+ Meer informatie

Wapenrusting Gods beste verdediging'

Sekten der wereldgodsdiensten

6 minuten leestijd

De Godsdienstige bewegingen waarvan ik er maar enkele besproken heb in de voorgaande artikelen vinden hier gemakkelijk ingang. Hoe vreemder, hoe mooier! Duizenden jongeren zijn in de ban van deze religie-explosie. Dat is een teken van de eindtijd, van de nadering van de wederkomst van Christus.

Mattheüs 24:6,11 en 24 gaan in vervulling: „Want velen zullen komen onder Mijn Naam zeggende: Ik ben de Christus en zij zullen velen verleiden". „En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden". „Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden".

De duivel slaat verwoed toe en doet een beroep op de mens om een godsdienst uit te zoeken naar eigen begeerten: te kust en te keur! Als er gehoor gegeven wordt aan de oosterse bewegingen, dan wordt er niet geluisterd naar de Schrift. Er wordt dan wat gezocht dat past bij de stemming. Maar de mens blijft in het middelpunt staan en niet het Kruis van Jezus Christus. De mens moet de verlossing zelf bewerken, dat kan een langdurige geschiedenis worden, maar de aanhouder(ster) zou winnen. Jezus Christus inspireert hoogstens als voorbeeld, maar wordt niet gezien als de enige Naam tot zaligheid, als het enige fundament ter verlossing. De Bijbel leert ons dat er alleen behoud is in Jezus Christus en dien gekruisigd! Niet in ons, maar buiten onszelf in Hem, het Licht der wereld, is dé Weg, dé Waarheid en hét Leven te vinden. Jezus Christus is het Antwoord omdat Hij de zonden van degenen die Hem door de Vader gegeven zijn, betaald heeft en de Heilige Geest de verworven zaligheid toepast aan het hart van de zondaar.

Er wordt in onze tijd veel gesproken over de geest, maar dat is dan de geest van de mens, die werkt in de vorm van fantasieën en spektakelstukken, denk maar aan de Ouru Maharaj Ji. Er is zo weinig behoefte aan de ontdekkende werking van de Heilige Geest, die zonde en schuld tegenover God bloot legt, want dan moet de mens er buiten vallen! Maar deze gang in het leven is nodig, om door het geloof toegepast te krijgen de weldaden die de Borg en Zaligmaker aangebracht heeft, nl.: vergeving van zonden, eeuwig leven, vrede, vreugde en blijdschap. Die vrede is bestand tegen de aanvallen van buiten én binnen, van de wereld, de duivel én het eigen vlees. Er is geen waarachtig buigen voor God, maar de norm is en blijft het Ik van de mens, vandaar de afkeer tegen alleen genade, alleen geloof, alleen de Schrift, alleen Christus.

Alleen deze wereld

In al de genoemde stromingen komen anti-christelijke tendenzen openbaar. Anti dat betekent: tegenover en in de plaats van Christus. Van de antichrist wordt in 3 Thess. 2:4 gezegd dat hij zich zal verheffen boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende dat hij God is! Openbaring 13 spreekt over het beest uit de zee (de volkerenwereld) en het beest uit de aarde (de valse profeet). Ook in dat hoofdstuk wordt een tipje van de sluier van de laatste der dagen opgelicht. De valse profeet zal met de hoornen van het Lam uitgedost zijn, maar met de spraak van de draak! De spraak zal hem verraden!

Alles in de wereld is er op gericht om de kerk te onderwerpen aan de orde. van de wereld. De werkelijkheid van God zou samenvallen met de werkelijkheid van deze wereld.

M.a.w. alleen politieke en sociale zaken zouden de aandacht moeten hebben. Alles moet gericht worden op de realisering van een leefbare wereld. Daarbij ben je afhankelijk van de andere godsdiensten en ideologieën, zoals bijv. het marxisme en het marxisme met een menselijk gezicht: het neo-marxisme. Vandaar de vraag naar het gesprek met vertegenwoordigers van de verschillende religies en andere levensbeschouwingen: de dialooggedachte. De ene wereldgodsdienst kondigt zich dan aan. En dan? Dan zal het einde komen.

Veel mensen zeggen dat het christendom te moeilijk is; de sekten zouden veel eenvoudiger zijn. Dan mogen wij getuigen op grond van Gods Woord:

Is het gebod van de Heere dan zo moeilijk als Hij zegt: Je moet worden als een kind, want dezulken is het Koninkrijk der hemelen?! Veel mensen zoeken door de yoga-praktijken en de andere religieuze uitingen innerlijk rust en bevrijding te vinden in deze woelige samenleving. Dan mogen wij getuigen: Is het geloof in Christus, als gave van God, niet de enige weg tot bevrijding en rust? De bevrijding van schuld, de rust van de vergeving, het antwoord op het probleem van de zonde, waarvoor de wereldgodsdiensten geen antwoord hebben, vind je wel in Gods Woord.

Veel mensen zoeken bevrediging van de geestelijke behoeften in plaats van de stoffelijke behoeften, maar waarom doorzien ze dan bijv. niet hei materialisme van de Guru Maharaj Ji? Dan mogen wij getuigen: „Werp al je bekommernissen op Mij; Ik zal u helpen". Mijn Vader in de hemel weet wat je nodig hebt. Zoek daarom eerst het Koninkrijk der hemelen en Zijn gerechtigheid en al die andere dingen, daarvan weet de hemelse Vader wat we nodig hebben. Vermoeiden en belasten, ook onder de jongeren worden genodigd te komen, want Mijn last is licht en Mijn juk is zachtl"

„Geef Mij Je hart, zo klinkt Zijn stem je tegen. Geef Mij je hart, keer weer terug, mijn kind.
Waarom toch langer nog gedwaald langs elgen wegen:
Geef Mij je hart, opdat je ruste vindt.

Geef Hem je hart, dat rustloos zoekt naar vrede. Laat toch de Heere niet langer wachtend staan. Hoe groot je schuld, hoe donker je verleden.

Geef Hem je hart. O, maak toch los die banden. Wie in de Zoon gelooft is waarlijk vrlj. Geef Hem het roer van 't levensschlp In handen: Hij brengt je veilig naar de overzij."

Om staande te kunnen blijven tegen de listige omleidingen van de duivel is nodig de wapenrusting Gods, waarover de apostel Paulus spreekt in Efeze 6:10-20. De vurige pijlen, die in het pek van de duivelse godsdienstige verleidingen gedompeld zijn, kunnen alleen opgevangen en afgeweerd worden door het schild van het geloof. En verder hoort bij de wapenrusting ook een zwaard, nl. de Bijbel. En daarmee moeten we ons verdedigen tegen de vele valse wegen die aangewezen worden en er erg verleidelijk uitzien. Een zonnige toekomst wordt beloofd, maar... het zijn allemaal dwaallichten, die de weg naar de buitenste duisternis markeren. Maar de Bijbel is er ook om aan te vallen, om te getuigen van dé Weg die uitnemender is, van de hoop die in ons is. Daar moet verantwoording van afgelegd worden in woord en wandel. Als we staan in het Licht, dan pas kunnen we een lichtend licht zijn!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.