+ Meer informatie

Ds. Gezelle Meerburg De boeteprediker van hef land van Altena

4 minuten leestijd

14

Ja juist deze laatste leggen daar getuigenis van af. Zij zijn voorbeelden van een ontdekkende prediking, zoals die in het midden van de gemeente gebracht moet worden. We beluisteren er de waarschuwing in tegen zelfbedrog. Wat is erger dan zichzelf te bedriegen op reis naar de eeuwigheid? In onze tijd is het wel heel goed naar de stem van deze prediker te luisteren. Zo lezen we in zijn preek over zondag 21 in tweeen behandeld, 't gaat hier over de Kerk des Heeren „En, zeg mij tot welk getal behoort gij? Van nature is ieder mens een kind des toorns, een erfwachter der verdoemenis, vervreemd van het ware leven Gods, een vijand van Christus. En dan een levend lidmaat van Hem te worden en zulks eeuwig te blijven, daartoe is een krachtige roeping door Woord en Geest, daartoe is een opening van de blinde ogen nodig, daartoe moet een verandering van weg, een afscheiding van zondaren en een omwending van keuze, ja een gehele levendmakingplaats gehad hebben. Ei zeg mij, wanneer zijt gij zulk een lidmaat geworden? Het onderscheid is te groot, dan dat men er niets van zou weten. Zeg mij dan, wanneer hebt gij leren zien, dat gij nog buiten Christus waart; wanneer zijt gij overtuigd geworden dat gij met uw Doop, uw belijdenis en uw ten Avondmaal-gaan eeuwig zoudt kunnen omkomen, wanneer hebt gij uw eigen verloren toestand te zien gekregen?”

En hoezeer of Gezelle Meerburg op deze wijze het erom te doen is dat met ernst de eeuwige dingen gezocht zullen worden, en hij geenszins de nodiging tot de Heere door het voorstellen van de kenmerken verduistert, blijkt uit het laatste gedeelte van deze toespraak: „Onderzoekt uzelf, opdat gij u niet voor de ganse eeuwigheid misleidt, en ik smeek u. hebt geen ogenblik langer rust, voordat Jezus uw eigendom, Zijnheilsgoederen door genade uw deel geworden zijn. De Koning der kerk, de barmhartige Zaligmaker staat nog vriendelijk u te nodigen, om als vermoeiden en beladenen bij Hem rust te verkrijgen”.

Uit deze preek over de kerk des Heeren komt ook duidelijk naar voren, dat Gezelle Meerburg degenen, die belijdenis hadden afgelegd, * ten Avondmaal gingen enz., de vraag van zelfonderzoek niet onthouden heeft. Wel nam hij deze zaken ernstig en ontnam ieder, die niet in de weg der middelen ging, de verontschuldiging tegenover de Heere. Maar toch, hij waarschuwde gedurig om geen grond tot zaligheid te zoeken in de belijdenis op zichzelf enz. zonder de beleving des harten. Hij behoorde dus niet tot degenen, diezo'n navraag op de kansel voor ongepast houden, omdat er toch niet getornd mag worden aan dewaarheid der belijdenis en we uit moeten gaan van de waarachtigheid van de gang naar de tafel des Heeren van de belijdende leden. In dat opzicht heeft Gezelle Meerburg depraktijk blijven zien en heeft hij zich nietlaten leiden door een idealistische beschouwing, maar Gods W oord onderzoekend aan ieder gepreekt. Was de prediking van Gezelle Meerburg ontdekkend voor de onbekeerden envooralvoor de geveinsden aan wie hij heel vaak een woord apart besteedde in de goede zin was deze het ook voor de kinderen Gods. Daarin bewees hij juist een echte zieleherder ook op de kansel te zijn, die het er tenslotte niet om ging de mens, ook niet de bekeerde mens, in het middelpunt te plaatsen. De verheerlijking van Gods deugden, het gelijkvormig worden aan het beeld van Christus in het hart en leven van Gods volk werden meer bedoeld. Van harte voelde hij zich aan het volk des Heeren verbonden. Gaarne sprak hij op de gezelschappen Gods kinderen, maar hij werd ook gedrongen te spreken wanneer hij gebreken ontdekte. En dan dat woord gebreken in ruimere zin. Wat wist hij als middel in Gods hand geestelijk leiding te geven. En naar de wijsheid hem gegeven, sprak hij voor hen, die gebrek aan licht, leven of leiding openbaarden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.