+ Meer informatie

Voor de jeugd

8 minuten leestijd

Beste Jongelui!

Het gebed van een oudere —

om open ogen van een jongere. (4)

Eliza ging met z’n jongen in gebed Ouderen — ik mag dit al schrijvende er toch wel tussen door vragen — zijn jullie ook wel eens in gebed geweest met de jeugd? Wat is dat groot als men dat doen mag Ja zo is het toch ook weer Het is groot als men dat doen màg Want ach, er wordt zo veel gebeden op een manier dat het de naam van bidden eigenhjk niet hebben mag Het is dan een vorm geworden, waarin alle inhoud gemist wordt. Ten deze geldt ook: Al wat Gij wrocht, dat zal juichen tot Uw eer Dat dan ook alleen.

Toen Eliza zijn gebed tot de Heere opzond, hoorde Deze. „En de Heere opende de ogen van de jongen, dat hij zag; en ziet de berg was vol vurige paarden rondom Eliza”. Dat is wat geweest voor die jongen. Wat Eliza reeds eerder zag kreeg hij nu ook te zien. Namelijk dat des Heeren Engel schaart een onverwinb’re hemelmacht. Rondom hen, die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. Het leger uit de hemel was veel sterker dan het machtige leger van de vijand. Nu behoefde de jongen met meer te vrezen. De vrees week dan ook van hem. God was vóór hen. Dat zag hij nu duidelijk. En wie zou dan tegen hen zijn? Tegen de almachtige God vermag de gehele wereld niets.

Die jongen beleefde een wonder. En dat wonder van de operung der ogen moeten onze jonge mensen nu ook beleven. En dat kan. God is nog Dezelfde. En als dat wonder gebeurt, dan wordt gezien, ja metterdaad gezien, dat datgene wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Mogelijk zijn er wel jonge mensen, die de macht van de vijand vrezen Ze zijn er met tegen op gewassen. De Satan heeft hen m zijn greep. De wereld verlokt en verleidt. Het is alsof men de zonden doen moet. Men kan niet anders. Wat is de tegenpartij toch machtig. En wat is men dan zelf machteloos. Ja, als een dode. Men kan dan niets meer, dan alleen maar verkeerd. Duizend angsten worden dan uitgestaan. Duizend doden worden gestorven. Het wordt omkomen. Zalig worden, gered worden, verlost worden, het lijkt een onmogelijke zaak. Doch gelukkig is het dat met bij God. Hij is immers aller dingen machtig? Hij behoeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er Hij roept de dingen die met zijn, alsof ze er waren. Men krijgt dan, laat ik het maar heel eenvoudig proberen te zeggen, een wonderlijke gewaarwording van binnen. Men gaat dan heel eenvoudig geloven, dat God, de Almachtige Schepper van hemel en aarde, verlossmg teweeg kan brengen. Dat geeft in de benauwdheid, met het gezicht op de vijand, al een grote verruiming O zeker, men is er dan nog niet Er moet nog meer gebeuren. Maar daar zal de Heere dan ook wel voor in staan. Ik hoop, dat ook mijn jeugdige lezers hier kinderlijk „amen” op mogen zeggen.

Toen de ogen van die jongen geopend waren, toen konden ze met „open ogen” de vijand tegemoet gaan. Dat is het geheim van allen, die de ogen geopend gekregen hebben, in tegenstelling tot hen die nog blind zijn voor God en Goddelijke zaken Die zijn blindelings een prooi van de vijand. Zij lopen met open ogen het verderf tegemoet en ze zien het met. Dat IS verschrikkelijk. Alleen de gedachte daaraan moet al met medelijden vervullen. En hoevelen zijn er met, waar het zo mee gesteld IS? God beware daar ons allen voor.

Als men de ogen geopend heeft gekregen, o zeker, dan is de vijand er nog wel Ja, hij wordt dan ook „goed” als vijand gezien. Men treedt hem met open ogen tegemoet. Men doet dan de ogen met dicht voor de werkelijkheid, dat is God, de Almachtige. Het zien daarop, het geloven daarin, neemt de vrees weg Men verstaat er dan iets van. Ik zal vol heldenmoed. Daar mij Zijn hand behoedt. Tienduizenden met vrezen. Schoon ik van alle kant, Geweldig aangerand. En fel geprangd moog' wezen Wat is men dan sterk. O neen, met van zichzelf Maar door het geloof in Israels God Want het is Israels God, Die krachten geeft. Van Wie al het volk zijn sterkte heeft...

Aan die jongen was een wonder gebeurd. Doch bij de vijanden werd ook een wonder verricht Want op het gebed van Eliza werden zij met verblindheid geslagen. Dat is iets anders dan blindheid. Want als een mens blind is, dan ziet hij mets. Dan wordt het licht in de ogen gemist. Dan is alles donker. Maar als iemand „verblind” wordt, dan ziet hij nog wel Ja, verblindheid is eigenlijk een gevolg van „te veel” aan licht. Wanneer men in de donker een auto tegen komt met vol licht op, dan wordt men er door „verblind”. Men ziet dan, zoals dat heet, niets meer, terwijl men toch nog ziet.

ZO verging het ook die Syriërs, die wereldnugen, die vijanden van. Enza en zijn jongen, van God en Zijn volk. Zij zagen Eliza met zijn jungen aankomen, maar zij zagen niet dat net Eliza en zijn jongen was. God gar op aeze wijze alle vijanden in hun handen. Zij konden aan nel eind alleen nog maar dankbaar zijn, dat ze niet gedood werden. Dat hadden zij ook weel aan Eliza te danken. Ot nog anders gezegd: Zij nadden dit te danken aan de lankmoeaigheid Gobs, waardoor hun leven nog verienga wera, wal nen. uiteindelijK, helaas met tot bekering heert gelera. Het neert nun oordeel nog verzwaard

Wat liggen ook hier een lessen voor jong en oud, in deze tijd, waarin de wereld zich opmaakt om de „kerk des Heeren” atbreuk te doen, om ze o.l.v. haar overste „de Duivel” te gronde te richten. De wereld is vol wijzen. we hebben nog nooit zoveel geleerde mensen genad als tegenwoordig. Maar ze zijn met verbundheid geslagen. Zij hebben allemaal „te veer” aan licht. En dat op allerlai gebied. leder meent het te zien. En een ieder tast als een blinde naar de wand. Het is ondaks alle — of moet ik zeggen: dank zij — alle geleerdeid, nog nooit zo’n chaos geweest, als tegenwoordig. De heere vangt de wijzen in hun arglistigheid. Zij is op weg, verblind zijnde, naar haar eigen onderganng. dat ze nog niet ten onder gegan is, is ook nu een bewijs van de lankmoedigheid Gods. Doch ook dat wordt niet gezien.

Wie dat mag gaan zien, die wordt het een wonder, dat hij nog leeft. Dat God geen lust heeft in de dood van een zondaar. Zo heeft Eliza het beleefd, en ik geloof te mogen zeggen, dat deze „bevinding” zijn jongen ook niet vreemd gebleven zal zijn.

Daar beleven al Gods kinderen iets van. Zij gaan het als een wonder zien, dat de Heere hen bewaart en spaart. Dat Hij mèt hen zijn wil. Terwijl ze dit toch niet verdiend hebben. Want God heeft Eliza en zijn jongen niet bewaard omdat zij beter waren. Verre vandaar. Zij waren ook ten deze mensen van gelijke beweging, gelijk alle anderen. De Heere deed dit naar Zijn vrijmachtig welbehagen. Hij ontfermt Zich wiens Hij wil. Hij wil. hj doet alles wat hem behaagt. En dat allen terwille van de Heere Jezus Christus. Daar lag de rechtsground voor het behoud van Eliza met zijn jongen. En daar ligt nog de rechtsgrond voor het behoud van jong en oud, voor tijd en eeuwigheid. De rechtsground, d.w.z. Als het over „ gaat, dan moet elke zondaar sterven. Maar nu is de Heere Jezus voor de zondaren gestorven. En daarom kunnen zondaren op de grondslag van het recht voor eeuwig behouden worden Wie dat verstaan mag door het geloof, die kan het wonder niet op . . . Die kan alleen maar eindigen m de „vrije genade” Gods Die zingt:


De Heer is mij tot hulp en sterkte ... Ps 118 : 7, 8.


Ik hoop dat oud en jong, al mijn vrienden, dit nog eens van harte na mogen zingen. Deden jullie het al, doe het dan weer. De Heere is en blijft het altijd waard.

Zo heb ik dan weer trachten te geven, wat op de ontmoetingsdag gesproken is Als onze jonge vrienden dit lezen, dan zitten ze weer midden in de examentijd Jongens en meisjes, laat deze geschiedenis je tot lering zijn. De Heere die de ogen van de jongen opende om dat grote leger Gods te zien, kan ook jullie helpen om de oplossmg van moeilijke examenvraagstukken te zien Veel sterkte toegewenst Ook ten deze geldt:


Welzalig is hij, die al zijn kracht
En hulp allen van God verwacht...


De hartelijke groeten van jullie aller vriend.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.