+ Meer informatie

RECENSIES

21 minuten leestijd

Samuel Rutherford, Ik maak alle dingen nieuw, Uitgeverij Brevier Kampen 2015, 112 blz., € 12,50.

In dit boekje zijn een aantal preken van deze Schotse puriteinse prediker vertaald door ds. Kloosterman uit Lunteren. De onderwerpen zijn gekozen uit Openbaring: de bruiloft van het Lam, Christus de Overwinnar, de doek van Christus waarmee Hij al onze tranen zal afwissen, en een toespraak bij het Heilig Avondmaal.

Het geeft een beeld van de vragen die in puriteinse kring spelen en hoe deze vragen op zeer bevindelijke wijze worden beantwoord.

Dr. C.S.L. Janse, De Refozuil onder vuur, Uitgeverij Labarum Academic, Apeldoorn 2015, 264 blz., € 16,95.

In dit boek wordt uitvoerig de zuilvorming beschreven die vanaf 1850 Nederland heeft gekenmerkt. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de opstelling van bevindelijk gereformeerden in dit proces. Denk aan oprichting SGP, Reformatorisch Dagblad en reformatorische scholengemeenschappen.

Duidelijk komt naar voren hoezeer het theologisch klimaat van bevindelijk gereformeerden hierin leidend is geweest.

Verder wordt beschreven hoe de refozuil van buiten af bedreigd wordt door ontwikkelingen in onze samenleving (antidiscriminatie, nog subsidie aan refo-instellingen?). Veel belangrijker vindt de schrijver echter de bedreiging van binnen uit: in hoeverre delen de bevindelijk gereformeerden nog de uitgangspunten van hun voormannen?

Romhild Ruitenberg, Gij zult gelukkig zijn!, Ark Media, Amsterdam 2015, 96 blz., € 10,95.

In een groot deel van dit boek wordt aandacht besteed aan en kritiek geleverd op de huidige mens, die voortdurend op zoek is naar geluk, recht heeft op geluk, en zich voordoet alsof hij altijd gelukkig is (facebook). Verder wordt besproken wat geluk in de bijbelse betekenis is: een christen weet dat hij kind van God is en is daarom gelukkig, ook al voelt hij zich niet altijd gelukkig.

Kort wordt ingegaan op de zaligsprekingen van Jezus en de verdrukking die een christen in deze wereld ondervindt. Er wordt niets expliciet gezegd over het welgelukzalig zijn wiens zonden zijn vergeven.

Het boek is geschikt voor gesprekken met buitenkerkelijken en evangelisatiebijeenkomsten.

Het is ook door de bijgevoegde gespreksvragen geschikt voor gesprekken in kerkelijke bijeenkomsten, want ook christenen ondergaan de invloed van de huidige gelukscultuur.

Henk Stoorvogel, Jezus leven, Uitgeverij Voorhoeve, Kampen 2015, 240 blz., € 17,99.

De schrijver, bekend voorganger in evangelische kring en oprichter van de Vierde Musketier, geeft in dit boek weer hoe hij geïnspireerd is door het leven van Jezus. Jezus wordt belicht als een rabbi met schmiga (autoriteit).

Veel gebeurtenissen uit het leven van Jezus en zijn discipelen worden besproken en geven belangrijke en misschien ook wel aanvechtbare toepassingen.

Een interessant boek waarin bekende verhalen op een verrassende wijze worden bekeken.

Dr. H.J.C.C.J. Wilschut, Gebleven en meegegaan, Royal Jongbloed, Heerenveen 2015, 162 blz., € 15,95.

De ondertitel van dit boek luidt: een onderzoek naar de motieven van gereformeerde belijders om in de Nederlands Hervormde kerk te blijven en met de Protestantse kerk in Nederland mee te gaan. Aan de orde komen o.a. de Afscheiding, de Doleantie, de Gereformeerde Bond, het proces samen op Weg en het ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk. Belangrijke thema’s hierbij zijn verbond en de positie van de gereformeerde belijdenis.

Kernvraag is: wanneer is een kerk een valse kerk?

De schrijver is zeer betrokken bij dit onderwerp vanwege zijn overstap als predikant uit de GKV naar de PKN. Dit boek is dan ook te zien als een verslag van een kerkelijke zoektocht. Het boek geeft grondige informatie, maar zouden kerkleden nu nog deze vragen hebben? Zij sluiten zich immers (gemakkelijk?) aan bij een kerk waar zij zich thuis voelen?

A. Borger, Van alles over seks, Uitg. Ark Media, Amsterdam 2014, 96 blz., € 13,95

De schrijfster is christin en gezondheidswetenschapper. Ze richt zich in dit boekje op een sympathieke en respectvolle manier tot jongeren. Ze doet dit vanuit haar professie en wil daarom (naast een bijbelse invalshoek) nadrukkelijk een ‘gewoon’ informatieve insteek kiezen. Ze neemt ten aanzien van lastige onderwerpen zoals zelfbevrediging, homoseksualiteit en samenwonen geen expliciet standpunt in, maar aanvaardt deze als fenomeen, al wordt gewaarschuwd tegen uitwassen. Wel komt de auteur tot een meer afgebakende positiebepaling als het gaat over porno, seksverslaving en vreemdgaan. Enerzijds is deze insteek heel open en zal niemand zich er door veroordeeld voelen. Anderzijds valt te betwijfelen of de Bijbel echt zo moeilijk te interpreteren is op deze onderwerpen als wel gezegd wordt en of we dus toch niet beter gediend waren met een duidelijker stellingname. Zouden Bijbelteksten niet het laatste woord mogen hebben als de menswetenschap is uitgesproken? Het verwarrende is dat de schrijfster de Bijbel wél aanhaalt als het de algemene opinie ondersteunt, maar niet als Gods Woord méér zegt dan dat. Terwijl juist op die punten een krachtig geluid zo nodig is! Niettemin een lezenswaardig boek, zij het meer voor de kritisch lezende ambtsdrager dan direct in de handen van jongeren.

A. Baars, Spiritualiteit in de oude Kerk. Lessen voor nu, Uitg. Willem de Zwijger Stichting, Reformatorische stemmen. Baarn, 2014/2, 62 blz. €4,30

Een bekende schrijver, een bekende serie. Werkelijk een erg mooi boekje om te lezen. Het geeft in kort bestek inzicht in de spiritualiteit van de oude kerk (via de hoofdstukjes ‘martelaarschap’, ‘werfkracht’, ‘ascese’ en ‘liturgie’). Het onderwerp wordt bovendien heel praktisch doordat de lijnen worden doorgetrokken naar christen-zijn en missionair gemeente-zijn van vandaag. Waardevol! En let op de prijs: dit boekje biedt veel, voor bijna niks. Om het oudkerkelijk te zeggen: Tolle, lege!

Marike de Reuver en Karin den Hartog, Zo ben ik gewoon!, Autisme thuis, op school en in de kerk. Uitg. Ark Media, Amsterdam 2014, 94 blz., € 9,95.

Een helder en eenvoudig boekje over een problematiek die steeds meer aan de oppervlakte komt: autisme. Dit boekje gaat in op de vraag wat autisme is en geeft veel praktijkvoorbeelden die de lezer echt verder helpen. Een apart hoofdstuk is gewijd aan autisme en geloofsopvoeding. Hoe komt het dat veel autisten moeite hebben met geloven? Hoe beleven ze het? Wat kunnen we als kerk voor hen betekenen?

Er is inmiddels veel literatuur over dit onderwerp verschenen. Maar als u in kort bestek wat inzicht wilt ontvangen en handvatten wilt hebben voor uw omgang met een autistisch gemeentelid, kunt u in dit boekje uitstekend terecht. En wat kan een stukje begrip voor ouders en kinderen die met autisme in het gezin te maken hebben, al veel betekenen.

W. van Vlastuin, Leven in de enige troost, Hoofdthema’s uit de Heidelbergse Catechismus. Uitg. De Banier, Apeldoorn 2014, 92 blz., € 9,95.

Dit boekje bevat de tekst van de twee lezingen die dr. Van Vlastuin hield tijdens de Haamstedeconferentie van 2013. In kort bestek biedt het veel. Onder andere komt aan de orde wat het ervaringselement in de catechismus is, waarom Christus steeds centraal staat en de vraag of er een ‘tekort aan Heilige Geest’ is in dit belijdenisgeschrift.

Tamelijk veel aandacht krijgen de ‘drie stukken’. Je merkt dat de schrijver in de vragen die daarmee samenhangen voorzichtig zijn weg gaat, beducht voor eenzijdigheden naar welke kant dan ook. Dat doet weldadig aan. Het hele boekje kenmerkt zich overigens door een evenwichtige benadering. Graag aanbevolen, zeker ook voor predikanten die aan een nieuwe serie catechismuspreken beginnen.

dr. P. de Vries, Verstaanbaarheid en betrouwbaarheid van een Bijbelvertaling, Overwegingen rond herziening en hertaling van de Statenvertaling. Uitg. Drukkerij AMV B.V., Lunteren 2014, 66 blz., € 9,-

Nu de eerste golven rond de HSV wat tot rust zijn gekomen, heeft dr. P. de Vries, o.a. docent aan het hersteld hervormd seminarie, eens een aantal zaken rustig op een rij gezet. Eerst geeft hij een aantal criteria voor een Bijbelvertaling aan en laat hij zien hoe de taal zich ontwikkeld heeft, waardoor een ongewijzigde uitgave van de Statenvertaling niet meer mogelijk is.

Hij heeft op een aantal punten waardering voor de HSV, maar noemt ook een aantal punten van kritiek. Hij doet dat op een faire, evenwichtige manier. Maar ook de werkwijze van de GBS (verklarende woorden achterin) neemt hij niet meer voor zijn rekening. Hij pleit voor een ingrijpende hertaling van de SV. Bij het vele goede dat dit boekje biedt, betreur ik het dat de schrijver niet echt de brug slaat naar de stichting HSV. We krijgen toch zeker niet weer een nieuw project? Dat zal de verwarring alleen maar groter maken. Laten we de handen ineen slaan bij een verdere verbetering van de HSV.

Rob van Houwelingen, Onschatbare teksten, Een top-25 van geliefde passages uit het Nieuwe Testament met ongekende zeggingskracht. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2014, 160 blz., € 12,50.

Er verschenen in het recente verleden boekjes over ongemakkelijke teksten in het Nieuwe Testament. Ook de Kamper nieuwtestamenticus dr. Van Houwelingen werkte daaraan mee.

Nu heeft hij zelf een boekje geschreven over juist overbekende en geliefde teksten in het Nieuwe Testament, volgens een ranglijst die hij op internet vond. Op nummer 1 staat Johannes 3: 16, wel genoemd: de Bijbel in een notendop.

Het gevaar van bekende teksten is dat je meent wel ongeveer te weten wat er staat. Nu, die gedachte logenstraft de auteur meer dan eens. Hij geeft vaak een verrassende exegese, in een fris taalgebruik. Bij de tekst van Mattheüs 20:28 zou naar mijn gedachte meer gezegd kunnen worden. Verder: kun je zeggen dat de oma van Timotheus alleen maar Joods was? (blz. 54 en 56)? En of de ‘Ik ben’- uitspraken van de Heere Jezus niet terugverwijzen naar de oudtestamentische Godsnaam? Op dit punt vond ik het betoog niet overtuigend.

Zo blijft er altijd wel wat te wensen over. Maar u zult met dit boekje zonder meer goede en leerzame uren beleven, omdat de Schriften echt opengaan.

dr. J. Hoek, De preek werkt, Bezinning op christelijke verkondiging. Uitg. Royal Jongbloed, Heerenveen 2015, 312 blz., € 14,95.

Voor weinig geld krijgt u hiermee een boek met inhoud in handen. Dit boek is het achtste (en laatste) deel in een reeks boeken die de actualiteit van het gereformeerde belijden aan de orde stellen. Uit onze kring werkte prof. Baars mee.

Het boek valt in drieën uiteen: Preken in de Bijbel, Essentie en praktijk van de preek, en Gereformeerd preken vroeger en nu.

Dat de prediking in de crisis verkeert is bepaald geen nieuw geluid. Hoe kan de mens van vandaag nog bereikt worden met de prediking van het Woord? In dit boek vinden we o.a. aandacht voor de hedendaagse hoorder, voor verschuivingen in de prediking (al dan niet legitiem), het proces van preekvoorbereiding en de vraag naar wat gereformeerde prediking vandaag is. De schrijvers zitten niet altijd op één lijn, maar het boek biedt veel en prikkelt tot verdere doordenking en praktisering. Bepaalde hoofdstukken lenen zich er zeker voor om tijdens een bezinnend gedeelte van een kerkenraadsvergadering besproken te worden. De kerkenraad is immers verantwoordelijk voor de prediking die gebracht wordt? Ook predikanten zullen veel aan dit boek hebben.

dr. H. van den Belt, Meten, weten en jezelf vergeten, Het geheim van de geloofszekerheid. Uitg. Royal Jongbloed, Heerenveen 2015, 216 blz., € 14,95.

Dr. Van den Belt heeft de gave om moeilijke dingen op een eenvoudige manier te bespreken. Dat blijkt ook weer in dit boek. Hoe kan het dat zoveel reformatorische christenen tobben over de heilszekerheid? Welke invloed heeft de Verlichting gehad op ons denken over de verhouding tussen object en subject, geloof en weten, hemel en aarde? Wat is de aard van het geloof? Hoe zit het met de verhouding tussen geloof en gevoel? Aan de orde komen het zelfonderzoek (meten), het karakter van het geloof (weten) en de eenheid met Christus (jezelf vergeten). De auteur wijst allerlei eenzijdigheden en vergroeiingen binnen de gereformeerde gezindte eerlijk aan en wijst een vaste en betrouwbare weg. De titel is een vondst!

Zeer aanbevolen, voor persoonlijke overweging èn met het oog op de praktijk van het huisbezoek.

dr. R.W. de Koeijer, Een donkere wolk die voorbijgaat, Engelse puriteinen over geestelijk lijden. Uitg. Labarum Academic, Apeldoorn 2014, 299 blz., € 34,95.

Slechts enkele jaren na zijn dissertatie (over geestelijke strijd bij de puriteinen) heeft de schrijver opnieuw een kloek boek op tafel gelegd.

Het geestelijk leven kent zijn donkere kanten. Geestelijke benauwdheid: de overtuiging van zonde en schuld. Geestelijke verlating: het gevoel dat de Heere afwezig is. Hoe preekten en schreven Engelse puriteinen in pakweg de 16e eeuw daarover?

Niet elke geestelijke benauwdheid is echt schuldbesef. Bij het laatste is er sprake van echt berouw en overgave aan Christus. Dat is ook een levenslange zaak.

De puriteinen hebben steeds de zwakgelovigen willen troosten. Hun prediking van de kenmerken van het geloof staat dan ook in dat kader, terwijl tegelijk de schijngelovigen ontmaskerd worden.

De puriteinen waren echte zielenartsen. Zo hadden ze ook oog voor de invloed van melancholie op het geestelijk leven. Ze pleitten niet alleen voor geestelijke begeleiding, maar ook voor medische zorg. Richard Baxter ging er wel erg ver in: die stelde zelfs een dieetlijst samen…

Er was zeker verscheidenheid onder deze ‘groten in het Koninkrijk Gods’. Maar in hun grondovertuiging waren ze één. Wat kunnen we vandaag nog veel van hen leren. Daarom wens ik deze studie graag in de handen van velen.

Bram Maljaars, Heel Israël zal behouden worden, Een kritisch onderzoek van de gangbare exegese van Romeinen 11, speciaal vers 26. Uitg. Aspekt, Soesterberg 2015, 299 blz., € 19,95.

Israël blijft de tongen en pennen in beweging zetten. Dat op zich geeft al te denken. Dr. Maljaars plaatst in dit boek de gangbare exegese van Romeinen 11:26 tegenover de traditionele. Onder de eerste verstaat hij de uitleg dat Paulus met heel Israël doelt op het etnische volk Israël. Onder de tweede - dus de traditionele - verstaat hij de gedachte dat de Kerk of de Gemeente het geestelijk Israël is - en dat is ook zijn overtuiging.

De sleutel tot het boek is m.i. te vinden op blz. 118. De schrijver zegt daar in een voetnoot dat een groot deel van zijn betoog erop neerkomt om aannemelijk te maken dat de uitdrukking heel Israël duidt op twee groepen: namelijk de geestelijke rest van het oude Israël enerzijds en de heidenen die identiek zijn met de verloren tien stammen anderzijds. Voor het nationale volk van de Joden is er ten aanzien van Gods heil geen enkele hoop meer (blz. 72 en 74).

Het moet gezegd: het is een boek waarin grondig exegetisch werk is verricht. De auteur heeft een enorme hoeveelheid literatuur verwerkt en is constant in gesprek met zijn tegenpolen. Dat dwingt respect af en daarom kan ieder die zich op dit vraagstuk bezint niet om dit boek heen.

Toch heeft zijn exegese mij op een aantal punten niet kunnen overtuigen. Dat de bekeerde heidenen identiek zijn met de verloren stammen van Efraïm vind ik in het Nieuwe Testament niet terug. Dat de uitdrukking ‘eerst de Jood, en ook de Griek’ louter temporeel en niet ook theologisch moet worden opgevat, lijkt mij niet aannemelijk. En wat doet de auteur met het zogenaamde ‘tegoed’ van het Oude Testament? Of is dat er volgens hem niet? Resumerend: een respectabel boek, maar ook dit spreekt niet het laatste woord. Er blijft toch een geheimenis van God met Israël dat wij niet kunnen doorgronden.

P.J. Vergunst (red.), Bagage, Bijbels dagboek. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2015, 383 blz., € 21,50.

Dit dagboek bij de Bijbel, geschreven door jonge hervormd-gereformeerde predikanten, richt zich vooral op de doelgroep van twintigers en dertigers. De thema’s sluiten ook bij deze doelgroep aan: dingen waarmee jongere mensen in hun leven van elke dag geconfronteerd worden. Als afsluiting van een stukje wordt een doordenkertje aangereikt, een vraag gesteld of een opdracht gegeven. Een mooie uitgave, die ik graag in veler handen wens.

Hans Snoek, Van huis uit protestant, Hoe de leer verdampte en het geloof veranderde. Uitg. Kok, Utrecht 2015, 248 blz., € 18,99.

Hoe kan het dat de calvinistische leer door veel kerkmensen is verlaten en dat honderdduizenden de kerk de rug hebben toegekeerd? Een thema waar inmiddels vele boeken over geschreven zijn. Aan de hand van interviews met Johan Blom en zijn kinderen, en die plaatsend in het licht van meningen van theologen en filosofen door de tijden heen, probeert de auteur antwoorden te vinden. Aan de orde komen onderwerpen als de visie op het Schriftgezag, de vraag of Jezus de Zoon van God is, kruis en verzoening.

Het is onthullend èn onthutsend om te lezen hoe de klassieke opvattingen verschoven zijn, of simpelweg nooit echt wortel hebben geschoten. Helemaal objectief beschrijft de auteur dat overigens niet. En of de vraag aan het eind nu echt beantwoord is waarom in Latijns Amerika de nabijheid van God meer wordt ervaren dan hier?

In het nawoord lezen we persoonlijke ervaringen van de schrijver. Wat hij nu zelf gelooft blijft vaag.

Een boek dat je met gemengde gevoelens leest en dat in de categorie waarin het thuishoort voor mijn besef niet veel nieuws laat zien. P.J. Vergunst (red.), In de kerk, bij God, Aspecten van de reformatorische eredienst. Uitg. Royal Jongbloed, Heerenveen 2014, 143 blz., € 12,50.

In de eredienst ontmoet God Zijn volk. Vanuit dit besef is dit mooie boekje geschreven. De diverse aspecten van de reformatorische eredienst passeren de revue. Achter elk hoofdstuk zijn gespreksvragen opgenomen, zodat het boek ook gebruikt kan worden op gesprekskringen. En wat let een kerkenraad om aan het begin van elke vergadering een hoofdstukje te bespreken? Het doet ons ons (weer) bewust worden van de rijkdommen die we in de eredienst ontvangen. De schrijver van het hoofdstuk over muziek gaat heel behoedzaam te werk, wetend welke voetangels en klemmen hier liggen. Dat maakt wel dat het geschrevene op dit punt wat vaag blijft. Maar u had het al gemerkt: ik beveel dit boekje overigens graag aan.

Tom Wright, Hoe God koning werd, De kern van het Evangelie herontdekt, Uitg. Van Wijnen, Franeker 2014, 286 blz., € 24,95.

De ondertitel van dit boek luidt ‘De kern van het Evangelie herontdekt’. Wright betoogt dat de vier Evangeliën duidelijk willen maken dat in Jezus Gods koningschap, zoals overal in het O.T. verkondigd, gestalte krijgt. Dit kernthema is volgens Wright binnen de kerk doorgaans niet goed opgemerkt. De oorzaak hiervan zou gelegen zijn in het feit, dat de belijdenisgeschriften als het ware een gat vertonen tussen wat beleden wordt over incarnatie en kruis. Ze benoemen juist die evangelische kern, dat God Zijn soevereine heerschappij over Israël en de wereld weer opeist, niet. Dat was gezien de ontstaansreden van de belijdenissen ook niet te verwachten geweest (Wright bekritiseert de belijdenisgeschriften als zodanig niet), maar het gevolg is wel geworden dat de kerk doorgaans niet meer in de gaten had waar het eigenlijk om ging. De luidsprekers van de Evangeliën stonden bij de doorsnee hoorder niet goed afgesteld. Of deze taxatie v.w.b. ons eigen land terecht is betwijfel ik. Ook klinkt Wrights geluid dat de hoofdlijn van het Evangelie nu pas - n.l. door Wrights verheldering - in het juiste licht wordt gesteld soms hinderlijk pretentieus. Dat neemt niet weg dat Wright het thema van Gods doorbrekend Koninkrijk in Jezus Christus, zoals beschreven in de Evangeliën, knap en boeiend weet te schilderen. Waardevol en verrassend zijn ook de laatste, spiritueel getoonzette bladzijden, waarin Wright ons wil helpen in een meditatieve omgang met het Apostolicum.

Steven Paas, Liefde voor Israël nader bekeken, Voor het Evangelie zijn alle volken gelijk, Uitg. Brevier, Kampen 2015, 208 blz., € 18,50.

Een jaar na het verschijnen van “Israëlvisies in beweging” laat Steven Paas een nieuw boek het licht zien over hetzelfde thema: Gods Woord heeft geen specifieke beloften voor het na-bijbelse volk Israël.Dit standpunt wordt nu nader verduidelijkt. Sommigen hebben Paas n.l. misverstaan, als zou hij vinden dat er een eind gekomen is aan Gods verbond met Israël. Paas probeert nog duidelijker dan voorheen te maken, wat hem beweegt: de zorg dat Jezus Christus uit het oog verloren wordt als enige heilsweg voor Jood en Griek. Die zorg is terecht, want velen kennen het huidige Israël een functie toe in de voortgang van Gods heilswerk. Het is goed dat over Paas’ bedoeling geen misverstand meer hoeft te bestaan. De voortgang van het binnenkerkelijk gesprek over Israël is gebaat bij een scherper aanstippen van de cruciale punten. Paas geeft veel aandacht aan de visie van Luther en probeert ook de verguisde, anti-joodse uitspraken van Luther zo eerlijk mogelijk te duiden en te plaatsen in het kader van zijn tijd. Hij verheldert termen als antisemitisme, Jodenhaat en Judaïsme en grenst ze tegen elkaar af. Binnen dit kader wordt ook het nodige gezegd over nieuwere visies in de lijn van het “New Perspective on Paul”. Het boek biedt verder een mooie uiteenzetting over het genadeverbond. Bij alles waar ik van harte mee kan instemmen uit dit boek, kan ik echter niet uit de Bijbel afleiden dat er geen specifieke beloften voor Israël als volk meer (kunnen) gelden. Diegenen onder hen die Christus aangenomen hebben mogen b.v. nog steeds verwachten gezegend te worden in het land dat ooit specifiek aan hen is toegezegd, met Jeruzalem als centrum, waarmee overigens niet gezegd is dat er enige claim gedaan mag worden op dat specifieke land. Wat beloofd is kan alleen in de weg van het geloof verkregen worden. Wie er rekening mee houdt dat er nog specifieke beloften gelden voor dit specifieke volk, hoeft daarmee ook niet per definitie van mening te zijn dat het nabijbelse Israël een blijvende exclusieve plaats in de heilsgeschiedenis en de heilsorde inneemt. Wel is het voortbestaan van het volk Israël voor heel de wereld een krachtig sprekend symbool van Gods verkiezende liefde in schepping en geschiedenis. M.i. is de raadselachtige Jodenhaat alle eeuwen door ook alleen uit deze bijzondere positie te verklaren.

Robert Frede e.a, Helden, Heiligen & …, Royal Jongbloed, Heerenveen 2015, 127 blz., € 7,50.

In dit boekje worden gedachten en gebeden weergegeven voor de vastentijd. Besproken worden Abraham, Mozes, David, Elia, Paulus, Petrus, Jezus, en de Vrouwen. De lezer wordt gevraagd aan te vinken welke typeringen op hen van toepassing zijn: heilige, held, lafaard, hork, hufter of huichelaar. Er wordt hierbij mijns inziens te weinig aandacht geschonken aan Hebreeën 11. De schrijvers zijn geestelijken en theologen van de Oud-Katholieke Kerk. Het keurig uitgegeven boekje is voorzien van kleuren illustraties en geschikt als cadeau en voor een inleidend gesprek met o.a. buitenkerkelijken.

Nieske Selles - ten Brinke, Vier het samen, Ark Media, Amsterdam 2015, 80 blz., € 22,50.

De ondertitel luidt: met je gezin toeleven naar christelijke feestdagen. Ook is gedacht aan bid- en dankdag, oud en nieuw, doopdag en verjaardag. Een grote hoeveelheid aan (voorlees)verhalen, creatieve werkvormen en muzieksuggesties uitgesplitst naar leeftijdgroepen tot 10 jaar wordt geboden.

Dit boek is ook goed te gebruiken voor de kindernevendienst en in de basisschool.

Een keurig uitgegeven boek dat geschikt is om (doop)ouders cadeau te doen naast een (eerder gegeven) kinderbijbel.

Ds. Bas van der Graaf, Leren leven in overvloed, Royal Jongbloed Heerenveen 2015, 159 blz., € 12,50.

In dit helder geschreven boek wordt nader ingegaan op actuele vragen met betrekking tot rijkdom en armoede. Hoe moeten/kunnen wij die vragen beantwoorden als leerling van Jezus? Aandacht wordt geschonken aan onder andere discipelschap, bezorgdheid, het koninkrijk van God, genieten, geven en tevredenheid, de relatie tussen onze aarde en de vernieuwde hemel. De schrijver treedt ook in gesprek met andere schrijvers op dit gebied. De kern is dat rijkdom een zegen is waarvoor we God dankbaarheid moeten tonen en door anderen hiermee te dienen. Het boek is geschikt om actuele (catechismus)preken te houden over rijkdom en armoede en voor gespreksgroepen in de gemeente en op catechisatie.

Marieke Meijer, Vrij en moedig leven met God, Buijten & Schipperheijn Motief Amsterdam 2015, 152 blz., € 14,90.

Intermenselijke relaties worden beschreven aan de hand van de dramadriehoek. Hierin spelen een aanklager, een slachtoffer en een redder een rol. Om vrij en moedig te kunnen leven is het nodig uit deze dramadriehoek te stappen. Dit kan door te vertrouwen op Gods beloften en het volbrachte werk van Jezus, in de kracht van de Geest. Diverse gesprekken met herkenbare inhoud worden kritisch besproken. Verder wordt uitvoerig ingegaan op de betekenis van de Wet van God, onze bevrijder. Het gebruik van diverse Bijbelteksten is prikkelend: de beloften van God en de vergeving door Christus zijn vanzelfsprekend een vaste grond. Van een geloofsbeleving, waarin de betrouwbare beloften van God voor ons een pleitgrond vormen, is in dit boek niets te vinden.

Nieske Selles-ten Brinke, Je hoeft niet te kiezen, Ark Media Amsterdam 2015, 26 blz., € 9,05.

Dit boek is een prentenpraatboek over wonen in een pleeggezin en te gebruiken bij kinderen van 4 - 7 jaar. Op begrijpelijke wijze wordt duidelijk gemaakt dat het kind niet hoeft te kiezen tussen de buikmama en de pleegmama.

FAITH, huwelijk, liefde & trouw, Ark Media Amsterdam 2015, 86 blz., € 8,95.

In deze glossy komen diverse aspecten aan de orde, zoals interviews met pas en lang getrouwden, opnieuw trouwen na echtscheiding of overlijden partner; de betekenis van de marriage course, het EO-programma met Tooske en Bastiaan Ragas. Verder aandacht voor communicatie in het huwelijk en Valentijnsdagrecepten, en de nodige advertenties.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.