+ Meer informatie

Vrijgemaakte synode in Arnhem geopend

Ds. J. F. Heij ging voor in bidstond

3 minuten leestijd

ARNHEM — In de fraaie ronde Koepelkerk aan het Jansplein begon vandaag de generale synode der Geref. Kerken (Vrijgemaakt). Zij werd geopend door de predikant van de plaatselijke kerk, ds. T. J. Keegstra, nadat gisteravond een bidstond was gehouden, welke werd geleid door de praeses van de vorige synode, ds. J. F. Heij van Amersfoort-centrum.

Deze had tot tekst voor zijn prediking gekozen Mattheus 28 vers 20: „En zie Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld", met als thema: Christus glorieert als Hij belooft met ons te zijn alle dagen tot aan de voleinding der wereld", want

ten eerste - Hij schenkt die belofte bij een grootse opdracht;

ten tweede - Hij schenkt die belofte als de verhoogde Heere;

ten derde - Hij schenkt die belofte voor heel de geschiedenis.

De elf discipelen waren op Christus' commando opgetrokken naar Galilea om daar hun Heer in luisterrijke heerlijkheid en in Koninklijke glorie te ontmoeten en daar inspecteert Christus Zijn Kerkmilitie. De opdracht, die Hij gaf was zo duizelingwekkend groot als alleen een gloriërend Meester kan geven, aldus ds. Heij. Bij Zijn bevel tot wereldwijde kerkvergadering geeft Hij Zijn belofte.

„God met ons" mag ook gelden voor synodeleden als zij zich buigen over een nieuwe psalmberijming, als zij zich bezighouden met contacten met buitenlandse kerken of als zij zwoegen om de belijdenisgeschriften weer te geven in hedendaags Nederlands. Als zij bij hun arbeid eerbiedig buigen voor het Woord van God, dan mogen zij rekenen op wat Jezus Christus beloofde.

,,God met ons"
Met een verwijzing naar het rapport „God met ons" van de gebonden kerken, dat handelt over bet schriftgezag, merkte de predikant op: „Wee degenen die dat Woord wat aannemelijker willen maken voor de moderne mens, die aan de nonnen gaan tornen en die in de Bijbel volksverhalen lezen". Aan die arbeid is geen belofte verbonden. Moge de Heere ons daarvoor bewaren, want als wij de opdracht van Christus negeren, verliezen wij tevens Zijn belofte.

„Ik ben met u, want Ik heb alles voldaan". Die verhoogde Heiland mogen wij u prediken. Ken Hèm als uw Borg en Middelaar. Alleen in het geloof dat Jezus Christus voor uw zonden stierf, kan het werk van de generale synode worden gedaan. Zijn belofte geeft hoop op Zijn bijstand en bescherming, want wij mogen belijden (Zondag 18), dat Hij naar Zijn Godheid, majesteit, genade en Geest nimmermeer van ons wijkt. Majestueus houdt Christus de wegen open voor de verkondiging. Onze kracht is klein en het gevecht is haast verloren, maar voor ons strijdt een sterke Held, Die in het hart van de mensen werkt om met kracht van de Waarheid te spreken.'

„Alle dagen..."
Tenslotte wees ds. Heij erop, dat Christus Zijn Woord vervult en de dagorder voor alle dagen bepaalt, want de geschiedenis ligt in Christus' handen tot de voleinding der wereld. Als de Kerk zich niet houdt aan het Woord van haar Heer, zal zij machteloos zijn en zal zij het einde der wereld niet halen, maar Gode zij dank, de belofte in Mattheus 28 vers 20 stelt ons in de ruimte en geeft bevrijding. Als wij bij dat Woord blijven kunnen wij zeggen in waarheid: Onze hulp is in de Naam des Heeren.

Na de prediking droeg ds. Heij de arbeid van de synode in gebed aan de Heere op, waarna de druk bezochte dienst werd besloten met het zingen van Psalm 89, o.m. „Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht".

In de eerste zitting vanmorgen werd een moderamen gekozen en werden diverse commissies samengesteld, waarna met de arbeid der synode een begin kon worden gemaakt. Deze synode zal onder meer handelen over een nieuwe psalmberijming, die reeds bij wijze van proef mag worden gebruikt in de kerken, over contacten met kerken in het buitenland, over zendingszaken en een proeve van belijdenisgeschriften in hedendaags Nederlands.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.