+ Meer informatie

HET REFORMATORISCH DAGBLAD.

3 minuten leestijd

Op 10 juli 1970 werd in de aula van de scholengemeenschap „De Driestar” te Gouda de tweede jaarvergadering gehouden van de „Stichting Reformatorische Publikatie” te Driebergen. Deze vergadering werd zeer goed bezocht door de leden van het stichtingsbestuur, de Raad van Toezicht, de werkkommissies, adviseurs en de Raad van Bestuur van „Het Reformatorisch Dagblad N.V.”

Na het gemeenschappelijk zingen van Psalm 119: 18 opende de voorzitter van het bestuur, de eerw. heer G. den Boer, de vergadering met Schriftlezing en gebed. In zijn openingsrede stond de voorzitter stil bij het gehele verloop van de aktie tot uitgave van een Reformatorisch Dagblad, waarbij hij wees op de verschillende faktoren die tot nog toe de daadwerkelijke uitgave verhinderden. Met klem riep hij echter een ieder op om in het oog te houden hoezeer de aantasting van de Naam en Zaak des Hceren als met de dag toeneemt. Er wordt gegrepen naar het toevertrouwde pand, naar de Schriftuurlijke Godsopenbaring. De dingen, waarvan Lucas zegt dat zij onder ons volkomen zekerheid hebben, worden als verouderd en onwaar voorgcsteld. Daarom moet ieders verzuchting zijn, dat de Heere vasthoudt en door de nood uitdrijft, opdat ons volk het zozeer begeerde dagblad als een gave ontvangen mag.

Uit de acht volgende jaarverslagen werd hierna de vergadering op de hoogte gesteld van het gehele gevoerde beleid en de resultaten. Het bestuur bleek volgens de sekretaris, Ir. B. J. van der Vlies, zodanig uitgebreid dat de kerkelijke verhoudingen beter tot hun recht kwamen. Inmiddels was door de Stichting een N.V. opgericht. De Stichting blijft nu in hoofdzaak het principieel gedeelte verzorgen, terwijl de N.V. werkt aan kapitaalvorming, redaktie, direktie en drukkerij. Dit alles toonde prachtige vorderingen en hoopvolle vooruitzichten, hoewel de aanvankelijke streefdatum reeds werd overschreden. Een bijzonder gunstig beeld vertoonde ook het jaarverslag van de penningmeester, lr. L. A. Jansen, dal ontroerende blijken gaf van medeleven uit vele plaatsen. Er is bijzonder mild geofferd door het verstrekken van giften en het kopen van aandelen. Ook dit is zeer hoopgevend. Dhr. J.C. Jongeneel, propagandasekretaris, getuigde van het prachtige vrijwilligerswerk door geheel het land, waardoor het aantal abonnees nu al oploopt tot plm. 16000. De sekretaris van de N.V., dhr. L. H. Oosten, gaf bij verhindering van de president, dhr. A. H. Blok — blijk van de gunstige kontakten met drukkerijen en sollicitanten en gaf hoop op een spoedige verschijning.

Nadat tot verschillende personen een hartelijk dankwoord werd gericht, sprak Ds. B. Haverkamp (bij verhindering van de voorzitter van de Raad van Toezicht, Ds. A. Vergunst) het slotwoord uit. Hij verklaarde daarbij weer redenen tot nieuwe moed te hebben ontvangen. Daarom wekte hij de aanwezigen van harte op om in het geloof vpor deze zaak te blijven strijden. Wel zou het een groot wonder zijn als iemand in waarheid kon zeggen er geloof voor te hebben. Maar een ieder is toch gehouden om in de weg des gebeds daarvoor te worstelen. Aldus Ds. Haverkamp, die tevens deze goede vergadering met gebed besloot.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.