+ Meer informatie

TER OVERWEGING

8 minuten leestijd

Jaap van Dorp e.a, Heilige tekst in onze taal. Bijbelvertaler! voor gereformeerd Nederland. Uitg.NBG/ Groen Heerenveen 2006,176 blz, €7,50.

Een jaar na het verschijnen van de NBV werd in oktober 2005 een symposium gewijd aan ‘het vertalen van de Bijbel in de gereformeerde traditie’, in het gebouw van onze Theologische Universiteit. Diverse terzake kundige sprekers gingen in op vertaalkwesties die zich vanuit een gereformeerde visie op de Heilige Schrift voordoen. De lezingen, aangevuld met nog een aantal bijdragen van anderen, zijn in deze bundel bewerkt tot artikelen.

Het mag duidelijk zijn dat het voor reformatorisch gevormde christenen van bijzonder belang is kennis te nemen van wat in de geschiedenis van de christelijke kerk en met name sinds de Reformatie gezegd is over criteria waaraan een confessionele bijbelvertaling heeft te voldoen.

Welnu, in dit boek kan de lezer daarvoor terecht. Op een rustige en evenwichtige wijze worden uitgangspunten en de praktijk van het vertalen belicht. Problematische punten gaan de auteurs niet uit de weg, zoals b.v. de spanning tussen brontekst en doeltaal en het gegeven dat vertalen onherroepelijk met interpretatie te maken heeft. Wie na wil denken over wat er aan de orde is bij het ‘getrouwelijk overzetten van de Bijbel’ vindt in deze bundel zeer veel waardevols.

Jos Douma, Jezus uitstralen. Worden als Hij. Uitg. Kok Kampen 2005,128 blz., € 12,90.

Idem, Op weg naar Pasen. Jezus ontdekken in de 40 dagentijd. Uitg. Kok Kampen 2005, 70 blz., €9,90.

Na het al enkele malen herdrukte ‘Jezus ontdekken’ verschenen van de geref. (vrijg.) predikant Jos Douma in 2005 kort na elkaar twee boekjes die reeds in hun titel het nauwe verband tot elkaar aangeven. Het is een hartverwarmende ervaring bij deze auteur te ervaren welk een allesoverheersende plaats de persoon en het werk van Jezus Christus innemen. Douma is een gedreven pastor als het gaat om anderen te helpen ‘bij het groeien in een christelijk leven dat aanstekelijk is’. Het eerstgenoemde werkje gaat daarbij in vier delen in op resp. zeven bijbelse uitdrukkingen, zeven uitstralingsmogelijkheden, zeven prak-tijksituaties en, tenslotte, zeven geestelijke oefeningen. De toon is warm, de taal eenvoudig, en uit de Schrift wordt voortdurend geput.Toch ontkom ik niet aan de indruk dat het geheel wat ‘programmatisch’ overkomt. Het tweede boekje sprak mij veel meer aan. Het is eigenlijk een soort dagboekje: voor alle dagen van de weken voor Pasen kiest de schrijver een bijbeltekst, mediteert daar kort en krachtig over en sluit dan af met een één- of tweeregelig gebed. Ook hier treft het hoe Douma de schijnwerper voluit op het heilswerk van Christus richt, het gaat hem om Hém. De inleidende zinnen zijn veelzeggend: ‘Jezus Christus is onze gekruisigde en opgestane Heer! Dat is het centrum van het evangelie. Het is goed om daar in de weken naar Pasen toe bij stil te staan en er stil van te worden’. Een mooi (geschenk)boekje.

Joh. Vuijk

Leo Fijen, De ouders van Volendam. Over leven na de dood van je kind. Uitg. Ten Have Kampen 2006, 223 blz., €14,90.

Dit boek kun je eigenlijk niet lezen: het is te erg. De wijze waarop in het leven van een aantal echtparen werd ingebroken in de nacht van de brand in café De Hemel in Volendam. Toch is het goed dat zij hun verhaal hier doen, en wel om verschillende redenen. Om te beginnen omdat er sprake is van een ‘vergeten groep’; misschien is dat begrijpelijk: de nog levende slachtoffers ziet men dagelijks… en toch is het niet goed! Vervolgens voor hulpverleners: telkens trof mij de klacht over botheid van sommige politieagenten, doktoren… Natuurlijk, ook zij moesten ‘overleven’, maar toch… Ook ambtsdragers kunnen ervan leren: hoe weeg je je woorden zó en spreek je ze zó uit, dat ze niet beschadigen, maar helen? Dat is een vraag die mij steeds vaker bezig houdt; want ook onder ons hoort men verhalen…

G.H. Leurdijk, Van der Groe. Uitg. De Groot Goudriaan-Kampen 2006,191 blz., €14,90.

Er is een nieuwe serie opgezet: ‘Inleidingen met kernteksten’. In de redactie komt men dezelfde namen tegen als in die van de al zo lang bekende serie ‘Wegwijs’: drs. E.G. Hoekstra, dr. J.G.B. Jonkers en dr. R. Kranenborg. In dit deeltje wordt de bekende 18e eeuwse prediker Theodorus van der Groe getekend. Eerst een aantal biografische lijnen, dan zijn theologie, terwijl een derde deel gevuld wordt met een selectie uit zijn geschriften, die ook nog van kanttekeningen worden voorzien. Zo komt het beeld van hem, die wel de laatste oudvader wordt genoemd, duidelijk uit.

Adriaan van Beizen, Tussen God en mens. Gesprekken met bevindelijk-gereformeerde pre-dikanten-2. Uitg. De Groot Goudriaan-Kampen 2006,176 blz., €18,90.

Een tiental predikanten uit de kring van de GG, HHK, PKN (Geref. Bond) en CGK (de di. M.J. Kater, A.K. Wallet en J. Westerink) komt aan het woord over de verhouding tussen God en mens. Daarin komen aan de orde: bekering (en praktische aspecten daarbij), gebed, Gods voorzienigheid. Wat het laatste betreft: het is goed om te lezen hoe behoedzaam sommige broeders zijn om al te snel een één op één relatie te leggen tussen Gods wil en allerlei gebeurtenissen waar mensen verantwoordelijk voor zijn. Ook is het goed dat boven tafel komt dat sommige gewoonten die wij hooghouden niet zozeer op principes gegrond zijn als wel op cultuur: in andere landen gaat het soms heel anders. Dat moet ons voorzichtig maken om al te snel te zeggen: ‘God wil het zo’.

Ds. A. van der Zwan, Volhardend vertrouwen. Op weg met oudtestamentische gelovigen. Uitg. De Banier Utrecht 2006, 215 blz., € 14,-.

Het is in de Chr. Geref. gemeente van Sliedrecht-Bethel de gewoonte om in de wintertijd weekdiensten te houden. In dat kader hield één van de plaatselijke predikanten, A. van der Zwan, een serie over Hebr. 11. In dit boek vinden we de neerslag van deze wekelijkse verkondiging: appellerend, scherp én nodigend. Soms ook wel een beetje speculatief in details (wat in de gesproken preek voor een keer net nog kan, maar in een boekje net niet). Dan denk ik bijv. aan de reactie van omstanders rond het bouwen van de ark en de gebeurtenissen van de zondvloed (blz. 66 e.V.). Dat zijn echter details die men graag voor lief neemt. Gespreksvragen na elk hoofdstuk maken het boek toegankelijk voor bespreking op een (bijbel)kring.

Ds. Tj. De Jong, Noach. Bijbellezingen. Uitg. De Groot Goudriaan-Kampen 2005, 251 blz., € 24,50.

De tijd van Noach kan getypeerd worden als een tijd waarin er voor God geen plaats was. Dat maakt dat er vele lijnen te trekken zijn van die tijd naar de onze. Dat heeft ds. Tj. De Jong in 13 bijbellezingen over de hoofdstukken Gen. 4–9 gedaan. Alle hoofdstukken (lees: bijbellezingen) zijn in een aantal punten ingedeeld, die zelfstandig gelezen kunnen worden, zodat het geheel ook als dagboek te gebruiken is. In de tekst is, als ik het goed zie, vrij strak vastgehouden aan de vorm waarin de lezingen zijn uitgesproken: men vindt veelvuldig woorden als ‘ach’, ‘o’, ‘kijk’ e. d. in de tekst terug. Veelvuldige herhaling van bepaalde zinnen; ze hebben bij het aanhoren een functie, maar bij het lezen minder. De inhoud is geestelijk scherp, en dat kan bij dit deel van de bijbel ook niet anders. Men zou soms wel iets dieper willen steken (bijv. op blz. 130v rond het getal 40), maar de auteur schrijft zelf in zijn voorwoord dat hij niet hoopt ‘dat het geschrevene exegetisch en dogmatisch onder scherpe kritiek komt’. Dat vond ik wel merkwaardig: men kan er een aarzeling in lezen over het fundament van het geschrevene. Dat kan toch niet zo zijn?

Dr.ir. J. van der Graaf e.a. (red.), Het Woord der prediking. Handreiking voor predikanten deel 5. Uitg. Kok Kampen 2006, 301 blz., € 29,90.

Met veel genoegen vestigen we de aandacht op een nieuw deel uit deze serie, die in 1993 startte. Uit confessioneel betrouwbare kring verschijnen preekschetsen; dat is voor predikanten, die meestal week in week uit voor de taak staan het Woord van God in de prediking uit te dragen, geen overbodige luxe. Zelf heb ik al vele malen met zegen uit deze serie geput, ook bij bijzondere dagen. Wat het laatste betreft: er is aandacht besteed aan de gang van het kerkelijk jaar en aan bid- en dankdag. Uit de CGK werkten de brs. G.C. den Hertog, J.W Maris, G. van Roekei en J. Van Amstel aan dit deel mee. Wat de anderen betreft: behalve de Geref. Bond zijn ook de Conf. Vereniging, de NGK, GKv en de GG vertegenwoordigd. Het zal hopelijk bijdragen tot een brede verwerking van het gebodene; dat is werkelijk de moeite waard.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.