+ Meer informatie

DE ONOPHOUDELIJKE STROOM VAN ACCEPTGIRO’S

3 minuten leestijd

Zowel kerken als particulieren ontvangen de laatste jaren bijna wekelijks van allerlei instellingen en stichtingen verzoeken om giften. Sommige instellingen doen dat niet één keer per jaar, maar praktisch maandelijks.

Voor onze kerken, en met name de diaconieën, is dit veelal een onoverzichtelijke situatie.

In de eerste plaats komt de vraag naar boven: past een dergelijk verzoek binnen het kader van de besteding van diaconaal geld.

Diaconaal geld is immers geld dat door de gemeenteleden is geofferd overeenkomstig de wens en de opdracht van onze Here Jezus Christus. De diakenen, die dat geld beheren, dienen daar dan ook uitermate voorzichtig mee om te gaan en ervoor te zorgen dat het geld bij de “hulpbehoevenden” terecht komt.

In de tweede plaats rijst de vraag of de door de betreffende instellingen gevraagde bedragen op de juiste manier worden besteed.

Bijna automatisch rijst dan ook de vraag of er niet te veel kosten ten behoeve van de instelling zelf worden gemaakt. Blijft er, zoals men dat wel noemt, niet té veel geld aan de strijkstok hangen?

Het is voor de kerken zelf dan ook veelal buitengewoon moeilijk om tot een verantwoorde beslissing te komen. Ook al zou men over de jaarrekeningen van de instellingen beschikken, blijft het toch nog moeilijk om tot een goede oordeelsvorming te komen.

Het is ondoenlijk voor onze individuele kerken op deze belangrijke vraagen zelf een bevredigend antwoord te verkrijgen. Dit zou te veel inspanning en tijd gaan kosten.

Om deze reden heeft dan ook het Diaconaal Bureau van onze kerken een schat aan gegevens verzameld van allerlei instellingen en stichtingen, werkzaam op het gebied van de hulpverlening.

Wellicht ten overvloede zij nog vermeid dat het Diaconaal Bureau werkzaam is voor drie deputaatschappen, te weten:

1. Algemene Diaconale en Maatschappelijke Aangelegenheden

2. Hulpverlening binnen- en buitenland

3. Kerk en Bedrijfsleven.

Inlichtingen en documentatie worden verkregen door de hulpvragende instellingen te verzoeken een beoordelingsformulier in te vullen. In dit formulier worden vragen gesteld over:

■ De aard van de nood, geestelijk of materieel

■ Individueel of gemeenschappelijk

■ Urgentie

■ Duidelijkheid

■ Betrouwbaarheid; geen privé personen, wel christelijke instellingen

■ Aanwezigheid documentatie enz.

In Admo-info 94-3 is een uitgebreide projectenlijst opgenomen. Zeer belangrijk is dat onze kerken (diaconieën) hier goed kennis van nemen.

Al deze projecten zijn immers beoordeeld. Op deze wijze worden aan diaconieën, verenigingen, maar ook aan gemeenteleden concrete mogelijkheden tot hulpverlening aangereikt. Deze informatie mag naar mijn mening op géén kerkeraadstafel ontbreken. Mocht U niet of niet meer de beschikking over de Admo-info hebben, dan kunt U deze opvragen bij het Diaconaal Bureau van onze kerken: Postbus 4533900 AL Veenendaal; telefoonnummer: 08385-22827, faxnummer: 08385-18932.

Dit artikel is met name gericht op diaconale hulpverlening.

Van de hand van broeder H.H. van Well kunt U binnenkort in Admo-info een wat langer artikel verwachten dat handelt over de “criteria steunverlening door diaconieën”. Van dit artikel werd door mij reeds kennis genomen.

Het Diaconaal Bureau beschikt ook over gegevens van een aantal christelijke instellingen, niet vallende onder diaconale hulpverlening, die echter wel hulp van de kerken behoeven

Het leek de redactie van “Ambtelijk Contact” een goede zaak dat in dit blad een artikeltje over het onderhavige onderwerp werd geschreven, omdat daar regelmatig vragen worden gesteld.

De schrijver van dit artikel was accountant van de generale kassen der Christelijke Gereformeerde Kerken totdat hij per 1 januari 1993 als vennoot wegens het bereiken van de daartoegestelde leeftijd uit de maatschap “De Roo & Van der Veen”, Accountants en Belastingadviseurs, trad. Thans is hij 1e penningmeester van de buitenlandse zending.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.