+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

Een zestal predikatiën, door Ds. C. Pieneman. Uitgeverij P. Stuut, Rotterdam.

Ds. Pieneman was indertijd leraar bij de Gereformeerde Gemeente onder het kruis te Rotterdam. In 1906 ging hij naar Grand Rapids en legde daar de band tussen de Gereformeerde Gemeenten in Amerika en Nederland. Hij keerde in 1909 naar ons land terug en stierf op 49-jarige leeftijd in 1912..

Deze prediker heeft een gewaardeerde plaats ingenomen. Over zijn jaren in Grand Rapids schrijft Ds. J. van Zweden in het historisch overzicht van de Gereformeerde Gemeenten, verschenen in 1947, op blz. 46 het volgende: „Ds. Wolbers’ opvolger was Ds. C. Pieneman, die van 1906 tot 1909 te Grand Rapids arbeidde. Onder zijn gezegende bediening nam de gemeente zeer toe en kwam zij tot bloei. De kerk werd aanmerkelijk vergroot. Veel volk van God bevond zich toen in deze gemeente, waarvan de meesten thans juichen voor de troon Gods. In middag- en avondgezelschap kwamen ze lange tijd tezamen om te spreken over de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan.

Enkele zondaren werden hierendaaronderzijnbediening toegebracht. Ook voerde zijn weg bij zekere gelegenheid naar Sheboygan, Wisconsin, om daar voor het eerst in een schoolgebouw het zuivere Woord Gods te prediken. Het was onder één der predikatiën, dat J. van Zweden in het hart werd getroffen en de strijd tegen God moest opgeven. De beminde leraar geloofde vast, dat deze broeder later tot de bediening des Woords zou komen, gelijk ook geschied is”.

Hiermee hebben we de thans opnieuw uitgegeven preken voldoende aangekondigd. Uit een oogpunt van predikkunde zijn er wel opmerkingen te maken, ook zouden we hier en daar wel een aantekening kunnen maken, maar één en ander doet niets af aan de wezenlijke waarde van de preken. Wij kunnen deze van harte aanbevelen vanwege de geestelijke inhoud ervan. De preken gaan over Lukas 2 : 10 en 11, Johannes 19 : 5b, 19 : 19b, 20 : 26-29, Handelingen 2 : 1-4 en Lukas 17 : 17.

Het is een letterlijke herdruk. Daarom vinden we hier een oude spelling en ook dezelfde drukfouten.

Voor f 6,50 kan men het werkje kopen.

De kroon des levens, door Ds. E. R. Dumsté. Uitgave van W. A. de Groot, Goudriaan 1968.

Dit boekje bevat 32 meditaties van de hand van Ds. Damsté, em. predikant te IJsselstein. De schrijver heeft deze meditaties opgedragen aan zijnvrouw en kinderenen trouwe gemeenteleden, die hem steunden naast God in het moeilijke werk van herder en leraar.

We kunnen ons goed voorstellen, dat dezen gaarne dit boekje in blijvend bezit willen hebben. Daarom zou een gebonden uitgave wel kostbaarder, maar ook beter geweest zijn.

De schrijver bedoelt de Schrift te laten spreken, maar is daar naar onze mening niet overal in geslaagd. Hij zegt b. v. op blz. 20, dat we angst voor Gods recht moeten krijgen en op blz. 23, dat de vloek Gods ons toekomstig lot is. We kunnen het niet met de schrijver eens zijn, als hij op blz. 28 zegt, dat de gevallenen in de oorlog bij God in de hemel zijn. Zo is er meer te noemen. Er komen goede gedachten in het boekje voor, maar de meditaties spreken niet voldoende aan.

De uitgave is keurig. Op enkele storende drukfouten willen we wijzen. Op blz. 26 lezen we: „gij onbekende, die nog allen vervuld zijt met de geest des duivels, die u in de erfgrond der ellende brengt?” Op blz. 36 staat troon in plaats van toorn Gods, op blz. 77: „over wat Christus ons dit ondervinden”. Op blz. 78 is een gedeelte van de tekst boven de meditatie weggevallen.

Hierbij willen we het laten.

Het werkje kost f 4,95.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.