+ Meer informatie

VRIJMETSELARIJ

5 minuten leestijd

INLEIDING.

I.

Alle mensen, die op de aarde leven zijn van nature gelukzoekers. Toen God de mens schiep, was hij bezitter van het volle geluk, leefde in volkomen tevredenheid en was door God geplaatst in het heerlijke Paradqs. Door de weg van gehoorzaamheid kon hij opklimmen tot de hoogste gelukzaligheid.

Door het ingeven des duivels en moedwillige ongehoorzaamheid heeft hij zichzelven van al die gaven beroofd.

Daardoor hebben wij ons gestort in een staat van onvrede. Wij zijn geworden liefhebbei-s van ons zeiven, haters van God en van onze naasten. Door de zonde hebben wij alles verloren. En nu zijn wij allen zoekers naar dat verloren Paradijs.

Slechts één weg is ons in Gods Woord geopenbaard om tot herstelling van die heerlijke staat te kunnen geraken en dat is, terugkeer naar-en verzoening met een drieënig God, door het bloed van Jezus Christus. Bovendien zal die gelukzaligheid hier op aarde nooit

meer ten volle doorleefd worden, dat is voor de eeuwigheid bewaard.

Alles wat in de mens van nature is, verzet zich echter tegen die voorgestelde en geopenbaarde weg. Neen, dat wil men niet.

Men zoekt herstelling juist buiten God om. Men wil in en door zichzélven weer verkrijgen wat verloren is.

Een heel duidelijk voorbeeld hiervan spiegelt zich af in de Vrijmetselarij.

Wanneer U van ons verwacht, dat wij Uw nieuwsgierigheid ten volle zullen bevredigen, dan zult gij ongetwijfeld na het lezen van dit onderwerp teleurgesteld worden.

GESCHIEDENIS.

Ongetwijfeld zal bij ieder de vraag wel eens gerezen zijn: Waarom wordt het streven van die bond nu juist betiteld met de naam Vrijmetselarij en waarom zijn hun symbolen voornamelijk aan het metselaarsvak en aan de bouwkunst ontleend?

Deze vragen zijn niet alleen te beantwoorden, wanneer w\j uit de geschiedenis hun begin en oorsprong nagaan. Laten wij dan eerst een blik slaan op het geschiedkundig gedeelte.

De vrijmetselaars zelf beweren, dat de ideeën in hun bond tot uiting gekomen, reeds bestonden van de vroegste tijden af. Zeker is het, dat er in hun eigen boezem verschil van mening bestaat over de eigenlijke oorsprong.

Sommige vrijmetselaars zoeken de oorsprong der tegenwoordige vrijmetselarij bij de orde der Tempeliers. Dit is de naam van een geestelijke ridderorde, die ontstaan is ten tijde der Kruistochten en gesticht was ter bescherming van het Heilige Land en de pelgrims.

De leden hiervan zouden na de opheffing der orde in het geheim hebben doorgewerkt en daaruit zou de latere Vrijmetselarij zijn ontstaan. (Zie Faubel.)

Anderen zoeken de oorsprong bij de Rozenkruisers, een geheime orde, die in de Middeleeuwen opgericht is, met het doel om door beoefening van de magische kunst (toverkunst) en de alchymistische wijsheid (om goud te maken) de zogenaamde steen der wijsheid te vinden.

Wel bestaat er overeenkomst tussen de symboliek en verschillende uitdrukkingen van die Rozenkruisers en de vrijmetselaren.

Doch het meest voor de hand liggend is wel de volgende mening.

In de Middeleeuwen werden in verschillende landen en steden geweldige gebouwen gemaakt. Denk maar eens aan de verschillende kathedralen en andere kerken, die nu nog om hun schoonheid wereldberoemd zijn. Bijv. de dom van Keulen, die te Reims enz. Ook na de Middeleeuwen verrezen nog machtige bouwwerken, bijv. de St. Pieterskerk te Rome en de St. Janskerk te 's Hertogenbosch. Daar men toen echter nog niet over die moderne hulpmiddelen beschikte als tegenwoordig en bijna alles met de hand gemaakt moest worden, duurde het jaren eer zo'n werk voltooid was. Tal van bouwlieden en steenkunstenaars trokken naar zo'n stad toe. Was het werk daar voltooid, dan vestigde men zich ergens anders. Zo trokken zij als „vrije metselaren" van de ene stad naar de andere, om werk te zoeken. En daar er in die tijd allerwege gebouwd werd, kreeg die vereniging een wereldburgerlijk karakter; onder hen heerste een vrije vooruitstrevende geest. Er had tussen de verschillende bouwlieden een soort verbroedering plaats.

Naast het bouwwerk, waaraan zij arbeid en zetten zij houten bouwhutten, waarin ze hun gereedschap-ophingen, waar ze aten, sliepen en samen kwamen om te vergaderen. Zo'n hut werd een loge genoemd. Vandaar dat men die naam nu nog terugvindt in hun bijeenkomsten. Later werd met het woord bouwhut een groep personen bedoeld.

De bouwmeester was de leider. Die bouwhutten werden georganiseerd in 1459 te Regensburg. Geheime tekens en wtforden ('rituaal genoemd) regelde het innerlijk leven der bouwhutten. Herdenkingstekens dienden tot wering van buitenstaanders.

Toch werden er langzamerhand ook mensen aangenomen en toegelaten, die géén metselaars en bouwmeesters waren, maar die een ander beroep of ambacht uitoefenden. De werkelijke metselaars werden „practisch werkende leden" genoemd, terwijl de anderen de naam van „bespiegelende leden" kregen.

Door het toetreden van deze niet-handwerkslieden werd de gedachte van de „practische" bouw overvleugeld door die van de „geestelijke" bouw. Verscheidene maatschappelijk hooggeplaatste personen traden toe.

En uit deze .verenigingen is de latere Vrijmetselarij voortgekomen. Nogmaals, dat geven zij zelf niet toe.

Faubel bijv. zegt: De Vrijmetselarij is zo oud als de mensheid zelve en hij beroept zich daarbij op de Bijbel.

Bijv. Exodus 17 :

Christus was voor Mozes verborgen in de steenrots.

Psalm 127 : 1:

Zo de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan.

Verder: esaja 28 : 16-17; Amos 7 : 7; 1 Petri 2 : 5. Volgens hem is in al deze plaatsen sprake van de bouwsymboliek. De Vrijmetselarij tóén en nü vertoont een groot verschil. Er heeft dus een hele omkeer of hervorming plaats gehad in het innerlijke van die bond.

In een volgend artikel zullen wc behandelen wat daar de naaste aanleiding toe was.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.