+ Meer informatie

VOOR onge Militairen

Ditmaal voor deze rubriek een brief uit Indië.

5 minuten leestijd

NA VIJF MAANDEN.

Wanneer liet moment komt, dat nieuwe troepen voet aan land zetten en met vreemde oogen zullen rondkijken naar al dat .schoons, gaan onze gedachten terug naar het oogenblik, dat wij zelf aan land stapten.

Dat aan land gaan was nu nog niet zoo erg. Iedereen was blij niet meer schommelend naar bed te gaan en schommelend op te staan, voor al dat geschommel voelt een zandhaas niet veel.

De eerste indruk van ons kamp viel echter niet mee. Het was in November, een van de droogste en heetste maanden hier in Oost-Java. Vóór den oorlog met de Jap £ing iedere Europeaan dan de stad uit, want November is hier de vacantie-maand.

Alles heeft dan zijn schoonheid verloren, alleen de flamarende niet, die staat zonder bladeren in volle bloei, en

de kruin van dezen grooten boom is één groote bloemenpracht. roode

In het kamp waar wij aankwamen stond het droge gras zoo'n halve meter hoog of was weggebrand, waarna de grond met een zwarte stoflaag bedekt was.

Bij de gebouwen iagen nog de hoopen puin, die vorige bewoners gemaakt hadden, door het uitbreken van muren.

Daar tusschen een enkel gebouw zonder dak met ten deele ingestorte muren, overblijfsel van den oorlog, eerst de Jap daarna de extremist.

In de cantine, voorloopig ingericht door de kwartiermakers, was ij.sthee.

Hier stond nu eens geen theenot onder de muts, maar hier lagen groote stukken ijs in de thee, zoodoende heeft men dan een heerlijk koele drank.

-Zeshonderd dorstige keeien lusten heel wat en dus was allc.s dra op dezen eersten dag.

De kok had groote potten rijst klaar gemaakt „lichtelijk" gekruid, zoodat er reeds bij de eerste paar lepels assistentie van de brandweer gevraagd werd, zoo heet was n.1. de lombok die er in zat.

Nadat de kwartieren aangewezen waren, was het een haasten en jagen om nog voor de duisternis een .slaapplaats in orde te maken.

Er ontbrak aan onze uitrusting n.1. het Indische veldbe d. misschien vergeten, misschien nog niet aanwezig in het vaderland — ik weet het niet — en daardoor waren er die den eersten nacht op de steenen moesten slapen.

Velen hadden ook geen licht, wij behoorden tot de gelukkigen van wel op het net te zijn aangesloten. Ruimte hadden wij de eerste dagen ook niet veel.

Ons huis bevatte twee flinke kamers, een waranda en een kleine voormalige mandikamer, dit gebruikten wij met dertien man.

Zóó was het begin, er zou nog te vertellen zijn van moeilijkheden met de wateraanvoer, last van muskieten, van dagen dat wij in de brandende zon bezig waren met het egaliseeren der terreinen en het ruimen van puin, schoonmaken van afvoergoten met het oog op de naderende natte moeson en nog van veel dingen meer.

Maar genoeg, ik geloof dat U eenig begrip zult hebben van de moeilijkheden waarmee onze jongens te kampen hebben bij aankomst in Indië.

Lang niet in alle gevallen is alles klaar. Meestal moeten zijzelf alles klaar maken en dan is het de eerste tijd hard werken en leert men met weinig veel te doen.

Maar al doende leert men en waar de Nederlandsche soldaat komt, gaat niet alleen orde en rust heerschen, maar werkt hij ook zeif mee aan den opbouw.

En hard weïken i.s vooral in den eersten tijd het beste middel om niet te gaan piekeren.

Nu na vijf ma> anden zou het moeilijk zijn om een vreemde een indruk te geven, hoe verwaarloosd 'alles was bij aankomst in ons kamp.

Het kamp is nu schoon en blijft dat, mede dank zij een vijf lig k r ij gs ge va n genen.

De kok heeft geleerd op welke wijze hij zijn rijst moet klaarmaken om ze met smaak te laten eten en hij is hierin volkomen geslaagd.

Iedere .soldaat heeft zijn eigen veldbed en dank zij onze vermeerderde kennis worden alle moeilijkheden vrij gemakkelijk overwonnen.

Ook voor ontspanning is in dezen tijd hard gewerkt. Van een zeer eenvoudige is een gezellige cantine gemaakt met ronde tafels en rieten stoelen, terwijl de cantinebaas meestal vrij goed voorzien is.

De eerste cursussen zijn begonnen, er is een aardige bibliotheek, er zijn enkele clubs opgericht en de soldaat heeft gelegenheid zijn vrijen tijd nuttig en aangenaam te besteden.

Ten slotte nog enkele dingen omtrent de geestelijke verzorging.

Eerst werden wij geholpen door andere veldpredikers, nu hebben wij er zelf een en is er iederen Zondag kerkdien.st in het kamp, tevens wordt er catechisatie gehouden en 's Maandagsavonds vergadert onze j.V.

lederen avond houdt de veldprediker een korte dagsluiting.

Zoo is de toestand na vijf maanden en er is niemand die zegt dat Indië tegengevallen is, wel weten wij dat de voorlichting in Nederland hopeloos slecht geweest us. Het voornaamste is echter dat God ons allen bij het leven spaarde.

Hiervoor mocht wel iederen dag onze dank Hem loegebracht worden. Of het ook zoo is? ~

Gelukkig zijn er nog wel, die Hem de eere geven, maar hun aantal is klein.

Soerabaja, kamp Darmo. Maart '47 (144224).

Verantwoording van giften t.b.v. het werk onder de militairen in Indië

J.V. te Aagtekerke f 35, 92; Geref. Gem. te Boskoop f 66 50; Geref. Gem. te Genemuiden f 348, 50; Geref. Gem. te Nijkerk f 87, 10; v. d. K. te W. f 10.—.

Hartelijk dank aan alle gevers en geefsters Ook dank aan hen, die ons weer verrasten met het zenden van mooie boekjes.

Deze weekxwerd het zevende pakje boeken aan alle ons bekende adressen in Ned. Oost-lndië; West-lndië; Engeland; ter zee en waar maar militairen van ons in het buitenland verkeren, gezonden. In elk pakje bevonden zich circa 5 boekjes. Er werd verzonden aan bijna 400 adressen. Dus gingen met deze zending ongeveer 2000 boekjes weg. Bovendien werd bi; elk pakje een kleine blocnote en 10 enveloppen verpakt.

Ik verblijf als altijd na hartelijke groeten

„KRIJGSMAN".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.