+ Meer informatie

Aruba wil aparte status bij onafhankelijkheid

5 minuten leestijd

Tijdens de vergaderingen van de Koninkrijkscommissie die in Den Haag worden gehouden over de onafhankelijkheid van Suriname en de Antillen is een geschil gerezen over het eiland Aruba. De grootste partij op dit eiland ,de MEP' wil een aparte status voor de Arubanen. Dit verklaarde hun vertegenwoordiger Cilberto „Betico" Groes, die aan het overleg in Den Haag deelneemt.

Bij een toekomstige onafhankelijkheid van de Antillen wil Aruba een aparte status hebben; de Hooiberg neemt een dominerende plaats in, in het Arubaanse landschap.

„Wij blijven staan op de aparte status van Aruba vooral nu de Arubaanse bevolking heeft getoond deze aparte status te willen realiseren. De houding van minister De Gaay Fortman is onrealistisch, omdat hij de werkelijkheid ontwijkt".

Indien Nederland niet aan de verwerkelijking van de aparte status van Aiuba (politiek los van OuragaoO meewerkt, dan zal dit de giwjtste koloniaüstlsclie daad zijn, zo stelde de Arubaanse politicus. „Want het zijn niet die landen die er kolonies op na houden die koloniaai genoemd worden, maar die landen die zich van hun kolonies ontdoen en dieze landen een staatsrechtelijke structuur geven tegen de wens van de bevolking in". Ik wü hierbij wijzen op het onvervreemdbare recht van ieder volk zijn eigen staatskundlge vorm te kiezen.

De verkiezingen van vorig jaar 3 augustus hebben duidelijk uitgewezen dat het Arubaanse volk een 'voorstander is van de „status aparte", zoals mfen het op het eiland noemt. De partijen die aan de verkiezingen hebben deelgenomen, waren overeengekomen deze verkiezingen ook als referendum te beschouwen, zo vervolgde hij, waarbij hij ook nog wees op een motie die eind vorig jaar door de Atillaaanse staten (parlement) is aanvaard en waarin het streven van elk eüand naar zelfstandi^eid wordt erkend.

Op 26 augustus begint op Aruba een topoverleg tussen de zes eilanden van de Nederlandse Antillen. Het interlandelijke overleg heeft plaats onder leiding van minister Henrik Croes (MEP) die onder meer belast is met de staatkundige structuur van de eilandgebieden.

Betico Croes zei te verwachten dal men tijdens het driedaagse overleg uitvoerig zal stilstaan bij de wens van het Arubaanse volk. Zo zal er dan ook een witboek gepubliceerd worden over deze aparte status.

De delegatie van de Arubaanse eilandsraad die in deze topconferentie deelneemt, heeft aldus Betico Oroes, de uitdrukkelijke opdracht meegekregen deze visie te verkondigen. Volgens de Arubaanse politicus, die met zijn partij vijf van de aciht Arubaanse zetels heeft in de Antilliaanse staten, zijn de zes eilanden van de Nederlandse Antillen bij elkaar gebracht door een historische daad van Nederland. Nu Nederland ons oOk onafhankelijkheid wH geven, zoals met Suriname het geval is, kunnen wij toch moeilijk worden opgescheept met een eenheid die van buitenaf is opgelegd?

Aruba is bereid op financieel, economisch, sociaal en cultureel gebied samen te werken met de andere eilanden, maair wenst voor de rest soeverein te zijn met de nodige garanties van Nederland op het gebied van de defensie, de buitenlandse betrekkingen, de ontwikkelingshulp en de technische bijstand.

Op de vraag of Aruba wel economisch in staat is dit te doen, antwoordt Croes met de tegenvraag zijn de Antillen economisch wel in staat onafhankelijk te worden? Naar zijn mening is Aruba financieel wel in staat op eigen benen te staan met de nodige garanties van Nederland. De Arubanen menen echter dat zij niet verantwoordelijk moeten zijn voor die eilanden, die het niet kunnen. Dat is de verantwoordelijkheid van de Nederlandse regering. Wij zijn bereid de zwakke broeders te helpen, maar wel op basis van vrijwilligbeid. Dit is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van Nederland.

De organisatie, die vorig jaar met de aanbieding van ruim 273.000 handtekeningen aan de minister van CRM ten strijde trok teigen de Deense film over het liefddeven van Jzus Christus, vindt de Erorclst in strijd met de Bijibel. ,3et is een verheerlijüdng van de macht van de satan", sdhrijft het comité in zijn brief, net als bij de Deense film is ook deze vol van sex en geweld, een, langzama:hand vervelend wordende combinatie.

ONPASSELIJK

In de waarschuwende brief die men op grote scbaEü wil verspreiden vermeldt men verder: „Volgens de .verslagen van vertoningen in het buitenland worden sommige bioscoopbezoekers onpasselijk bij het zien van deze film, terwijl weer anderen als radeloos het bioscooptheater verlaten na het zien van zoveel verschrikkingen en ellende.

Laten wij de duivel geen kans geven zijn vuil over ons vojk uit te storten en laten wij bedenken, dat al deze dingen verband houden met en in werkdljkheid vooinlopers zijn van de ontsluiering van „het geheimenis

IN VENLO
3 zekerheden

-ANVVB4«uriii9'Servkepcspoort der wetteloosheid" waar 2 Thess. 1 van spreekt, en VMI de openbaarwording van dfl zoon der verderfs, de anti-christ!

Ook in dit geval zullen wij wel weer van bepaalde lieden met een zg, „moderne kijk op de dingen" te horen krijgen, dat men die fihn eerst moet hebben gezien om erover te kunnen oordelen, of dat men de mensen vrij moet laten in hun keuze van wat ze wèl of niet willen zien en dat zij niet „betutteld" wUlen worden maar als volwassenen willen worden behandeld. Wij kennen dat allemaal en trekken ons daar niets van aan, omdat wij geloven, dat ook hier een waarschuwing vooraf dringend geboden is".

Over het uitdrijven van de duivel In Bijbels bericht zegt men:

Wat betreft het effectieve uitwerpen van duivelen kent de Heilige Schrift weliswaar ook enkele gevallen, maar daarbij gaat het om de kracht van het geloot in Jezus Christus en bij „De Exorcist" niet!

De film die nu weer in ons iand In circulatie dreigt te komen is een verheerlijking van de macht van satan. Satanaisme dus. Het experiment van de zg. psychiater-priester mislukt. Waarom? Omdat deze man zijn Verlosser en Zailigmaker niet kent en niet vervuld is van de Heilige Geest.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.