+ Meer informatie

Veel belangstelling voor Mbumazending in Zwolle

Toestand in Zimbabwe nog niet rooskleurig

9 minuten leestijd

ZWOLLE — De Mbumazendingsdag, die dit jaar voor de achttiende keer werd gehouden, trok op koninginnedag ruim zevenduizend belangstellenden naar Zwolle. Deze bijeenkomst, die gehouden werd in de IJsselhal, stond onder leiding van de tweede voorzitter ds. F. Mallan, predikant van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Rhenen. Voorzitter ds. C. Smits verbleef in het buitenland.

De Rhenense predikant sprak zijn openingswoord naar aanleiding van Psalm 86 vers 9: „Al de heidenen, Heere! die Gij gemaakt hebt, zullen komen, en zullen zich voor Uw aanschijn nederbuigen, en Uw naam eren."

De waarnemend voorzitter sprak er zijn verwondering over uit dat zovelen de reis naar Zwolle gemaakt hadden. Ook op deze dag waren heel wat jongeren aanwezig en aan de kleding te zien liet Staphorst zich ook niet onbetuigd. Voor hen ligt Zwolle nu eenmaal wat dichterbij dan Utrecht. Ze waren ook niet met lege handen naar de IJsselhal gekomen. De vrouwenvereniging Dorcas liet maar even 18.000 gulden achter.

Twee ton
Het totaal van de opbrengsten op deze achttiende Mbumazendingsdag was bijna twee ton. De morgencollecte bracht ƒ62.000 op, de middagcollecte ƒ 49.000, terwijl vrouwenverenigingen enz. ƒ87.000 meebrachten. De Nederlandse Stichting Mbuma-zending steunt het geestelijk en medisch zendingswerk van de Vrije Presbyteriaanse Kerk van Schotland. Deze kerk werkt reeds meer dan zeventig jaren in Zimbabwe (het vroegere Rhodesië).

Ds. Mallan wees er in zijn toespraak op, dat in Psalm 86 sprake is van een gebed van David. Gods volk weet ervan, zo benadrukte hij, dat ze biddende kunnen zingen, maar ook zingende kunnen bidden.

De uitspraken van de Psalmen worden de hunne. Al degenen, die zalig worden zullen tot dezelfde erkenning moeten komen als de dichter. Het is nodig dat aan de heidenen Gods Woord gebracht wordt, opdat zij zullen weten: „Gij alleen zijt God." Dat zullen ook wij moeten weten, die leven onder de zuivere bediening van het Evangelie.

Omdat er een Drieënig God is, kon de Zoon (de tweede persoon). Middelaar worden en kon de derde persoon de Heilige Geest, dat werk toepassen. Allen die zalig worden zullen weten, dat er een Drieënig God is. Ook de heidenen zullen als smekelingen voor de ware God moeten invallen.

Verkoren
De tekst spreekt van alle heidenen, aldus de predikant vervolgens, dat wil zeggen de door God verkoren heidenen zullen komen. Niemand wil komen, ook de heidenen niet, ze zullen komen.

Ds. Mallan vond het een verblijdende zaak, zo deelde hij mede, dat hij het zendingsterrein in Rhodesië eens bezocht. Ik zag hoe de heidenen daar nu mogen komen. Het is dan ook een voorrecht, zo benadrukte hij, dat we dat werk van de Schotse kerk, mogen steunen, wij hebben daarin het meeste vertrouwen.

„Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur; Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur." (ps 89:19) liet ds. Mallan onder meer zingen tijdens de collecte in de morgenbijeenkomst. Dit ter nagedachtenis aan de predikanten M. A. Mieras en C. Hegeman, die plotseling zijn overleden. Beiden spraken wel eens op een Mbumazendingsdag.

Daar ds. J. van Prooijen — oud-gereformeerd predikant te Rhenen — niet aanwezig kon zijn. was ds. Donald MacLean uit Glasgow, die vertaald werd door het bestuurslid de heer L. M. P. Scholten, de volgende en laatste spreker van de morgenbijeenkomst.

De Schotse predikant bracht zijn dank over voor het vele werk dat door de Nederlandse Stichting gedaan wordt om het Schotse zendingswerk in Zimbabwe mogelijk te maken. Ds. A. Murray, die verleden jaar sprak op deze bijeenkomst, was eveneens aanwezig.

Ds. MacLean kon mededelen dat twee studenten: Alfred Mpofru en Zorarai Mazwabo hun theologische opleiding in Schotland beëindigd hebben en binnenkort als predikant onder hun eigen volk bevestigd zullen worden. Als uitgangspunt voor zijn toespraak nam hij Psalm 91 vers 1: „Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen."

Genade
De predikant benadrukte, dat die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten behoefte aan genade gevoelt. Ze moeten echter wel belijden, dat de zonde steeds voor hen is. Hoe komen ze nu aan die genade? God heeft Zelf een Lam ten brandoffer gegeven. Johannes de Doper sprak ervan: Zie het Lam Gods, Dat de zonden der wereld wegneemt. Hij bedoelde Jezus van Nazareth.

Door Hem komt genade tot de zondaren. Die schuilplaats is nodig, aldus ds. MacLean voor de mensen in Zimbabwe, maar ook voor de mensen in Schotland en u hier. Voor allen die hier en elders voor het zendingswerk bidden.

Namens het bestuur werd de toespraak van de Schotse predikant beantwoord door de heer Scholten, waarbij hij er gewag van maakte dat het werk in Zimbabwe er nog steeds niet zo rooskleurig uitziet. Het ziekenhuis in Mbuma is nog steeds niet geheel geopend. Twee dagen per week gaat zuster Van Saane er heen, als dat kan tenminste. Het gebuert ook wel dat ze terug moet, omdat het te onveilig is in dat district, aldus Scholten, die nog een gedeelte uit een brief van haar voorlas.

Op deze bijeenkomst was ook aanwezig de zendingsverpleegster Peta van de Ridder, die eerlang weer naar het zendingsterrein in Zimbabwe zal vertrekken. Zij werd door de waarnemend voorzitter ds. F. Mallan aan het eind van de morgenbijeenkomst toegesproken, waarbij haar de zegen van de Heere werd toegewenst. De omstandigheden zijn niet hoopgevend, aldus ds. Mallan, toch kunnen ze u er niet van weerhouden om weer te gaan.

De beide Schotse predikanten en zuster Van de Ridder werd staande Psalm 134 vers 3 toegezongen, waarna ds. A. de Waard van Hendrik Ido Ambacht de morgenbijeenkomst besloot.

Als eerste spreker van de middagvergadering nam ds. P. J. Dorsman, hervormd predikant van Staphorst, inmiddels ook bestuurslid van deze Stichting, de plaats van ds. J. van Prooijen in. Het uitgangspunt van zijn toespraak was Psalm 29 vers 11: „De Heere zal Zijn volk sterkte geven; de Heere zal Zijn volk zegenen met vrede."

Vrede
Vele mensen zoeken naar vrede, doch daar is geen vrede, of ze maken het elkaar wijs of zichzelf. Van nature is de mens dood in zonden en misdaden. Het zal er voor u en mij op aan komen of we iets kennen van de vrede, waarover deze Psalm spreekt. Veel mensen kunnen elkaar meenemen of overnemen, maar het zal van het grootste belang zijn of God ons kan overnemen. God in Christus zal ons over moeten nemen, aldus spreker.

Als God zijn volk gaat zegenen is het niet aanstonds: „Daar ruist langs de wolken." Wij zijn mensen, die God uitschakelen. God bestuurt en regeert alles, het is dan ook nodig Zijn stem in ons leven te gaan horen. God maakt Zich eeuwig vrij van het bloed van elk mens.

De Psalm spreekt van Gods majesteit in het onweer. De mensen kunnen inkrimpen bij een naderend onweder, vooral in het Oosten. Men kan vluchten van kamer in kamer, maar als het weer voorbij is dan gaat men weer rustig verder.

De tekst spreekt ervan dat de Heere Zijn volk zal zegenen, aldus ds. Dorsman, God zal Zijn volk leiden door Woord en Geest. Het welbehagen zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Van nature zijn we in plaats van beelddragers, vloekdragers. Nodig is dat die vloek wordt weggedragen in een rechte weg.

Onderzoek
De Heere heeft voor dat volk in Nederland of waar dan ook maar één weg, aldus spreker. In het werk van Christus moet het volk opgelost worden. Ze zullen komen, blank, bruin, geel en zwart. Nog is het heden der genade, de tijd is voorts kort, onderzoek u zelf dan, het gaat op een eeuwigheid aan, aldus ds. Dorsman.

Openbaringen 7 de verzen 9 en 10 waren het uitgangspunt voor de woorden, die ds. A. de Waard, vrij oud-gereformeerd predikant te Hendrik Ido Ambacht, sprak.

Johannes verbannen, z'n weg gaat zo geheel anders. In deze tekst mag hij een grote schare zien, die niemand tellen kon. Troostrijk voor Johannes, maar ook voor de gehele kerk, Hier scheen hen 't water te overstromen, daar werden zij gedreigd door vuur, maar Hij deed hen 't gevaar ontkomen!

Er zal geen klauw van achterblijven, aldus ds. De Waard, die vervolgde dat Johannes mag zien een volk dat in de tijd zalig geworden is. Er wordt gesproken van een klein kuddeke. Er is geen algemene verzoeningsleer, ook op het zendingsterrein niet, er worden er geen duizenden zalig. Wij kunnen wel gunstig over een ander oordelen, maar kan dat ook met insluiting van onszelf?

Ook u?
Het zal worden een schare uit alle natie, geslachten, volken en talen, Blanken en zwarten, Jood en heiden, Griek en barbaar, tollenaar en moordenaar. Zal het ook u gelden, toehoorders?

Het zal van de kant van de mens een afgesneden zaak moeten worden. Ze kunnen en willen niet meer zalig worden. Zulke mensen, van verrestaanden, zullen in een weg van onmogelijkheid voor de troon komen van het Lam. Ze hebben maar één behoefte: gewassen te worden in Zijn bloed.

Johannes kon de schare niet tellen, maar God en de Borg kennen ze bij name. Ze zullen eenmaal komen en staan voor de troon en het Lam met lange witte klederen. Daar zullen ze gekroond worden, ze richten zichzelf niet op, Christus richt hen op. Hier mogen ze God wel eens bedoelen, daar zullen zij roepen met een grote stem: „De zaligheid zij onzen God, Die op den troon zit en het Lam."

Naar aanleiding van Jesaja 57 vers 1 „de rechtvaardige wordt weggeraapt voor het kwaad" sprak ds. S. de Jong, hervormd predikant te Katwijk aan Zee het slotwoord van deze zendingsdag.

Waarschuwing
In zijn slotwoord wees de predikant op de ernstige waarschuwingen, die ook op deze zendingsdag klonken. Volgens de kanttekenaren kunnen wij op de rechtvaardigen, die hier bedoeld worden, jaloers zijn, aldus spreker.

Ze zijn gerechtvaardigd geworden als goddelozen en mogen deel hebben aan de verborgen omgang met de Heere. Het is een ernstige waarschuwing in deze tekst. Gods volk wordt dun, wordt er wel gezegd. Als Gods kinderen worden, weggeraapt, dan gebeurt er wat, dan is er wat aanstaande! Dat het voor u en mij een louteringsoordeel zou mogen zijn. De Heere geve ons volk nog Zijn zegen, dan zal dat ook z'n vruchten afwerpen voor hen die nog nooit van de Naam van de Heere Jezus hoorden, aldus ds. De Jong.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.