+ Meer informatie

Forse bezuinigingen nodig in Middelburg

Om tekort van 1,5 min. weg te werken

3 minuten leestijd

MIDDELBURG — Dè verschenen ontwerp-begroting 1982 van de gemeente Middelburg laat een tekort zien van jijna anderhalf miljoen gulden. Gelijktijdig met de ontwerp-be•roting zijn er twee nota's van ivijzigingen verschenen, die la;en zien op welke wijze het te'iort is weggewerkt. In deze no:a's van wijzigingen wordt voorgesteld om de onroerend-goed-

belastingen met zes en een half procent te verhogen en de gemeentelijke tarieven en rechten met vier procent.

Naast deze verhogingen zullen er een aantal bezuinigingen bij de gemeentelijke diensten nodig zijn om de begroting 1982 sluitend te kunnen maken. De ontwerp-begroting 1982 van de gemeente Middelburg laat een bedrag aan inkomsten en uitgaven zien van ruim 151 miljoen gulden. De post onvoorziene uitgaven voor 1982 is 181.088 gulden hetgeen volgens de nota van aanbieding zal noodzaken tot een zeer voorzichtig gebruik van deze post. Voor nieuwe investeringen en personeelsuitbreiding kan men de bedragen handhaven, die men in de financiële meerjarenplanning 19811985 voor het jaar 1982^heeft opgenomen. Dit is respectievelijk 104.000 en 582.000 gulden. Na het zeer kritisch bekijken van het wensenlijstje moest men voor de hoogstnoodzakelijke en onvermijdelijke zaken 85.71Ö gulden opnemen. Zodat voor de drie genoemde zaken totaal 771.710 gulden beschikbaar is. In 1981 was dit nog een bedrag 1.025.055 gulden.

Plantsoenen

Door de verhoging van de onroerend-goedbelasting en de tarieven voor de gemeentelijke diensten en rechten hoopt men ruim 1,2 miljoen gulden extra aan inkomsten te ontvangen. De bezuinigingen zullen ruim 220.000 gulden bedragen. Deze. besparingen worden gevonden door minder onderhouds- en schilderwerk in 1982 te doen plaatsvinden. De plantsoenendienst moet hèt grootste bedrag inleveren en wel 72.414 gulden. De verslechtering van de financiële positie van de gemeente is onder andere hét gevolg van de lagere uitkeringen uit het gemeentefonds. In 1981 kreeg Middelburg drie ton minder, terwijl er in 1982 nog eens een extra verlaging van 75.000 gulden zal bijkomen.

Verbindingswegen

Aan de uitbreiding van deze wijkverbindingswegen wordt momenteel hard gewerkt. Er is een studie gaande omtrent het tracé van de weg welke een verbinding moet gaan vormen tussen de Koudekerkseweg en de Nieuwe Vlissingseweg. Deze weg zal opgenomen worden in het bestemmingsplan Toorenvliedt. De voortgang van de rondweg van Klarenbeek naar de Veerseweg is afhankelijk van de vaststelling van het tracé van de Dammenweg op Walcheren. Verdei willen B en W de binnenstad zoveel mogelijk bereikbaar maken voor het busvervoer. Doordat de bewoners veel last van trillingen hebben bij regelmatig busvervoer (de bewoners van de Seissingel klagen al geruime tijd hierover) willen B en W alle busroutes asfalteren. Gezien de hoeveelheid van wegen die geasfalteerd moeten worden, is dit echter een kwestie van de lange termijn. Het station van Middelburg is ook aangewezen voor de uitvoering van het Parkeer- en Reisplan, zodat hier ook de nodige aandacht aan besteed dient te worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.