+ Meer informatie

Boekbespreking

Zicht op Calvijn

4 minuten leestijd

Het lijkt me overbodig om bij onze ambtsdrager het Contact Orgaan voor de Geref. Gezindte te introduceren. Uit allerlei publikaties kan bestaan en bedoeling bekend zijn.

Het boek, dat ik hier aankondig is resultaat van de samenwerking in het COGG. Tot heden bestond de werkzaamheid van het Contactorgaan voornamelijk in het beleggen van een of meerdaagse conferenties. Nu hebben we een publikatie, waaraan brs. van de deelnemende kerken hebben meegewerkt. Daar is in de eerste plaats de bijdrage van Prof. van Genderen over Calvijns dogmatisch werk. Een mooie omschrijving met vele citaten uit Calvijns werk van de bedoeling van zijn dogmatische arbeid. We kunnen dat werk zo typeren, dat het hem ging om een zuivere vertolking van Gods woord. Op verschillende manieren en van onderscheiden kanten licht prof. van Genderen deze stelling toe.

Prof. C. Veenhof schrijft over Calvijn en de prediking. De stof van deze bijdrage hebben we in andere verbanden al eens horen voordragen. De inhoud is er niet minder waardevol om. Calvijn moet meer dan 4000 preken gehouden hebben. De Schrijver laat zien dat Calvijn op twee fronten streed: tegen de spiritualisten èn tegen de humanistisch geïnfecteerde christenen. De verhouding van Woord en Geest is met het oog op deze beide fronten weer te geven als: niet alleen het Woord, maar ook de Geest. De dopersen schrapten het eerstelid, de humanisten het tweede lid. Dit gaf kracht en glans aan Calvijns preekwerk, waarin Christus het centrum is.

Prof. dr. D. Nauta handelt over Calvijn en zijn gemeente. Hij beschrijft de periode van Calvijn in Straatsburg 1538—1541. De pastorale zorg voor zijn gemeenteleden, de ontmoeting met anderen, het werk voor de eredienst worden hier prachtig beschreven. Calvijn doet ervaringen op, ondergaat allerlei invloeden. waarbij met name het contact met Bucer vruchtbaar is. Zo kan men deze periode uit Calvijns leven moeilijk onderschatten.

Mr. L. J. M. Hage schrijft over Calvijn en het maatschappelijke leven. Hij tekent ons de economische situatie van de Middeleeuwen en de veranderingen, die de reformatie daarin bracht. Calvijn is op dit punt opener en bijbelser dan Luther. Deze had een te beperkte visie op de handel, omdat hij die vanuit een agrarisch standpunt bezag. De kwestie van het gebruik van de aardse goederen, het rechtvaardige loon, de rente e.d. komen hierbij aan de orde „Calvijn geeft ons het voorbeeld van een dynamische theologie die luistert naar de eisen van Gods Woord om deze toe te passen op het totale menselijke bestaan. maar welke daarbij tevens een open oog heeft voor de fluctuerende vormen. waarin zich dat menselijk bestaan voltrekt, en daarom van toepassing is voor alle tijden”, blaz. 182.

Tenslotte een bijdrage van Prof. dr. S. v. d. Linde over Calvijn en Nederland. We komen daaruit een en ander te weten over Calvijn in Geneve en over Nederland in de reformatietijd Luther was niet de man, die tegenover een vijandige overheid aan de reformatie gestalte kon geven in ons land.

Ook de waardering en afwijzing welke Calvijn hier ondervonden heeft, wordt beschreven. Een eresaluut aan de afscheiding is de opmerking, dat het werkelijke vervolg van het gereformeerde leven begint met de afscheiding.

Ik heb maar het een en ander aangestipt. U ziet: het is de moeite waard. Ik heb nog eens ter hand genomen de in 1960 in Duitsland verschenen bundel Calvinstudiën 1959 die overigens in dit werk nergens vermeld wordt. Ik moei zeggen, dat het hier besproken werk meer zicht geeft op Calvijn dan de bedoelde Duitse verzamelbundel. Een waarlijk niet geringe lof voor een werk, dat zich onder deze titel aandient.

We zouden het op prijs stellen om meer van dergelijke publikaties van het COGG te ontvangen.

J. van Genderen e.a. Zicht op Calvijn, Buijten en Schipperheijn Amsterdam

1965

Prijs ƒ 12,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.