+ Meer informatie

De pakketzending

4 minuten leestijd

Alweer de Pakket-zending naar onze militairen in Indië!

Ja, daar blijven we over aan de gang. De Synodale Commissie heeft middels het Hoofdbest. v.h. Landelijk Verband van de Jongel. Verenigingen onzer Gemeenten een beroep op onze verenigingen gedaan en deze oproep willen we niet onbeantwoord laten. We krijgen toch allen wel eens een brief van een onzer jongens uit Indië of we hebben er wel eens een gelezen.

Als het even tot ons doordringt hoeveel onze jongens daar missen en hoeveel wij hier hebben, dan geven we graag voor dit prachtwerk, en dan geven we royaal.

Een dézer dagen kregen we als Hoofdbestuur van ons L.V. iets moois m handen. Het was een rondschrijven door het Ringbestuur van de Ring Flakkee van onze J.V.'s. Het was zoiets als een folder, met als opschrift: Pakket-verzending aan de jongens der Geref. Gemeente in Indië.

We vonden dit zo mooi, dat we het nagenoeg in zijn geheel hier doen volgen:

Blijkens een mededeling in , , De Saambinder" van 29 Juli j.1. heeft de kerkelijke commissie, die de belangen van onze militairen behartigt, het voornemen, om opnieuw aan onze jongens die in Indië verblijven, een pakket te zenden.

Vorig jaar is daartoe door de leden der Jongelingsen Meisjesverenigingen een rondgang bij de gemeenteleden gehouden, wat een groot succes is geworden. Wij mochten aan Ds Verhagen te Kampen, die met zijn helpers de verzending verzorgd, een groot aantal artikelen, alsook een flink bedrag aan geld verzenden.

Opnieuw is ons gevraagd medewerking te willen verlenen bij het inzamelen van geld en goederen wat we gaarne doen, want er is veel nodig. De vorige zending kostte ruim ƒ 15.000.—.

Wij zijn dan ook zo vrij wederom een beroep op U te doen om een steentje bij te dragen en deze actie te steunen.

De commissie, die zich met de verzending belast, heeft zich voorgesteld om het volgende naar Indië te sturen: (hier volgden de artikelen, genoemd in nr 4 en 5 van ons blad.)

Niet alleen goederen, maar ook geld is er veel nodig. De verzending van deze honderden pakketten kost verbazend veel. Ook is er geld nodig om de ontvangen bonnen te besteden, want op snoep-, tabaks-en suikerbonnen wordt veel prijs gesteld. De meisjes die bij U aan zullen kloppen, zullen dus ook een intekenlijst bij zich hebben.

Wij vertrouwden, dat niet tevergeefs een beroep op U zal worden gedaan.

Laten wij met onze jongens, die in Indië zijn en zoveel moeten ontberen, meeleven en hen op deze wijze laten zien, dat wij hen niet zijn vergeten!

Steunt de actie voor de pakketverzending naar Indië!

Dezer dagen zal men bij U komen om de artikelen, e.v. de gelden af te halen. Legt U het voor hen gereed ?

Nu bedoelen wé niet, dat onze Verenigingen dit precies zo moeten doen. We bedoelen alleen dit: Neem er een voorbeeld aan of trek er lering uit inzake de wijze van. werken en inzamelen en laten we a^o de Synodale Commissie tot grote steun zijn.

Op één ding wensen wij als Hoofdbestuur van het Landel. Verb. te wijzen. Er heerst bij sommigen een misverstand aangaande de Synodale Commissie.

Die Commissie is niet door ons Landel. Verband benoemd. Integendeel! Deze Commissie is op 29 Mei 1947 door de Generale Synode benoemd en draagt mitsdien een kerkelijk en ambtelijk karakter.

De gedachte is dus al heel onjuist, als zou al het werk voor onze militairen zich consentreren om ons L.V.

Neen!! Nogmaals wijzen wij erop, dat alles wat het Landel. Verband van Jongel. Verenigingen voor onze militairen, speciaal voor de militairen in Indië, gedaan heeft in de tijd, toen men er particulier en kerkelijk niets voor deed, vanaf 29 Mei 1947 is overgegaan in handen van de toen wettig benoemde Commissie.

Dat er vanaf die datum van een hartelijke en nauwe samenwerking tussen de Synodale Commissie en het L.V. sprake is, ligt voor de hand. Deze twee hebben elkander voor dit veel omvattend werk hard nodig.

We menen hierop daarom even te moeten wijzen, omdat zich aangaande de juiste verhouding Synodale Commissie - L.V. reeds enkele malen verkeerde begrippen hebben voorgedaan.

Het zou te betreuren zijn als het moeizame, hoewel alleszins zeer gewaardeerde werk der Commissie verkeerd werd beoordeeld, of in onzuiver licht werd gezien.

Zendt Uw geldelijke bijdragen aan Ds A. Verhagen, Vloeddijk 30, Kampen, (Girorekening nr 22 7 82). Ook Uw snoep-, tabaks-en suikerbonnen aan dit adres.

Zendingen in natura vooral als volgt adresseren: Aan de Weleerw. Heer Ds A. Verhagen, p.a. Sigarenfabriek van Putten & Fransen, Groenestraat, 163 te Kampen.

De Secr. van het L.V. H. HOOGENDOORN.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.