+ Meer informatie

INGEZONDEN

4 minuten leestijd

ONDERWIJS

Het bestuur van de kweekschool te Gouda heeft toestemming gekregen om op 1 augustus 1968 een rVO-school te stichten.

Mogelijk bent u volkomen onbekend met dit schooltype, doch dit is niet verwonderlijk, want het is nieuw. De volledige naam is: school voor individueel voortgezet onderwijs. Uit deze naam blijkt, dat op deze school niet de nadruk valt op het

klassikaal onderwijs, maar dat bijzondere zorg zal worden besteed aan elke leerling afzonderlijk.

U kunt de IVO-school. wat leerstof betreft, het beste vergelijken met de u welbekende mulo-school, die straks mavo-school zal heten. De wijze, waarop de IVO-leerlingen de leerstof krijgen te verwerken, is echter totaal anders, doordat meer rekening wordt gehouden met aanleg, tempo en belangstelling. Hiermede heeft u meteen in kort bestek een idee over het karakter van de IVO-school.

Tot de IVO-school kunnen leerlingen worden toegelaten, die de zesde klasse van de lagere school doorlopen hebben. Evenals bij de mulo-school, duurt de opleiding voor het IVO-diploma als regel vier jaren, doch intelligente leerlingen kunnen reeds na drie jaren het diploma behalen. Het IVO-diploma B geeft vele mogelijkheden, zoals recht van toelating tot de vierde klas van de havo en via deze havo tot de kweekschool, de opleidingsschool voor kleuterleidsters, de hogere Land-en Tuinbouwscholen, de Hogere Technische scholen, enz.

Voor flinke leerlingen is deze IVO-school dus bedoeld als een „doorstromingsmogelijkheid" naar de vierde klas havo. Het havo-diploma wordt nl. straks vereist om toegelaten te worden tot de kweekschool en andere scholen voor hoger beroepsonderwijs.

In steeds toenemende mate ondervinden wij, dat in ons land de behoefte groeit aan scholen, die op dezelfde principiële grondslag staan als de kweekschool te Gouda. Daarom heeft het bestuur besloten de IVO-school, evenals de kweekschool, een landelijk karakter te geven. Wij rekenen er op, dat vele ouders hun kind, dat nu in de zesde klasse van de lagere school is geplaatst, op 1 augustus 1968 naar de IVO-school te Gouda zullen sturen. De IVO-school zal dus niet alleen worden bevolkt met jongens en meisjes uit eigen kring uit Gouda en omgeving, maar evenzeer met 12-en 13-jarigen uit het gehele land.

Ten aanzien van deze laatste groep — dus de leerlingen, die niet heen en weer kunnen reizen tussen hun woonplaats en de school — brengen wij het volgende onder uw aandacht:

In de eerste plaats zijn wij bezig met het scheppen van internaatsruimte. Daarvoor moeten wij nu reeds bij benadering weten op hoeveel interne leerlingen wij op 1 augustus 1968 kunnen rekenen. Met het oog hierop verzoeken wij de ouders, die hun kind na het doorlopen van de zesde klas van Je lagere school volgend jaar zomer naar de IVOschool te Gouda willen sturen en die tevens gebruik willen maken van het internaat, ons daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te willen doen.

In dit verband merken wij op. dat de kosten van het verblijf in het internaat, naar het zich thans laat aanzien, geheel ten laste van de ouders zullen komen. aangezien voor IVO-leerlingen (nog) geen rijksstudietoelagen worden verstrekt. Wel zou in dit geval het onderwijs zélf kosteloos zijn. terwijl ook de boeken door de school worden verstrekt.

Vervolgens willen wij uitdrukkelijk stellen, dat wij op onze IVO-school niet verwachten leerlingen uit plaatsen, waar wij eigen mulo-scholen hebben. Deze leerlingen kunnen immers op de eigen plaatselijke mulo, straks mavo, terecht. Onze landelijke IVO-school is derhalve uitsluitend bedoeld voor leerlingen, die een muloschool, niet behorend tot de eigen kring van scholen, zouden moeten bezoeken.

Aanmelding van leerlingen zien wij zo spoedig mogelijk tegemoet bij de directeur der kweekschool, de heer P. Kuijt, Ronsseweg 559, Gouda, die vanzelfsprekend desgevraagd bereid is nadere inlichtingen met betrekking tot pensiongeld, aard en karakter van het IVO-onderwijs te verstrekken. Mogen wij er op rekenen, dat u zo spoedig mogelijk reageert?

Het bestuur.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.