+ Meer informatie

NIET BIJ GEVAL

4 minuten leestijd

en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen. (Heid. Cat., Zd. 10, vr. 27)

Niet bij geval — daarin ligt de troost en de sterkte voor de Kerk des Heeren. Het was niet bij geval wat in het afgelopen jaar over hen kwam — geen toeval, dat ze in bijzondere moeiten of zorgen zijn geraakt, geen toeval, dat de weldaden hen hebben omringd. Wanneer daarop mag worden gezien, mag een ogenblik in het heiligdom worden vertoefd en aanschouwd dat al Gods wegen goed en recht zijn.

Laat het vooruitzien in het komende jaar ook in dat heiligdom mogen plaats vinden, want dan betuigt ook daar Gods knecht: Niet bij geval; Gij zult mij leiden door Uw raad.

De tijden zijn donker. Wij weten het niet wat 1952 ons brengen zal, maar wanneer wij zien op de omstandigheden, waarin wij het aanvangen, dan zijn wij bevreesd. De gehele wereld een grote wapensmidse, een woedende voikerenzee, oordelen allerwege, Babylonische spraakverwarring. Een twistende en oorlogende wereld, een kerk, die van haar plaats is, een gisting van revolutiemachten over het gehele aardrijk, ontwricht maatschappelijk en huiselijk leven. Waarheen, voert 1952 ons? Waarheen voert het U, waarheen mij? Vragen, die wij niet beantwoorden kunnen. Het antwoord is in de schoot der toekomst verborgen en als ge dan ongetroost 1952 binnentreedt, dan zal dat zijn omdat ge de rijkdom van de vertroosting' niet kent, die er voor Gods kinderen ligt in die ene zin, waarin zij hun geloof belijden en hun loop tot uiting brengen: Niet bij geval.

De toekomst is in de handen des Heeren. Hij bestuurt het wereldgebeuren; Hij regeert ons leven en dat doet Hij voor Gods kerk: Vaderlijk. Daarom is het zo troostrijk, te weten, dat Hij regeert en het alles leidt naar de grote toekomst van onze Heere Jezus Christus.

„Niet bij geval." Daarin ligt hun sterkte, hun troost, hun vermaak en hun rust. Dat dan geen angst Gods kinderen voortjage. Zijn Vaderlijke goedheid maakt het goed met wat Hij wil. Leg uw lot en leven in de hancl des Heeren, laat Hem regeren.

Arm zijt gij, als ge in de toekomst blikkend, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods niet kent als uw gestage toevlucht. Ziet dan toch geborgen te worden bij Hem, voordat het stormen gaat. Verlaat de toevlucht der leugenen, verlaat de zonde, de wereld, uw gerechtigheid en vormendienst. Bekeer u tot de Heere, haast u, vlied tot de hoornen des altaars. Nog mocht ge mee het jaar verwisselen, het kan de laatste keer geweest zijn en dan...? Zijt ge nog onbekeerd? Vervreemd van God en Christus? Hoor dan nog de roepstem der bekering, het aanbod der genade komt nog tot u, ook in dit ogenblik. Buig u dan toch in het stof en verootmoedig u voor Zijn aangezicht, zoek de behoudenis in die Naam onder de hemel gegeven tot zaligheid en gewen u toch aan de Heere en heb vrede, zo zal u het goede overkomen.

Rijk moogt ge u noemen, volk van God. Ellendig in u zelf, arm en behoeftig bij de gedurigheid, maar toch rijk in de wetenschap; Niet bij geval. Dan is alles in Gods handen en dat zijn Vaderlijke handen. In Christus is Hij verheerlijkt, volkomen genoeg gedaan en nu is Hij voor Gods Kerk die God, Die Zich ontfermt, gelijk een vader die zich ontfermt over de kinderen. Vertroost er elkander mee, bemoedigt elkander in druk en zorg, in moeite en leed, wijst er elkaar op in voorspoed en vreugde; in welvaart en blijdschap, ja laat 1952 voor u gedurig in alles, wat er ook zij, een getroost belijden zijn: „niet bij geval", neen, maar van Zijn Vaderlijke

handen. Komt dan, reisgenoten, dan het hoofd omhoog, dan zijn voor hen, die het heil des Heeren wachten, bergen vlak en zeeën droog. Dan wacht u nog een eeuwige toekomst, dan als er geen tijd meer zijn zal. Dan, die zaligheid niet af te meten, dan, die vreugd, die alle smart verbant, maar ook dan pas hemels licht over al Zijn wegen en ook een eeuwig erkennen en uitroepen: Het was niet bij geval, neen, niet bij geval.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.