+ Meer informatie

Naar de katechisatie

4 minuten leestijd

(92)

De staten van de middelaar

Zijn lijden (vervolg)

Christus is door Pilatus overgegeven om gekruisigd te worden. Alzo is Christus ingegaan tot het zwaarste lijden, dat reeds in Gethsemané is aangevangen.

Was de kruisdood noodzakelijk?

Deze vraag hebben we eerst te beantwoorden.

Waarom was de kruisdood noodzakelijk? Omdat zij niet alleen was een smartelijke en een smadelijke. maar ook een VERVLOEKTE dood!

Want Christus moest de Zijnen verlossen van de eeuwige vloek, de vloek der wet, In Galaten 3 : 13, 14 schrijft de apostel dit. Daar lezen we: „Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons (want daar ie geschreven: vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt), opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus en opdat wij de belofte des Gecstes verkrijgen zouden door het geloof.”

Onder Israël was het reeds zo, dat veroordeelden aan een hout werden gehangen. Maar dit gebeurde, wanneer zij reeds gestorven waren.

De kruisiging onder de Romeinse overheersing vond echter plaats in levende lijven als een nog grotere schande.

Is ook hier niet bij de kruisiging van de Heere Jezus de bijzondere voorzienigheid en lefding Gods op te merken? Ongetwijfeld.

Immers moest Christus de vloek der wet dragen in Zijn leven, welbewust, om ten volle te door-peilen de vloek der zonde en die te boeten en uit te boeten tot betaling aan de Goddelijke Gerechtigheid en ervan te verlossen.

O, wat heeft de Borg er toch voor over gehad! Het is niet te doorgronden en dat voor vlockwaardigen. Want, wat houdt de vloek der wet in? Vloek staat tegenover zegen. Zegen is er, wanneer alles recht functioneert volgens Gods wetten. Dit is reeds in algemene zin zo. Denk maar aan uw lichaam en ziel. Functioneren de delen en de vermogens goed, dan mogen we delen in een goede gezondheid door Gods goedheid. „Gezondheid” dan beschouwd in betrekkelijke zin, want welk mens is er eigenlijk volkomen gezond? Wc dragen de kiem van onze dood reeds bij ons vanal onze geboorte.

„Vloek” is een oordeel Gods, waarbij de harmonie der dingen verbroken wordt en de delen, in harmonie saamverbonden, uitéénvallen.

Daarom treedt de VLOEK in bij overtreding van Gods wet. De mens is door zijn val in het Paradijs gekomen onder de vloek der wet. Die vloek openbaart zich in de TIJDELIJKE, in de GEESTELIJKE en in de EEUWIGE DOOD. En deze drie-voudige dood heelt de Middelaar en Borg moeten doormaken. Zo is Hij in de „geestelijke dood” ingegaan van en voor Zijn volk aan het kruis, 'm de verlating van Zijn Vader en onder de helse angsten en benauwdheden.

En wat was nu de diepste versmading van die kruisiging en kruisdood?

Wel, dat iemand als „buiten” kwam te hangen, tussen hemel en aarde in. Te slecht voor de aarde en te slecht voor de hemel. Dus, buiten alle samenleving, ja. buiten alle rechtsappèl! Daarom was voor Israël bijzonder zulk een kruisdood smadelijk en vervloekt. Dit was afgebeeld bij dié offers, van welke het bloed der dieren voor de zonde in het heiligdom werd geplengd en van welke dieren de lichamen moesten verbrand wor den buiten de legerplaats, d.i, buiten Jeruzalem. Het is daarom, zo schrijft de apostel in Hebreen 13 : 12. dat ook Jezus buiten de poort heeft ge leden (buiten de legerplaats). Wie zal de diepte van dit lijden en van die smaad kunnen omvatten.’ Hij…… RECHTVAARDIGE, ja, de ZOON VAN GOD…… buiten de legerplaats, buiten de samenleving, buiten de RECHTSSFEER! Alle aanspraak op ’t recht afgenomen, ja, alles, alles afgenomen. Zijn klederen, elke verzachting, zelfs alle licht ook in de natuur in de dric-urige duisternis. Hangend aan het kruis heeft Jezus de vloek gedragen voor Zijn volk en daarmede op Zich genomen, wat er staat bij de zeven nazaten van Saul, die aan het hout gehangen werden: „en hij gaf hen in de hand der Gibeonietcn die hen ophingen op de berg” voor het Aangezicht des Heeren”.

Den Heere gehangen, m.a.w. Gode gepresenteerd: hier is de gevloekte, wij kunnen niet verder, doe Gij aan hem verder met Uw toorn!

Aan het kruis verhoogd.

Wijlen prof. Wisse heeft zo ontroerend opgemerkt en ’t verklaard als een uitsteken in het vervloektzijn.

O, allersmadelijkste vernedering voor de Borg. En zulks alles vrijwillig, uit eeuwige liefde tot Zijn Vader, om Diens geschonden Deugden te herstellen, uit eeuwige liefde tot Zijn volk, d.i. tot zulken, die ontdekt worden aan hun schande, aan hun vloekwaardigheid en dit in diepe verootmoediging en zelfverbrijzeling erkennen, maar ook, opdat diè zouden delen in de rijkste zegeningen! Christus… buiten, zij binnen in de Godsstad, zoals de éne moordenaar aan het kruis mocht horen: „Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.”

Moogt ook u hiervan iets verstaan?

Urk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.