+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

Dr. B. Wentsel, De koers van de kerk in een horizontalistisch tijdvak, I. Theologie en gemeente, deel 3. J. H. Kok N.V. Kampen 1972. 111 blz. f 8,50.

Dit boek is het derde deel van een reeks die bedoeld is om in de toenemende onzeker-heid inzake vragen van geloof en leven en in de daarbij optredende spanningen en po-larisatie-verschijnselen binnen de kerk, eni-ge algemeen verstaanbare, positieve leiding te geven.

In de inleiding van zijn werk geeft dr. Went-sel een toelichting op wat hier in het alge-meen van de serie gezegd wordt. Het doel is allereerst” om te trachten de polarisatie-verschijnselen binnen de kerk te doorbreken. Het tweede doel is de gemeente enig hou-vast te geven in de crisis der zekerheden en de vragen van deze tijd. Verder is het de be-doeling de kloof tussen theologen en gemeenteleden te dempen of te overbruggen en de innerlijke en institutionele eenheid van de gemeente te bevorderen.

Een studie over de koers van de kerk in de-ze tijd past geheel in de gekozen opzet. De huidige geloofscrisis, de verontrusting, het horizontalisme, de afval van God en de te-genstelling tussen geloof en ongeloof zijn onderwerpen die erin aan de orde worden gesteld.

De geloofscrisis heeft meer dan èèn oor-zaak: dr. Wentsel noemt wel tien factoren — op gevaar af dat het meer een opsom-ming dan e c : diagnose wordt. De auteur is sterk in samenvattingen en typeringen, maar men zou hem hier en daar in de rede willen vallen om een vraag te stellen. Hij zorgde overigens voor een opgave van lectuur die er zijn mag. De informaties over veelbespro-ken figuren als Bultmann, Moltmann, ICui-tert en Wiersinga zijn beknopt en toch waar-devol.

Dr. Wentsel is zelf ook verontrust over al-lerlei ontwikkelingen die niet voorbijgaan aan de kerken die hij dient (hij is predikant van een Geref, Kerk). Hij zegt hoe hij er-over denkt. Een van zijn conclusies is dat de hedendaagse theologie de grote tegen-stelling tussen het rijk van God en dat van de boze, tussen zonde en genade niet vol-doende onderkent. De grenzen tussen kerk en wereld, geloof en ongeloof worden bijna uitgewist. Velen weten in het horizontalis-tisch denken geen weg meer met de recht-vaardiging van de goddeloze, de vernieu-wing van de zondaar door de Heilige Geest en de verkiezing ten eeuwigen leven.

In kort bestek wordt veel geboden. Wij ho-pen op een uitwerking van verschillende ge-dachten in het reeds aangekondigde tweede deel.

Aanbevolen aan ieder die zich oriënteren en meedenken wil!


UITNODIGING tot bijwoning van de 11e ontmoetingsdag te houden d.v. op 11 ok-tober a.s. in de chr. ger, kerk van Hilver-sum-Oost, Kleine Drift 63a te Hilversum. Drs. P. Statema te Groningen zal refereren over het onderwerp: De gemeente van Christus en haar dienst in deze wereld. Ieder, die belangstelling heeft voor dit on-derwerp is van harte welkom. Zie voor meer bijzonderheden het laatste nummer van Tus-sentijds Kontakt, verzonden aan alle diaco-nieën en predikanten.

U wordt verwacht tussen 10 en 10.30 uur en we hopen te sluiten om 15.30 precies. Gaarne zo spoedig mogelijk opgave (in ver-band met de lunch) met hoeveel personen u denkt te komen aan de secretaresse

Westduinweg 1515 SCHEVENINGEN.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.