+ Meer informatie

DE MARIAVERERING IN ONZE DAGEN

3 minuten leestijd

Met grote bezorgdheid, moeten wij in ons land en in de gehele wereld, de ontwikkeling van de Mariaverering gadeslaan.

Enkele jaren geleden, in 1954 kondigde paus Pius Maria's onbevlekte ontvangenis af (hierbij werd bepaald, dat Maria, de moeder van Christus, op het eerste moment van haar ontvangenis af, gevrijwaard is van de smet der erfzonde.)

Met deze encycliek is de rooms-katholieke kerk een zogenaamde mariaanse fase ingegaan, die nog niet is afgesloten, want paus Pius XII heeft nog meer plannen.

Het Frans blad „1' Express" heeft in januari van dit jaar melding gemaakt, dat de paus het plan heeft een tweede dogma af te kondigen namelijk „het universele middelaarschap van Maria."

In 1950 was de eerste dogma afgekondigd door de paus, dit was de dogma van „de hemelvaart van Maria."

Zo zien wij, dat het Vaticaan alles in het werk stelt, om Maria, de moeder van Christus in de plaats van Christus zelf te zetten. Zij wordt door Rome beschouwd, als de grote tussenschakel tot God.

Blindelings worden deze nieuwe dogma's door de geestelijkheid opgevolgd, die op hun beurt parochianen er van in kennis stellen.

Arme mensen, die zo door hun geestelijken misleid worden, voor de eeuwigheid. Circa 472 miljoen mensen over de gehele wereld verspreid worden op deze manier verleid.

De viering van het Mariajaar over de gehele wereld, is er een bewijs van, dat aan Christus niet meer wordt gedacht. Wij volgen hier de opsomming gegeven door „de Protestant", het orgaan van de Evangelische Maatschappij, wat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat.

„Maria-dagen, Maria-weken, Maria-congressen (in ons land in Den Bosch) werden gehouden in vrijwel alle landen: boete-dagen en - weken (o.a. tegen het vloeken en ter bevorderink van het rozenkransgebed.) Wijdingen van landen en steden aan de Madonna met massa-communies. Grootse manifestaties als in het Wembley-stadion te Londen (100.000 bezoekers) en het Soldier Fieldstadion te Chicago (300.000 bezoekers.)

Kroning van Maria-beelden met eigenhandig door de paus gewijde diademen. Wonderen te Fatima en Lourdes Processies als te Toledo (25 muziekkoi-psen en 152 Mariabeelden.)

Rondreizen van beroemde Mariabeelden. Deze rondreizen vonden soms plaats door gehele landen of continenten, begeleid door escortes van auto's, fakkeldragers, soms militairen (in ons land kwam in 1954 de rondreis van het beeld „Sterre der Zee" te Maastricht door de parochies van het bisdom Roermond, in 1950 begonnen, tot een einde).

Verder werden Maria-beelden opgericht op verscheidene hoge bergtoppen.

Talloos waren de concerten, toneelvoorstellingen, tentoonstellingen, aan Maria gewijd.

Een reeks van landen gaf postzegels uit, gewijd aan het Maria-jaar."

Moeten wij, zoals ik in het begin opmerkte, deze grootse manifestaties van Rome niet met een angstig hart aanzien.

Het is niet alleen gruwelijk in onze ogen, maar de diepe achtergrond is, cle miskenning van Christus, die door Zijn bloed volkomen heeft voldaan aan de eis van Gods recht. Alleen heeft Christus moeten lijden, alleen is Hij nedergedaald ter helle, niemand heeft Hem kunnen bijstaan, ook Maria niet.

Hoor maar wat zij zelf zegt in : „Mijne ziel maakt groot den Heere, en mijn geest verheugt zich in God mijnen Zaligmaker."

Is dit niet een andere taal, dan wat Rome er van maakt. Wanneer in cle toekomst het universele middelaarschap van Maria wordt afgekondigd, clan schakelt cle roomse kerk Christus uit, clan kan men zalig worden zonder Christus. En zo gaat het bergafwaarts, meer en meer vinden deze dwalingen ingang bij cle grote massa van ons volk.

Groter wordt de macht van Rome, minder wordt cle kracht des Rechtvaardigen.

Jaarlijks neemt het aantal rooms-katholieken toe met 5, 4 miljoen.

Ziedaar het grote gevaar dat ons dreigt, een weinig toegelicht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.