+ Meer informatie

Boekbespreking

6 minuten leestijd

J. A. Saarberg: Waar Gij Uw voetstap zet. N.V. Drukkerij-Uitgeverij „De Banier” Vianen

Dit boek handelt over het leven en de arbeid van John Kershaw (1792–1870). Deze Kershaw is meer dan vijftig jaren predikant geweest bij een Baptistcn-gemecnte te Rochdalc in Engeland in de omgeving van Manchester. Ondanks vele beroepen, die op hem uitgebracht werden, bleef hij aan zijn gemeente getrouw. Daar heeft hij met veel zegen mogen arbeiden. In 1866 schreef hij zelf: Reeds honderd zeventig leden van mijn gemeente hier zijn in de Heere ontslapen. Maar eenzelfde getal is nog in leven, die ook duidelijk tekenen van het werk Gods in hun harten vertonen.

Kershaw is voor velen in Rochdalc en ook in andere plaatsen tot zegen geweest. Hij was zelf in zijn jonge jaren krachtdadig staande gehouden en tot bekering gebracht. Hij was nog jong, toen hij al voorging in de bediening van het Woord. Hij werd spoedig bekend. De Heere had hem met uitnemende gaven versierd, die Kerhaw tot het laatst toe gebruikt heeft.

Hij heeft gearbeid in Londen en alle grote steden van I ngeland, maar ook in kleinere plaatsen. Hij preekte zelfs in Schotland. Overal trok hij vele hoorders en waar hij kwam, daar was de Heere om het woord te zegenen aan de harten.

In de jaren toen hij nog geen predikant was, heeft Kershaw veel armoede geleden en ook in de eerste jaren van zijn ambtelijke arbeid waren er veel financiële zorgen. En in zijn gezinsleven heeft de Heere menigmaal beproefd. Telkens moest hij een der zijnen naar het graf brengen.

Hij was een tijdgenoot en vriend van de bekende J. C. Philpot, die een maand vóór Kershaw de eeuwige rust inging.Saarberg is bekend geworden door zijn boek over Philpot: Der Pelgrims metgezel. Ook dit boek van deze schrijver zal zeker zijn weg wel vinden. Dit is lektuur, waar gelukkig nog velen naar vragen. Door dit boek komt opeens een dienaar naar voren, van wie we nooit hoorden. Het is goed, dat we daardoor de daden des Heeren kunnen gedenken.

We hopen, dat de schrijver gelegenheid vindt om in de toekomst ons nog meer te vertellen van de wonderen, die de Heere in Engeland heeft verricht. Het blijkt duidelijk, dat hij zelf veel belangstelling daarvoor heeft en er zich in verdiept. Wc bevelen dit werk van harte aan. Het is keurig uitgegeven en kost gebonden in linnen band f 22,50.


Marjorie Bowen, Prins en ketter.
N.V. Uitgeverij „Banier” Vianen.


Dit is een werk van de bekende Engelse schrijfster, die verschillende boeken geschreven heeft, die handelen over helden uit onze vaderlandse geschiedenis. Zij heeft dat gedaan met kennis van zaken en met veel liefde, alsof het figuren betrof uit de geschiedenis van haar eigen land.

Het boek, dat thans voor ons ligt, gaat over het leven van de Vader des Vaderlands. Het bestaat uit twee delen, waarvan het eerste deel, Prins en Ketter, opnieuw het licht zag. Het andere deel, Dei Gratia, komt nog.

Dit is goede lektuur, die we van harte kunnen aanbevelen. Deze brengt ons Willem van Oranje en vele anderen in zijn omgeving en tijd dichtbij. De schrijfster weet te tekenen wat Willem er voor over heeft gehad om ons land en volk van vreemde tirannie te bevrijden. Dit deel eindigt bij het dieptepunt, wanneer pogingen om van het Spaanse juk te verlossen de één na de ander mislukken.

Het is wel de vraag of de schrijfster verschillende personen, die in haar boek voorkomen, in geestelijk opzicht wel goed tekent. Dit neemt onze waardering voor het werk niet weg. We moeten voor ogen houden, dat de feiten in hoofdzaak juist worden weergegeven en dat de schrijfster daaromheen haar verhaal geweven heeft.

We zien met belangstelling uit naar het tweede deel.

Het is een bock van 344 blz., met illustraties van Ben Horsthuis. Het is uitgegeven in een geplastificeerde band en kost f 14,-.

Dr. H. F. Kohlbrugge, Twaalf twaalftallen leerredenen.

Uitgave van T. Wever - Franeker.

Dit is de 2e, ongewijzigde druk van de nieuwe en van aantekeningen voorziene uitgave (1910–1917). De uitgave geschiedt in samenwerking met de Vereniging tot uitgave van Gereformeerde Geschriften. Het gaat hier over het elfde en twaalfde twaalftal, gehouden in 1850 en 1851. De preken zijn opgenomen in nagenoeg chronologische volgorde. Met dit deel is de uitgave kompleet.

In deze rubriek hebben we ruimschoots aandacht aan dit werk geschonken. Dat hebben we gedaan, omdat het van grote betekenis moet worden geacht, dat dergelijke lektuur ook in onze tijd van verval en vervlakking het licht ziet en gelezen wordt. Kohlbrugge blijft nog spreken door zijn vele werken. Er is nog veel vraag naar. Dat is een gelukkig verschijnsel.

Kohlbrugge was in zijn tijd een prediker met een eigen inslag. Hij was zelf door de Heere onderwezen en verklaarde de Schrift naar de gaven en het licht, dat de Heere hem gegeven had.

Hij had voor ieder een woord. Een voorbeeld daarvan vinden we aan het einde van een preek over 1 Korinthe 1 : 24: wij prediken Christus, de Kracht Gods en de Wijsheid Gods. Deze preek begint op blz. 231. Het einde nemen we hier over. Kohlbrugge zegt daar het volgende:

Gij arme kinderen der wereld! bedenkt het toch, hoe machteloos gij zijt, als het op macht-oefenen aankomt; en waar gij met uw wijsheid blijft, wanneer God opstaat en’ de raderen uwer wagenen wegstoot (vcrgel. F.xod. 14 : 25), en geeft ere aan het Woord van Christus de Gekruisigde, eerdat het duister wordt en geen dag meer voor u aanlicht! (Jeremia 13 : 16).

Gij aangevochtenen en versaagden, wie het bang is voor de list en het geweld uwer vijanden, hebt uw toevlucht genomen tot Christus en blijft aanhouden om de Geest der genade en der gebeden, dan zult gij ervaren hoe gij in Christus gerechtigheid, heiligheid en volkomen verlossing zijt van Gods wege (zie 1 Kor. 1 : 30, volgens de juiste vertaling van de Griekse grondtekst). Waar gij hierbij volhardt: „Christus mijn gerechtigheid, Christus mijn levenskracht, mijn licht en mijn wijsheid”, daar zullen alle uw zielsvijanden niets tegen u vermogen.

Gij, die van de Heere geleerd zijt wat Christus voor u is, hebt een welgevallen aan uw zwakheden! Zoekt noch tekenen noch wijsheid; blijft bij het woord des kruises, dan zult gij daarin meer en meer de wijsheid en de macht Gods aan u en in u ervaren, ervaren zult gij welke de grootheid Zijner macht zij aan ons, die geloven, totdat het woord (1 Kor. 2 : 9) geheel volkomen aan ons zal vervuld worden: „Hetgeen geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en in geens mensen harten is opgeklommen, dat heeft God bereid die, die Hem liefhebben”.

Laat dit genoeg zijn. We kunnen dit werk van harte aanbevelen.

Het werk is verschenen in 6 delen en kost per deel, gebonden, f 25,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.