige Hogepriester.

De meerdere Salomo gaf blinden het gezicht en doden het leven. Met woorden en daden kwam Hij het te bewijzen de van God verordineerde Zaligmaker te zijn. En wat werkte dat uit? Velen kwamen Hem met al Zijn woorden en werken te verachten, zelfs op één lijn te stellen met Satan.

Uit dal verband nu blijkt dat de meerdere Salomo ook is de riehterlijke Salomo. En dat zal ten volle duidelijk worden op de grote dag des gerichts.

Alsdan zal het gaan om het komen tot Hem. Hij is gekomen om de zaligheid te verdienen, en is komende tot ons door Zijn woorden en werken, opdat wij tot Hem zouden komen om door Hem gezaligd te worden. Onderzoek de Schrift en zoek Hem vanuit het Woord te leren kennen. Beproef Mij in gehoorzaamheid aan Mijn Getuigenis of Ik u met zal verhoren, zegt de Hcere. Van dag tot dag klopt de Heere door Zijn Woord aan de poort van ons hart om tot Hem uit te gaan. Wie tot Hem komt zal Hij geenzins uitwerpen.

Hier stelt de Heere de koningin van het zuiden tot een voorbeeld. Zij heeft het beproefd of het gerucht van Salomo waarachtig was. En zie, zij heeft het alzo bevonden. Beproef het als u twijfelt met een naarstig onderzoek of de Schrift niet waarachtig is. Het baat niet al zeggen wij domweg „de Bijbel is Gods Woord”, en we leven zorgeloos voort alsof er geen eeuwigheid aanstaande is. Het Woord dat waarachtig is in zichzelf daar het uit Gods mond is voortgekomen, moet waarachtig worden in ons hart en leven. legen het volk dat tot Hem mocht komen door Zijn genade om Hem te leren kennen tot omhelzing in het geloof als de van God verordineerde Zaligmaker, zal geen beschuldiging in te brengen zijn. Want zij zijn door Zijn gerechtigheid volmaakt in Hem.

Maar allen die in zorgeloosheid en afkerigheid voortleven en niet komen om te luisteren naar de wijsheid van de meerdere Salomo, zullen in de grote dag des geriehts veroordeeld worden door het volk, dat vanuit het land der duisternis tot Hem mocht komen en verkregen heeft het geloof dat werkt door de liefde. En zie, zij zullen ver stommen, ja zij zullen voor eeuwig verstommen. En dat bindt de Heere ons hier op het hart.

Nijkerk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.