+ Meer informatie

RECENSIES

6 minuten leestijd

Hendrik Koorevaar en Mart-Jan Paul (red.), Theologie van het Oude Testament. De blijvende boodschap van de Hebreeuwse Bijbel. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2013, 438 blz., € 39,50.

In de zestiger jaren van de vorige eeuw verscheen het boek ‘Hoofdlijnen der theologie van het Oude Testament’ van dr. Th.C. Vriezen. Hele generaties studenten aan onze TUA kenden het als verplichte tentamenstof. Dit boek wil de opvolger daarvan zijn. Het is geschreven vanuit Schriftgelovig standpunt. De schrijvers gaan er (gedocumenteerd) vanuit dat de Hebreeuwse Bijbel (in de volgorde van de Talmoed opgevat, en die is anders dan de volgorde van de Bijbelboeken zoals wij die kennen) volgens het model van ballingschap en terugkeer is opgezet, al vanaf het begin. In plaats van de historisch-kritische methode die in het verleden werd gehanteerd pleit dit boek voor een historisch-canonieke benadering, met eerbied voor de tekst zoals die er nu ligt. Dat doet wat mij betreft weldadig aan. Het boek geeft eerst een korte geschiedenis van de manier waarop het OT is bestudeerd, en een methode voor een theologie van het Oude Testament. In deel 2 wordt de literairtheologische benadering uit de doeken gedaan, waarna in deel 3 een aantal hoofdthema’s de revue passeert: schepping, wet, zonde, belofte van het vrouwenzaad, de eredienst, en het bezit van de aarde en het land Kanaän. Het boek sluit af met twee hoofdstukken over de verhouding tussen het OT en het NT. Natuurlijk zijn er bij een omvangrijk werk als dit ook altijd wel vragen te stellen. In het hoofdstuk over de schepping is de schrijver wel erg gauw klaar met exegetische knopen, bij het onderwerp ‘zonde’ worden nogal wat vragen opengelaten, de formuleringen over de plaats van het geloof zijn m.i. niet altijd even zorgvuldig. Hier en daar wekt de gehanteerde methode toch een wat gekunstelde indruk. Dat neemt niet weg dat dit boek respect afdwingt. Voor wie er niet tegenop ziet om wat meer en dieper te lezen dan zo eens ‘een boekje’ graag aanbevolen; het zal uw kennis van het OT zeer verdiepen en u helpen om zicht te krijgen op allerlei vragen rond de oudtestamentische canon.

dr. J. Dekker, Profetieën van Jesaja - Over de knecht van de HEER (serie Luisteroefeningen), Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2013, 102 blz., € 9,90.

In deze serie, waarin al heel wat deeltjes verschenen zijn, luistert dr. Dekker, predikant in de NGK en docent Bijbelvakken aan de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding, naar de liederen over de Knecht des Heeren, zoals we die in het boek Jesaja tegenkomen. Dat luisteren gebeurt op een zorgvuldige manier. Wie is hij (Hij) toch, die ons in deze liederen getekend wordt? En u merkt aan mijn schrijfwijze: een kleine letter of een hoofdletter? Het blijkt in deze liederen om meerdere knechten te gaan, terwijl er steeds weer iets van de Knecht bij uitstek oplicht. Het is een leerzaam boekje geworden, met goede lijnen naar vandaag en verwerkingsvragen die verder helpen. Wel vraag ik me af of we bij de exegese van Jesaja 53 alleen maar indirect naar Christus moeten verwijzen of dat we hierin toch echt met rechtstreekse profetie te maken hebben. Naar mijn smaak blijft de schrijver daar wat vaag over. Verder vond ik de opmerking op blz. 89 over homo’s en hetero’s wat kort door de bocht. Deze enkele opmerkingen nemen niet weg dat dit een boekje is dat onze kennis van de Schriften echt kan verdiepen.

Jan H. van Doleweerd, Gids voor Bijbellezers. Uitg. De Banier, Apeldoorn 2013, 85 blz., € 9,95.

Dit boekje beschrijft drie thema’s: de Bijbeltekst, de Bijbellezers en de Bijbeluitleggers. Hoe geven deze drie leiding aan het omgaan met de Bijbel? Er worden veel goede en waardevolle dingen in dit boekje gezegd. De titel wekt de verwachting dat er ook allerlei informatie over de Bijbel zelf gegeven zal worden, maar dat is niet het geval. Het is meer een handreiking rond de vraag waar je op moet letten bij het lezen. Terecht wordt beklemtoond dat de verlichting met de Heilige Geest onmisbaar is, ook al hebben we de beste hulpmiddelen om Gods Woord te verstaan. De schrijver beoogt met zijn boekje onder andere jongeren en ook niet-christelijke lezers. Voor deze doelgroepen is het niveau naar mijn inschat-ting te hoog; er wordt toch wel veel als bekend verondersteld. En dat kan zeker bij niet-christelijke lezers, maar vaak ook bij jongeren, niet. Met deze kanttekening beveel ik het boekje echter graag aan.

ds. C.G. Vreugdenhil, Zuiver en heilig bewaren. Stilstaan bij het zevende gebod. Uitg. De Banier, Apeldoorn 2013, 111 blz., € 9,95.

Over het zevende gebod werd en wordt veel geschreven. In dit beknopte boekje doet ds. Vreugdenhil dat op een aansprekende manier: eerlijk, praktisch en concreet. Achtereenvolgens komen kuisheid, de voorbereiding op het huwelijk, het huwelijk zelf en echtscheiding aan de orde. Daarna volgen hoofdstukken over single-zijn, ongehuwd samenwonen en homoseksualiteit. Het geheel wordt besloten met een hoofdstuk over een nieuw begin door Gods genade voor wie in zonde is gevallen. Steeds wijst de auteur naar Christus, waardoor wat hij schrijft nergens ‘wettisch’ wordt, maar doortrokken is van het Evangelie. Ook prediking van christelijke ethiek is Christusprediking en blijkt dat ook te kunnen zijn. Hartelijk aanbevolen om aan jongeren te laten lezen, maar ook om zelf als ambtsdrager toegerust te worden op een terrein waar we in het pastoraat vaak mee te maken hebben.

J. van’t Hul en L.J. van Valen, Op reis door de Schotse kerkhistorie. In de voetsporen van Boston, Comrie, de Erskines, McCheyne en vele anderen. Uitg. de Banier, Apeldoorn 2013, 256 blz., € 19,95.

Om kort te gaan: dit is gewoon een mooi boek dat je voor je plezier ter hand neemt. Het wil een reis- en leesboek zijn, dat ons meevoert langs de rijke kerkgeschiedenis van Schotland, een land waarin de Heere in het verleden krachtig met Zijn Geest heeft gewerkt.

De eerste schrijver draagt in dit boek zorg voor de impressies van kerkhistorische plaatsen, aan de hand van vele prachtige foto’s. De tweede auteur, bekend van zijn talloze boeken over de Schotse kerkgeschiedenis, tekent na elk hoofdstuk de historische achtergronden.

Albert Pieter Feijen en Joanne van der Velden, Bijbelse liederen. De beste zangvoorbeelden uit de Bijbel. Uitg. Woord en Wereld, Haarlemmermeer 2013, 132 blz., € 11,00.

Dit is deel 97 uit de serie ‘Cahiers tot versterking van het gereformeerde leven’. Al eerder schreven deze auteurs in dezelfde reeks een boekje over gebeden in de Bijbel; nu gaan ze zowel in het Oude als Nieuwe testament zo’n 27 tekstgedeelten na die door hen als liederen worden aangemerkt. Niet altijd blijkt dat even zonneklaar uit de tekst; dat neemt niet weg dat hier veel goeds geboden wordt als het gaat om lezen, doordenken en verwerken van wat de Schrift aan ‘zangteksten’ biedt. Het zal duidelijk zijn dat hier geen teksten met melodieën worden aangereikt. Wel roepen de schrijvers daartoe bekwame lezers op eens te bezien hoe deze teksten ook voor ons zingbaar te maken zijn. Intussen mag dit met enthousiasme en liefde voor de dienst aan de Here geschreven boek z’n werk doen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.