+ Meer informatie

Een waar geloof in Christus

5 minuten leestijd

Het is dunkt mij zeer goed om een enkel woord te schrijven over wat nu een waar geloof in Christus is. Met name ook voor onze jonge mensen, die zo geslingerd kunnen worden door alleriei meningen en opvattingen ook vanaf de kansels over deze uitermate belangrijke zaak.

Welnu, het geloof in Christus begint met het geloof van de wet. Al degenen die zalig worden, moeten in de eerste plaats een geloof van de wet hebben. Daarom moet zowel de wet als het evangelie aan zondaren worden verkondigd. Daardoor gelooft de zondaar dat hij schuldig, verioren en verdorven is en onbekwaam om zichzelf te herstellen. Het geloof van de wet werkt een wettelijke bekering waardoor een zondaar uit vrees en schrik voor de Goddelijke toom, gebroken en verbrijzeld wordt: over de zonde bedroefd is en treurt, bij zichzelf aan de zaligheid wanhoopt en ernstig naar een andere weg van vertroosting uitziet.

Geen voorwaarde
Het bovenstaande is geen voorwaarde om te mogen komen, om te mogen geloven in Christus, maar is noodzakelijk om ons te bewegen van de vrije toegang tot Christus gebruik te maken. Wij lezen in de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, par. 5:,, Voorts is de belofte van het Evangelie, dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe; welke belofte alle volken en mensen, tot welke God naar Zijn Welbehagen Zijn Evangelie zendt zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof'.

Maar ondanks het feit, dat er een ernstige aanbieding Vcin genade is, evenzeer zal erop gelet moeten worden dat niemand kan zeggen Christus den Heere te zijn dan door de Heilige Geest. De Heilige Schrift wijst ons zeer nadrukkelijk op het noodzakelijke werk van de Heilige Geest om te komen tot een waar geloof in Christus. Want de zondaar is onmachtig om tot Christus te komen: Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke. Daarbij komt ook de blindheid, de grote onkunde. Dus hoe komt men nu tot een waar geloof in Christus? Wel, langs de weg, waarin zij hun val in Adam leren kennen, en waarin de zondaar zo wordt zoals de Heere Jezus hem of haar hebben wil om zalig te maken. Matth. 9:12 en 13 en Lukas 19:10.

Kenmerken
Heeft het ware geloof in Christus kenmerken? O zeker. Het is een recht gevoel van zonde en onmacht, en van onze verloren staat die Christus dierbaar maakt voor onze ziel. Het komen tot Christus en het delen in het ware geloof in Hem gaat nooit zonder oprechte boetvaardigheid. En die boetvaardigheid wordt het hele christelijke leven door gekend. Er is een blijvend hartelijk leedwezen over onze zonden, maar ook een hartelijke vreugde in God door Christus. Het leven wordt ons Christus. Dat is: Hij moet wassen en ik minder worden. Dat wassen van Christus en dat minder worden van de zondaar houdt dit in, dat ik nooit boven het arme, ellendige zondaarsleven van mijn zijde uit kan komen. Dat ik van mijn kant nooit boven mijn diepe val in Adam uit kan komen. Dat ik in mijzelf altijd een zondaar blijf, vleselijk, verkocht onder de zonde.

Maar dat niet alleen! Tot het ware geloof in Christus behoort wezenlijk dat ik de Middelaar en Verlosser en al wat Hij heeft tot een eeuwig inwoner in mijn ziel ontvang. Christus woont dan door dat geloof in ons hart en wij worden in de liefde gegrond en geworteld, Efeze 3:17. Het is de beoefening van dat vertrouwen dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en volkomen zaligheid is geschonken uit loutere genade door de verdiensten van Christus.

Er is volheid van zaligheid in Christus en bij heilbegerige, schuldige zondaren wordt een hoogachting verwekt door Gods Geest voor Christus en een vurige begeerte naar eenheid en gemeenschap met Hem. En deze gemeenschap met Christus is gemeenschap met God Zelf.

Waarschuwing
Laat u nooit een geloof in Christus aanpraten zonder kennis van onze zonde, schuld en verlorenheid. Let ook altijd op of in de prediking niet alleen een appèl uitgaat tot bekering en geloof in Christus, maar of ook de weg verklaard wordt waarin Christus en een arm verloren zondaar elkaar ontmoeten. Het gaat immers om het heil van onze ziel. Men hoort allerwege, dat alleen Christus moet worden gepredikt en dat alleen uit die prediking de kennis der zonde ontstaat. Dat is in strijd met de Schrift en Belijdenis en ervaring. Een prediking, die de catechismus bestrijd, daartegen moeten wij ons met alle kracht verzetten.

Christus begon Zijn prediking altijd met de verlorenheid en de zondigheid van de mens bloot te leggen. Hij begon altijd weer met de wet. Matth. 4:17. denk ook maar aan Galaten 3:24. Zo dan de wet is onze tuchtmeester tot Christus. Dat wil ook zeggen, de wet heeft veroordeeld en gekastijd, aangeklaagd en bevreesd gemaakt totdat ik van onder deze tuchtmeester in Christus kwam als het einde der wet. Geen waar geloof in Christus zonder de kennis van onze nameloze ellende, het ziekzijn van de zonde. Immers, die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Helderder en duidelijker kan het ons door Gods Woord niet worden gezegd. Daarom, zoek en begeer die prediking waarin de mens wordt getekend in zijn verlorenheid in Adam, maar ook de zaligheid in Christus voor een geheel verioren zondaar rijk wordt voorgesteld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.