+ Meer informatie

Terugblik

7 minuten leestijd

RONDKIJK

Als dit nummer van „Daniël" verschijnt, zijn we het nieuwe jaar reeds ingetreden. Wat achter ligt is voorbij en komt nooit meer terug. Het is geschiedenis geworden. Al ons doen en laten staat echter aangetekend in het grote boek der gedachtenissen Gods, want er is een gedenkboek voor Zijn Aangezicht. Als dat boek voor ons opengaat — wat is het nodig dat dit aan deze zijde van het graf gebeurt — dan leven we niet meer rustig voort, maar wordt er een roepen en vragen geboren om verzoening te vinden voor al ons bedreven kwaad. Dan wordt gezien welk een grote klove er ligt tussen ons en onze Schepper en Formeerder, van wie wij moed-en vrijwillig zijn afgevallen. De Heere mocht door Zijn Geest daar het licht in onze ziel op laten vallen, opdat we geen rust zouden vinden voor het hol van onze voet, eer dat die grote klove is overbrugd. Dan zou 1956 voor onze jongens en meisjes een gezegend jaar kunnen worden.

Bij de wisseling des jaars is het de gewoonte een blik terug te werpen op hetgeen in het voorbijgegane jaar op kerkelijk gebied is gebeurd. Ongetwijfeld leven onze jongeren geïnteresseerd mee met wat er op onze kerkelijke erve plaats heeft, zodat een kort overzicht ook in ons jongelingsblad een plaats mag vinden. Als wij dan een terugblik werpen op het voorbijgegane jaar, denken we in de eerste plaats aan het ontzettende gebeuren dat onze geliefde leraar ds. F. J. Dieleman van Yerseke overkwam, die op de overweg te Den Dolder (U.) met zijn auto door de trein werd gegrepen en in de kracht van zijn leven, op 42-jarige leeftijd, van ons werd weggenomen. Wat werden we toen weer bij de kortstondigheid van het leven bepaald. Mevr. Dieleman bleef met negen, nog jonge kinderen achter. De Heere heeft Zich haar niet onbetuigd gelaten, maar gaf kracht in het zware kruis haar opgelegd.

Het aantal van achttien predikanten is naar verhouding van het grote aantal gemeenten klein. Er mocht maar veel gebed zijn, dat jonge mensen worden uitgestoten, om in de Wijngaard des Heeren te arbeiden. Gelukkig kon het curatorium drie studenten tot de Theol. School toelaten, n.1. de heren P. Blok, J. van Haaren en C. Wisse. Candidaat Elshout werd beroepbaar gesteld, die zich aan de gemeente Utrecht verbond. Van ds. J. Hagesteyn vernemen we, dat zijn lichamelijke toestand langzaam aan achteruit gaat. In zijn lijden wordt hij echter wonderlijk gesterkt en bemoedigd, zodat de verheffingen Godes in zijn keel mogen zijn.

Er zijn over 1955 ook enige jubilea te memoreren: zo herdacht ds. J. Bel te Krabbendijke zijn 12V2 jarige ambtsbediening; en dhr. W. Verhey te Scheveningen, dat hij 40 jaar als ouderling had gediend. De gemeente Beekbergen herdacht het 50-jarig bestaan; de gemeenten Poortvliet en Dordrecht dat zij 25 jaar geleden werden geïnstalleerd.

Op het eiland Texel werd deze zomer begonnen met het houden van kerkdiensten; ds. A. de Blois van Rotterdam (Z.) heeft er voor het eerst enkele malen voorgegaan.

Ook werden er weer enige nieuwe kerkgebouwen in gebruik genomen, o.m. te Rijssen. Hier verrees de grootste kerk, na de oorlog in ons land gebouwd. Melissant verkreeg ook een nieuw bedehuis, daar het oude door de bouwpolitie was afgekeurd. Te Oost-Kapelle werd de kerk geheel verbouwd en vernieuwd.

In maart van dit jaar brandde te Ter Aa het in 1928 gebouwde kerkje af. Het was niet verzekerd; de pogingen tot nieuwbouw werden gezegend, er mocht weer een nieuwe kerk verrijzen. Te Rotterdam (W.), waar ds. Ligtenberg staat, mocht de eerste steen worden gelegd voor een groot nieuw kerkgebouw. Wanneer deze kerk gereed is, zal deze in een grote behoefte voorzien, daar de huidige veel te klein is. Te Herkingen — waar kerkgebouw en consistorie is vernieuwd — werd een nieuw orgel in gebruik genomen. De kerk van Tholen kreeg eveneens een nieuw instrument.

Wisselingen van predikanten hadden niet veel plaats. Ds. A. Verhagen, voorzitter van ons landelijk verband, verwisselde ".iin geliefde Kampen met Gouda. Ondanks alle wederwaardigheden, die in deze gemeente plaats vonden, mocht de in de dienst des Heeren vergrijsde leraar te Gouda de herdersstaf opnemen.

Voor de gemeenten in Amerika was het verblijdend dat ds. G. A. Zijderveld naar onze gemeenten overkwam. Het grootste deel van zijn gemeente Artesia sloot zich eveneens aan. Te Choteau (U.S.A.) werd door ds. G. Zwerus van Sunnyside een nieuwe gemeente geïnstitueerd, "waar tegelijk ds. G. A. Zijderveld tot zijn dienstwerk werd ingeleid. In Canada institueerde ds. W. C. Lamain de gemeenten Bradford en Ontario, terWijl men te Ontario met kerkelijke bijeenkomsten is begonnen.

In het laatst van het afgelopen jaar kwam het bericht, dat ds. M. Heerschap te Lethbridge (Canada) een beroep naar de gemeente Borssele heeft aangenomen. Laatstelijk stond daar ds. Dieleman; sinds 1951 is de gemeente vacant. Uit een particuliere brief berichtte men ons, dat ds. Heerschap te Lethbridge met vrucht had gearbeid, ook onder de verspreide immigranten. Zes en twintig leden waren er sinds zijn komst bijgekomen.

Van de synodale uitspraken vermelden we, dat de part. synode van het zuiden geen bindende uitspraak wilde doen inzake het verrichten van douanediensten op de dag des Heeren. Ieder geval moest op zichzelf worden bezien. Op deze synode werd ook besloten de geestelijke verzorging der militairen aanhangig te maken, om dit in samenwerking met de deputaten synodi voor de Hoge Overheid beter te kunnen regelen. Ook werd daar bezien het aanstellen van een legerpredikant. Door de classis Middelburg werd aan de particuliere synode van het westen nogmaals verzocht een uitspraak te doen over het dragen van mannenkleren, en make-ups door vrouwen, en meisjes, waarbij de synode uitsprak dat zulken ernstig dienden te worden vermaand. Bij volharding moeten doopleden niet worden toegelaten tot de belijdenis-catechisaties. De classis Kampen besloot de deputaten voor correspondentie met de Hoge Overheid te berichten, dat zij het wenselijk oordeelde, leedwezen uit te spreken, dat Z.K.H. de Prins der Nederlanden bij Z.H. de Paus te Rome op audiëntie was gegaan. Ook werd betreurd, dat vanwege het koninklijk huis een krans was gelegd bij de baar van kardinaal de Jong.

Op gebied van onderwijs kan gelukkig worden vermeld, dat de kweekschool „De Driestar" te Gouda in het afgelopen jaar door de minister van Onderwijs, erkenning werd verleend. Men hoopt nu dat de subsidiëring niet al te lange tijd op zich zal laten wachten. Evenals alle scholen hadden ook de scholen van onze Geref. Gemeenten hier en daar moeilijkheden om in vacatures te voorzien.

Dit is dan in het kort — zij het onvolledig — wat in 1955 in onze gemeenten plaats vond. Een nieuw jaar, met al zijn zorgen en moeiten, ligt voor ons. We weten niet wat het ons brengen zal, wijselijk houdt de Heere die sluier voor ons verborgen. Opdat we ons op de Heere zouden verlaten en Hem in alles wat ons wedervaart zouden benodigen. De tijden zijn donker en meer en meer is een afglijding waar te nemen van 's Heeren Woord en Wet. Ook in onze gemeenten en onder onze jongelingsschap, want we gaan niet vrij uit. We mochten in onze jonge jaren de Heere zoeken, gespeend worden aan alles wat van de wereld is, opdat het aan ons te zien mocht zijn, dat we tot een afgezonderd volk-behoren. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. Als een Sadrach, Mesach en Abednego „neen" durven zeggen, als het nodig is. Om door genade pal te mogen staan voor de Waarheid Gods.

RONDKIJKER.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.