+ Meer informatie

Kerkgeschiedenis

7 minuten leestijd

I RONDKIJK I

Er liggen een aantal boeken op mijn schrijftafel, die de moeite waard zijn om ze onder de loep te nemen. Ik had ze al lang een beurt willen geven, maar er is tot nog toe niet van gekomen. Allereerst betreft dit het eerste deel van „De Kerkgeschiedenis, verteld aan jong en oud" door Joh. Vreugdenhil, een uitgave van Uitgeverij Den Hertog te Utrecht.

De heer Vreugdenhil, die met de drie mooie en grote delen van „De Bijbelse Geschiedenis verteld aan onze kinderen" grote bekendheid heeft verworven, wat wel blijkt over de derde druk die er van verschenen is, heeft nu ook de Kerkgeschiedenis ter hand genomen, wat een standaardwerk zal worden, dat uit vier delen zal bestaan.

De Kerkgeschiedenis geniet over het algemeen niet zo grote belangstelling bij onze jeugd, maar is daarom niet minder belangrijk. Het is goed gezien van de schrijver om de leiding die de Heere met Zijn Kerk gehouden heeft van het begin van onze jaartelling tot heden, voor onze jongeren in populaire vorm weer te geven. De heer Vreugdenhil kan dat, hij is een geboren verteller. Hij schrijft het voor de jeugd, maar de ouderen kunnen er van mee genieten. Wat we van de Kerkgeschiedenis weten, wordt dan weer eens opgefrist. Vanzelfsprekend is het hem niet mogelijk de stof geheel te verwerken, hij streeft er naar de grote lijnen vast te houden. De lijn, waar langs de gouden draad loopt van de geschiedenis van Gods Kerk op aarde vanaf de apostolische tijd. Dit eerste deel loopt tot op de tijd van Gregorius de Grote.

De hoofdstukken heeft hij zeer goed ingedeeld en voorzien van pakkende titels. Het is zijn gewoonte om aan het slot van ieder hoofdstuk een soort toepassing te maken; in een zeker Kerkblad lazen we een recensie waarin de schrijver daarover werd aangevallen.

Wij voor ons vinden, dat het werk daardoor grotere opvoedkundige waarde krijgt. Wanneer het pas geeft mag wel eens op de conscientie van de jongeren worden geklopt. Er volge hier een voorbeeld hoe de schrijver dit doet. In het hoofdstuk over de vervolging der eerste christenen, die in de catacomben hun toevlucht moesten zoeken en diep onder de grond hun godsdienstoefeningen moesten houden, schrijft hij aan het slot: „Wij behoeven niet meer in de catacomben weg te kruipen. Wij kunnen rustig en zonder gevaar naar onze kerkgebouwen gaan, waar de zon door de hoge ramen schijnt. Welk een verschil, toen of nu! Waarderen jullie dat ook? Of gaan jullie met tégenzin naar de kerk? Zullen al die duizenden martelaren eenmaal tegen ons getuigen in het gericht? Denkt daar maar eens over na!"

Ja, het is nodig dat onze jongens en meisjes tot nadenken worden gemaand. Daarom vinden wij deze „toepassingen" op z'n plaats.

Over sommige uitlatingen zouden we opmerkingen kunnen maken — de auteur gebruikt b.v. dikwijls het woordje „schier" — maar we gaan dit voorbij, omdat we veel te blij zijn, dat dit mooie werk er komt. Er zit een geweldige studie in en er is taaie volharding toe nodig om het te volbrengen. Onze jeugd wordt er een grote dienst mee bewezen, het lijkt me toe, dat het voor de jongelingsverenigingen een prachtige bron is voor inleidingen over Kerkgeschiedenis. Het is met vele tekeningen verlucht. Uitgever den Hertog maakt het de mensen gemakkelijk, want bij aanschaf kan men desgewenst ook in gedeelten betalen. De prijs is ƒ 8.25 per deel. Met belangstelling zien we de volgende delen tegemoet. De Heere moge over deze arbeid Zijn zegen gebieden.

Wulfert Floor

Er is van dezelfde uitgever nog een werkje verschenen waarvoor ik de aandacht vraag, nl. een boekje over de bekende Wulfert Floor, getiteld: „De Landbouwer van Driebergen." Daarin wordt ons een beschrijving gegeven van het leven en het werk van deze godzalige prediker, die door zijn „Eenvoudige oefeningen" onder ons volk zeer bekend is. Zijn predikaties worden in onze kerken nog wel gelezen. Hij preekte op zijn boerenhofstede op de deel, die zaterdags netjes werd aangeveegd en waar zondags de mensen, die van heinde en ver kwamen aangewandeld, zich tussen de koeien zetten, om te luisteren, wat de Heere door de mond van Zijn dienaar tot hen te zeggen had. Die hofstede is er nog; we hebben er eens een bezoek gebracht en er toen een en ander van verteld in „Daniël". Ook preekte hij wel in het achterhuis en dan was het zó vol, dat de mensen nauwelijks een plaats konden krijgen. Het moet de „kerkgangers" steeds weer verwonderd hebben, dat hij telkens een nieuwe preek bracht en steeds fris bleef. Hij maakte veel werk van zijn preken en zijn nauwgezette studie gaf hem steeds weer nieuw licht over de geestelijke achtergrond van zijn tekst. Zijn prediking is velen tot zegen geweest.

Op 18 mei 1876 werd Wulfert Floor op het oude kerkhof te Driebergen ter ruste gelegd. Ds. de Klerck leidde de begrafenis en eerde de overledene als een ambtsbroeder.

„Een ambtsbroeder? " vroeg deze predikant zich met de toehoorders aan de groeve af. Ja, een ambtsbroeder, gaf hij ten antwoord, wel niet een die zich door een kerkelijk bestuur of curatorium een profetenmantel zag toegemeten of een preekconsent ontving, maar toch door de Heilige Geest werd afgezonderd tot het uitdelen van de verborgenheden des geloofs.

Het boekje, dat zeer fraai is uitgevoerd kost ƒ 4.25 gebonden. We bevelen het zeer ter lezing aan. Het fonds van uitgever den Hertog bevat een schat van zeer goede boeken.

Vaderlandse Geschiedenis

Een rubriek voor boekbespreking hebben we in ons blad niet, waarom uw rondkijker af en toe eens op de boekenmarkt snuffelt en als er iets goeds uitkomt, daarover een en ander vertelt. Dat kan zeker gedaan worden van het mooie boek dat kortgeleden bij de N.V. De Banier te Utrecht verscheen over onze Vaderlandse Geschiedenis: „Zoals Gods vinger schrijft" door B. J. van Wijk. De heer van Wijk is ook iemand die renommatie heeft gekregen door het schrijven van boeken voor de jeugd, o.m. ook van de Bijbelse geschiedenis. Met veel genoegen hebben we kennis genomen van dit boek over Vaderlandse geschiedenis, dat uitgewerkt is tot Indonesië los van Holland toe. De samensteller heeft, zoals hij ter inleiding zelf zegt, niet gepoogd een aantal „verhaaltjes" te schrijven, maar een boek waarin de daden des Heeren op de voorgrond gesteld worden. Vandaar ook de pakkende titel. Terecht merkt de schrijver op, dat op vele scholen de kinderen zo veel wordt geleerd, waarbij Gods daden en de vastomlijnde strijd der Gereformeerde vaderen vertroebeld worden, of zelfs bespot! Een figuur als Petrus Datheen wordt algemeen verkeerd belicht tegenover de overdreven beoordeling van Willem van Oranje, die, hoe groot hij moge zijn in het licht der historie van Neêrlands vrijheidsstrijd, toch ten opzichte van het Gereformeerde beginsel een wijfelende houding aannam. Zo wordt ook de politiek van Johan van Oldenbarneveldt vergoelijkt en zijn verdiende doodstraf als onchristelijk gebrandmerkt door een humanistisch nageslacht.

De schrijver laat niet na bij vele voorvallen in de geschiedenis de puntjes op de i te zetten, hij durft zijn mening te zeggen en legt vooral de nadruk op de doelstelling van Rome die zowel kerkelijk als politiek de aarts vijandin is van de Reformatie.

Het boek, dat in groot formaat is uitgevoerd, is in 4 hoofdafdelingen verdeeld: Neêrlands grijs verleden — Het roomse tijdperk — De Reformatie — De inwerking van het ongeloof. Het is rijk geïllustreerd met kunstzinnige tekeningen van G. de Boer te Goes. We noemen het een grote aanwinst, dat deze Vaderlandse Geschiedenis, die met grote kennis van zaken is geschreven, is verschenen. Een prachtwerk voor ouders om aan hun kinderen bij vergaderingen of andere gelegenheden cadeau te doen. En in de bibliotheken van onze jongelingsverenigingen mag het zeker niet ont-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.