+ Meer informatie

VERENIGINGSNIEUWS

7 minuten leestijd

BORSSELE

Het adres van het secretariaat van de Jongelingsvereniging „Calvijn" te Borssele is veranderd van J. Schipper, Noordsingel 15, Borssele in J. Zandee, Westsingel 2, Borssele.

ZEIST

Voor de J.V. „Soli Deo Gloria" te Zeist zal D.V. Donderdag 20 Januari spreken: Ds. H. Rijksen van Vlaardingen. Aanvang half acht.

De secretaris, L. J. Geluk.

De secretaris, L. J. Geluk. RING ROTTERDAM VAN J.V. DER GEREF. GEM.

KORT VERSLAG van de Ringvergadering, gehouden op 18 December 1954.

De vergadering werd geopend door de voorzitter, de heer T. Molenaar. Deze liet zingen Ps. 119 : 17, las Rom. 13 en ging voor in gebed. Na een ernstig openingswoord gaf de voorzitter de heer H. Hoogendoorn gelegenheid zijn referaat te houden, getiteld: Onze tijd — onze jeugd — onze Gemeente."

Men zegt dikwijls, zo begon spreker zijn inleiding, dat vroeger alles beter was dan nu. In vele opzichten is dat zo, maar wij moeten het nieuwe niet verwerpen omdat het nieuw is. In som-

mige opzichten is onze tijd beter. De voorzieningen op sociaal gebied zijn zeer goed en dat liet vroeger veel te wensen over. Echter is er weinig gevoel van afhankelijkheid meer, want in alle opzichten is en gevoelt zich de mens van onze tijd verzekerd, maar - behalve tegen de dood; daartegen valt niet te verzekeren en dan begint het pas.

Ook bracht de inleider het verenigingswerk in verband met de wijze en de dwaze bouwer. Maar al scheldt men ons uit voor ouderwets en conservatief, toch moeten wij onze methode en werkwijze voor ons J.V.-werk niet loslaten. Ook waarschuwde de heer Hoogendoorn tegen de gevaren van radio, sport, verderfelijke lectuur enz. Het zou, aldus spr. al te dwaas zijn om te beweren dat men in de naam en de kracht des Heeren lid kan zijn van een of andere sportvereniging.

Maar laten we wel biddend en op waardige wijze ons verenigingswerk doen, dat kan en mag wel in het afhankelijke van de Heere.

Er werd nog gezongen Ps. 119 : 5, waarna werd gepauzeerd. Na de pauze werden de vragen op prettige wijze beantwoord. Hierna dankte de voorzitter de heer Hoogendoorn voor zijn referaat en verzocht hem deze aangename vergadering te eindigen.

Gezongen werd Ps. 84 : 1, waarna de vergadering met dankgebed werd gesloten.

De secretaris.

RIDDERKERK

KORT VERSLAG der gecombineerde jaarvergadering van de Jongelings-en Mannenvereniging „Onderzoekt de Schriften" en de Meisjesvereniging „Martha", te Ridderkerk, gehouden op Woensdag 1 December 1954.

Deze vergadering stond onder leiding van de ere-voorzitter, ouderling van der Vlis, welke de vergadering opende. Z'n openingswoord hield hij naar aanleiding van het voorgelezen hoofdstuk uit de Bijbel, n.1. Spreuken 8, vanaf vers 22.

Behalve de gebruikelijke verslagen, werden deze avond vier onderwerpen geleverd, 2 Bijbelse, 1 Kerkgeschiedenis en 1 Vaderlandse geschiedenis onderwerp, waarvan 1 door de M.V. en 3 door de J.V.

Verder liet mej. W. Vlasblom nog een gedicht horen: „De lendenen omgord". getiteld:

Bij de gelegenheid tot feliciteren werden er, zowel van het Landelijk Verband als van verschillende J.V.'s felicitaties uitgebracht.

Na nog een ernstig slotwoord gesproken te hebben, sloot ouderling Brouwer deze gezellige en leerzame avond, waarop velen aanwezig waren, met dankgebed. Voor en na deze vergadering was er nog gelegenheid om de gemaakte kledingstukken der meisjesvereniging te bezichtigen.

De secretaris.

ROTTERDAM (Kral. Veer)

Verslag le jaarvergadering van Knapenvereniging „Benjamin", gehouden Woensdag 24 November in het kerkgebouw der Ger. Gemeente, Doormanstraat te Capelle a. d. IJssel.

Om 7.30 uur opende ouderling Van Steenis deze vergadering. Hij liet zingen Ps. 119 : 5, las Prediker 12 en ging voor in gebed. N.a.v. de tekstwoorden: Zoekt de Heere in de dagen uwer jongelingschap, enz.", werd door hem een openingswoord gesproken. De le voorzitter, vr. J. de Bode, hield daarna een kort onderwerp, getiteld: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst."

De secretaris las daarna zijn jaarverslag waaruit bleek, dat de vereniging thans 27 leden telt. Uit het verslag van de penningmeester bleek, dat hij zijn boeken met een batig saldo kon afsluiten.

Vr. D. van Buuren hield daarna een onderwerp over „David en Goliath", gevolgd door een gedicht „Eigen geschrift Davids" door vr. J. van Buuren. Door vr. A. van Buuren Rz. werd nog een gedicht „Catechisatie" gelezen.

Na het zingen van Ps. 133 : 1 en 3 werd gepauzeerd, en werden de aanwezigen getracteerd.

Nadat de vergadering heropend was met het zingen van Ps. 25 : 3, reikte de voorzitter aan een zestal vrienden een boekwerk uit. Vervolgens las vr. S. Heykoop een onderwerp over Floris V, gevolgd door een gedichit „Dankdag" door vr. C. de Leeuw Cz. Het laatste onderwerp „De tijd voor de Franse revolutie" werd gelezen door vr. G. de Pater, terwijl een tweetal gedichten „Staat en Kerk" en „Spruite Davids" gelezen werden resp. door de vrienden C. de Leeuw Bz. en Joh. Oudshoorn. De voorzitter dankte aan het einde der vergadering allen, die medegewerkt hadden tot het welslagen dezer vergadering.

Ouderling de Vos sprak nog een ernstig slotwoord, waarin hij de jongeren aanspoorde, in hun jeugd de Heere te leren zoeken. Gezongen werd nog Ps. 25 : 6, waarna ouderling de Vos eindigde met dankgebed.

Jammer genoeg was deze leerzame en gezellige avond maar zo slecht bezocht. Vermeld dient nog te worden, dat de voorzitter der J.V. de vereniging feliciteerde met hun 1-jarig bestaan, en dat Verscheidene leden der J.V. en M.V. door hun aanwezigheid hun belangstelling toonden voor deze jaarvergadering.

Het bestuur.

VLAARDINGEN

VERSLAG van de 43ste jaarvergadering der J.V. „Onderzoekt de Schriften", gehouden op Woensdag 15 Dec. 1954.

Het verenigingsgebouw aan het Westnieuwland was nagenoeg tot de laatste plaats bezet, toen ds. H. Rijksen deze jaarvergadering opende door te laten zingen Ps. 119 : 18 en 19. Hij las hierna Spreuken 8 vanaf vers 22 en ging voor in gebed. Na de vergadering in kennis te hebben gesteld van het plotseling overlijden van ds. Van Stuyvenberg van Aagtekerke sprak ds. Rijksen een openingswoord. Hierin wees hij er op, dat onze tijd wordt gekenmerkt door een wereldgebondenheid of wereldgelijkvormigheid. Bij het woord wereldgelijkvormigheid denken velen slechts aan bepaalde uiterlijke dingen. Deze kunnen inderdaad symptomen daarvan zijn, soms ook zeer ernstige, doch ze zijn niet de ziekte zelf. Van wereldgelijkvormigheid in de diepste zin van het woord is sprake, wanneer men geheel opgaat in aardse weldaden, dewijl de band met de Weldoener wordt gemist, m.a.w. wanneer deze weldaden tot afgoden woren, die een plaats naast en boven God gaan innemen; wereldgelijkvormigheid is daarom de zonde tegen het eerste gebod. Hiertegen vermaant Paulus als hij zegt: ordt deze wereld niet gelijkvormig. Deze wereldgebondenheid kan bij de jeugd o.m. tot uiting komen in het volgen van cursussen, de diploma-jacht etc. Voor het verenigingswerk heeft men echter veelal geen tijd. Duidelijk wordt ons de wereldgelijkvormigheid getekend in de stam van Aser. Deze naam wil eigenlijk zeggen gelukzaligheid, doch Lea, de moeder van Aser berooft de naam geheel van zijn geestelijke betekenis. Op dezelfde trant geeft Jacob aan Aser zijn zegen: ij zij zijn broederen aangenaam. De stam Aser zal veel welvaart ontvangen doch als er één stam is, die tot de afgodendienst is vervallen, is het Aser geweest. Toch is Aser daar niet in weggezonken; daar was immers een Anna. een profetes uit de stam van Aser, die het geluk alleen van de ware gelukaanbrenger verwachtte. Spr. besloot met de wens, dat wij mogen bewaard blijven voor het opgaan in al het tijdelijke.

Nadat ds. Rijksen zijn met grote aandacht beluisterde openingsrede had beëindigd werd het jaarverslag gelezen.

H. van Elsacker leverde vervolgens een opstel over „Naaman de Syriër", waarna enige tijd werd gepauzeerd.

Wanneer de vergadering is heropend bestond gelegenheid tot het uitspreken van felicitaties; een 7-tal afgevaardigden maakten hiervan gebruik.

Door K. van Elsacker werd vervolgens een gedicht vertolkt: „Executie". C. Stam leverde een bijdrage over de geschiedenis van ons land gedurende de Duitse bezetting.

Na de pauze behandelde G. Verloop in een opstel de Kerkvaders Aurelius Augustinus, die 1600 jaar geleden werd geboren. Voorts werd door M. den Admiraal een episode uit de kerkhistorie van Vlaardingen onder de loupe genomen, n.1. de bekende Vlaardingse zangstrijd van de jaren 1775—'78.

Een slotwoord werd nog gesproken door de voorzitter der vereniging, de heer A. Faasse, die vervolgens de alleszins geslaagde jaarvergadering op de gebruikelijke wijze sloot.

Een tijdens de vergadering gehouden collecte voor het aanschaffen van studie-boeken bracht de som van ƒ 45.50 op.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.