+ Meer informatie

Onze vierde Ontmoetingsdag

7 minuten leestijd

Toen we op zaterdag 26 augustus jl. in de vroege morgen van huis gingen regende het een beetje. Later werd het droog. Toen we op Urk aankwamen was het prachtig weer. En zo bleef het de hele dag.

Om half 10 waren al de eerste bezoekers aanwezig en toen we om half elf begonnen was de Jachin-Boazkerk geheel gevuld. Er moesten zelfs stoelen bijgezet worden. Naar schatting waren er bij de opening van de morgensamenkomst al meer dan 1000 bezoekers, vrienden en vriendinnen van Bewaar het Pand.

Evenals de vorige keren moesten we als voorzitter van de commissie van redactie van ons blad of beter gezegd als voorzitter van het bestuur van de „stichting Bewaar het Pand” de vergadering openen. We lieten zingen Ps. 123 : 1 en 2, lazen Johannes 21 : 1 - 14 en gingen voor in gebed. We heetten allen welkom, dankten de kerkeraad van de Oud-Gereformeerde kerk voor de beschikbaarstelling van het kerkgebouw en deden enkele mededelingen. Naar aanleiding van het voorgelezen Schriftgedeelte spraken we nog enkele woorden. De Heere Jezus was toen al opgestaan. Hij had Zijn werk op aarde volbracht en zou straks verder verheerlijkt worden. Hierin ligt de zekerheid voor de kerk des Heeren. Toch kunnen er moeilijke omstandigheden zijn en strijd. We zien het aan de zeven discipelen aan de Zee van Tiberias. De Heere waakt echter altijd en Hij komt op Zijn tijd. Hij laat het net aan de rechterzijde van het schip uitwerpen. Hij geeft verwachting en doet niet beschaamd uitkomen. Zo is er nog verwachting voor de kerk en voor elk kind des Heeren.

We zingen Ps. 86 : 6. Ds. R. Kok van Nijkerk leest Genesis 17 : 1. Als nu Abram negen en negentig jaren oud was, zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht, en zijt oprecht. Hij spreekt zijn rede uit, waarin duidelijk naar voren komt de noodzakelijkheid van de oefening en beproeving van het geloof. Het was een treffend woord, waarvan een samenvatting als meditatie in ons blad is opgenomen.

Hierna zingen we Ps. 119 : 3 en 4. Er wordt een inzameling gehouden, die met inbegrip van enkele giften ruim f 3500,- opbrengt.

Ds. P. Sneep van Alphen aan den Rijn was verhinderd en daarom was Ds. H. C. van der Ent bereid deze morgenvergadering te sluiten. Hij leest Johannes 3 : 36: Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Hij vat de inhoud van deze tekst samen in de woorden voordeel en oordeel en spreekt een ernstig slotwoord. Hij laat zingen Ps 27 : 7 en gaat voor in dankzegging en gebed voor de maaltijd.

De pauze was aangebroken. In het gebouw Irene werd koffie geschonken. Het werd daar overvol en bijzonder druk. De koster van de kerk, waarin we vergaderden, zorgde voor koffie voor hen, die in een nevenzaal hun brood aten. Het was overal een drukte van belang. En een gezellig ontmoeten van vrienden en bekenden. Het ontbrak ook niet aan het spreken over de wegen des Heeren. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om het dorp in te gaan en de havens te bezichtigen. Wat is er de laatste jaren veel op Urk en in de havens veranderd!

Tijdens de pauze waren er weer een paar jonge vrienden, die brochures verkochten en de namen noteerden van hen, die zich abonneerden op Bewaar het Pand en/of op de prekenserie Van Recht en Genade. Die medewerking stellen we zeer op prijs.

Al om half 2 was het kerkgebouw bijna geheel bezet. De mensen stroomden naar binnen en toen we om 2 uur weer begonnen was het gebouw overvol. Naar eigen schatting waren er wel 1200 of meer vrienden en vriendinnen bijeen. Zelfs de verhoging vóór de preekstoel was bezet. Evenals ’s morgens waren er onder de aanwezigen vele jeugdigen en dat deed bijzonder goed.

Ds. Van der Ent deelde de opbrengst van de collecte in de morgensamenkomst mee. Hij liet zingen Ps 25 : 2 en 5, las Johannes 14 : 1-14 en ging vervolgens voor in dankzegging voor de maaltijd en gebed voor de middagsamenkomst. Hij sprak over Johannes 14 : 6 en vroeg alleen aandacht voor de Waarheid. Het was een openingswoord, rijk aan gedachten. We zongen Ps 85 : 3 en 4. Ds. M. C. Tanis van Sliedrecht-Centrum kreeg gelegenheid om te spreken over De Zegen van de zondag. Hij las Jesaja 58 : 13 en 14: Indien gij uw voet van de sabbat afkeert, van te doen uw lust op Mijn heilige dag, en indien gij de sabbat noemt een verlustiging, opdat de HEERE geheiligd worde, Die te eren is, en indien gij die eert, dat gij uw wegen niet doet en uw eigen lust niet vindt, noch een woord daarvan spreekt, dan zult gij u verlustigen in de HEERE, en Ik zal u doen rijden op de hoogten der aarde, en Ik zal u spijzigen met de erve van uw vader Jacob, want de mond des Heeren heeft het gesproken. Hij nam beide verzen als uitgangspunt. We verwijzen voor dit woord naar de samenvatting daarvan, die in ons blad zal worden opgenomen.

Toen zongen we weer en wel Ps 84 : 1, 5 en 6. Wat klinkt dat plechtig en eerbiedig als zo’n grote schare als uit één mond zingt. Er werd weer gecollecteerd. De opbrengst wordt elders vermeld. Het was weer verrassend.

Ds. G. Bouw van Scheveningen sprak een slotwoord. Hij las Zefanja 3 : 11-20 en bepaalde zijn gehoor bij vs 12: Maar Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op de Naam des HEEREN vertrouwen. Dit woord sloot geheel aan bij alles wat eerder op deze dag hier naar voren was gekomen. Ds. Bouw dankte de Heere voor Zijn weldaden en vroeg Zijn zegen over alles en voor allen. We zongen nog Ps 68 : 5. Ds. Bouw sloot met de bede uit de Avondzang: O Vader, dat Uw liefde ons blijk....

Het was intussen ruim 4 uur in de middag geworden. De menigte verliet het kerkgebouw. Velen waren onder de indruk van de weldadigheden des Heeren. De Heere had het bijzonder welgemaakt. Hij had gesproken door middel van Zijn Woord. Vrienden en vriendinnen van Bewaar het Pand hadden elkaar weer ontmoet. De banden waren versterkt. De commissie van het blad werd bemoedigd om op de ingeslagen weg voort te gaan en te blijven arbeiden tot bevordering van de handhaving van de oude gereformeerde beginselen. Ieder ging weer zijns weegs.

Op Urk hebben vrienden en vriendinnen uit het hele land elkaar weer mogen ontmoeten. Er waren trouwe bezoekers uit Groningen en uit Zeeland en uit allerlei oorden van het land. En velen zien weer uit naar de volgende ontmoetingsdag. De Heere geve, dat die te zijner tijd gehouden kan worden.

Een woord van dank aan allen, die aan het slagen van deze dag hebben meegewerkt, is op z’n plaats. We weten, dat aan de zegen des Heeren alles gelegen is en dat aan de Heere alleen de dank toekomt. Maar we mogen niet over het hoofd zien, dat er de middellijke weg is. We kunnen elkaar niet missen en het doet goed, dat velen zo spontaan medewerken. Het was een goede dag en we willen met alles in de Heere eindigen. Hij geve ons allen genade om het pand te bewaren, dat Hij ons heeft toebetrouwd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.