+ Meer informatie

G. FINANCIËN EN PUBLICITEIT

4 minuten leestijd

1. FlNANCIËN

De synode besloot:

1. alle kashoudende deputaatschappen decharge te verlenen voor hun financiële beheer over de periode 2007-2009;

2. de omslagen voor de periode 2010-2013 voor leden/doopleden vast te stellen conform de voorstellen van commissie 6:

3. alle kashoudende deputaatschappen:

a. te informeren over de voor hen vastgestelde minimumbijdragen per lid/dooplid per jaar;

b. te machtigen tot het doen van geraamde uitgaven binnen de (al dan niet) gecorrigeerde begrotingen (zie rapport 1 van commissie 6, punt 3);

4. de classes in herinnering te brengen dat zij gehouden zijn de bepalingen conform artikel 41 K.O. inzake het onderzoek naar de voor de onderscheiden kerkelijke kassen gehouden collecten uit te voeren. De classes zullen van hun gehouden onderzoek en de uitkomsten daarvan mededeling doen aan deputaten financiële zaken. In het geval van vragen/ongelijke behandeling per classis kunnen deputaten financiële zaken de betreffende classis daarvan berichten;

5. deputaten financiële zaken opdracht te geven beleid te formuleren in overleg met betrokken deputaatschappen in hoeverre giften en legaten die zijn geoormerkt voor een bepaald doel buiten de vaststelling van de omslagen kunnen worden gehouden;

6. deputaten financiële zaken en zending opdracht te geven te bezien in hoeverre de solvabiliteitsfactor van 2 op zending van toepassing moet blijven;

7. uit te spreken dat vanwege bijzondere omstandigheden deputaten zending eenmalig worden gekort op hun omslag en dat de commissie 6 van de generale synode 2013 als uitgangspunt voor het vaststellen van de omslagen voor zending de (nu) gevraagde omslag van € 11,20 neemt;

8. deputaten evangelisatie te verzoeken hun totale opdrachtenpakket te evalueren om na te gaan of wellicht van een aantal opdrachten het primaat kan worden gelegd bij andere deputaatschappen waarmee nu conform opdracht moet worden overlegd (b.v. onderlinge bijstand en advies, kerkorde en kerkrecht), zeker daar waar die deputaatschappen dat kunnen inpassen in bestaand werk terwijl evangelisatie er apart aandacht aan zou moeten besteden met alle daaraan verbonden inspanningen;

9. de opdracht voor deputaten eredienst tot het maken van een algehele publicatie in te trekken en opnieuw ter discussie te stellen tijdens de synode van 2013:

10. de opdracht aan deputaten kerkelijke archieven m.b.t. het omzien naar andere archiefruimte aan te scherpen zodat binnen een jaar een alternatief wordt gepresen-teerd en ingevoerd en de voortgangsbewaking bij de quaestor te leggen;

11. de kosten voor een jaarlijkse kerkendag ten laste te laten komen van het quaestoraat en de quaestor te betrekken bij de organisatie van de kerkendag;

12. deputaten ob&a te adviseren de PKN-regeling te hanteren bij steunaanvragen door kerken waar kerkelijke werkers onder een ander regime worden gehonoreerd;

13. alle kashoudende deputaatschappen op te dragen hun jaarrekening van het voorgaande jaar in een synodejaar voor 1 april en in andere jaren voor 1 juni over te leggen aan deputaten financiële zaken;

14. akkoord te gaan met de geactualiseerde Instructie jaarrekeningen zoals verwoord in bijlage 5;

15. akkoord te gaan met de begrote accountantskosten van € 57.000,- incl. btw voor de controle op de jaarrekeningen 2010-2012 van de kashoudende deputaatschappen (excl. TUA).

2. PREDIKANTSTRAKTEMENTEN

De synode besloot:

1. akkoord te gaan met de nieuwe berekening voor de vakantietoeslag, zoals verwoord in bijlage 4 en deze bijlage integraal in de kerkorde op te nemen;

2. akkoord te gaan met de aanpassingen in de predikantstraktementen en emolumenten voor de jaren 2011 t/m 2013, zoals verwoord in bijlage 6a, waarbij de vergoeding voor reiskosten auto op € 0,29 per kilometer moet worden gesteld;

3. voor wat betreft de beloning van kerkelijke werkers in ons kerkverband de regeling te hanteren zoals die in de Protestantse Kerk in Nederland geldt.

4. QUAESTORAAT

De synode besloot:

1. de quaestor decharge te verlenen voor de achterliggende periode;

2. de bijdragen vanuit de particuliere synodes vast te stellen op € 2,30 per (doop)lid per jaar;

3. de door de quaestor voorgelegde begroting 2011-2013 goed te keuren en hem te machtigen tot het doen van uitgaven tot de geraamde bedragen;

4. de quaestor opdracht te geven de quaestors van de particuliere synodes mee te delen dat de bijdrage voor de jaren 2011-2013 ongewijzigd blijft en hen op te dragen deze bijdrage voor 1 juli van elk jaar aan de quaestor over te maken;

5. de kilometervergoeding voor deputaatschappen en alle andere kerkelijke activiteiten voor de komende 3 jaar op € 0,29 te stellen.

3. VOORLICHTING AAN DE KERKEN

De synode besloot:

deputaten financiële zaken op te dragen wederom een folder uit te geven m.b.t. de afdrachten aan de kerkelijke kassen. Speciale aandacht dient te worden geschonken aan de motivatie achter (de hoogte van) de omslagen. De betreffende deputaatschappen dienen hiervoor een passende tekst aan te leveren. Ook dient een passage opgenomen te worden over het geestelijk karakter van ons geven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.