+ Meer informatie

Hoe vaak moeten de afkondigingen geschieden?

4 minuten leestijd

Wij hebben hier het oog op de afkondigingen bij de verkiezing en benoeming van ambtsdragers en bij de openbare belijdenis des geloofs. Het blijkt dat hierover soms verschil van mening heerst, zoals mij uit een paar brieven duidelijk werd. Gaarne wil ik er iets over zeggen.

Er zijn twee soorten afkondigingen. In de eerste plaats is er een afkondiging VOOR de verkiezing van predikanten, ouderlingen en diakenen. Er bestaat geen enkele kerkordelijke bepaling die zegt hoe dikwijls zulk een afkondiging dient te geschieden. Ten aanzien van de beroeping van predikanten wordt alleen in de Concept-regeling voor de verkiezing van dienaren des Woords in artikel 3 gesproken van: een en andermaal. Of dit op twee achtereenvolgende zondagen of tweemaal op één zondag moet gebeuren wordt door deze uitdrukking in het midden gelaten. Maar het is meestal de gewoonte om de afkondiging te doen geschieden op twee achtereenvolgende zondagen. Men lette er echter wel op, dat we spraken van artikel 3 van de CONCEPT—REGELING voor de verkiezing van een predikant. Een kerkeraad kan deze concept-regeling onveranderd overnemen en dan is het een BESLUIT van de kerkeraad, maar hij kan ook anders bepalen. Hierbij wil ik graag opmerken dat het gewenst is in deze dingen een niet al te strakke regeling te maken. In de praktijk komt het wel eens voor dat men om gewichtige redenen van een bepaalde gewoonte of van een bepaalde regeling zelfs tijdelijk moet afwijken. Met betrekking tot de verkiezing van ouderlingen en diakenen vinden we ook geen enkele bepaling in de Kerkorde die zegt hoe dikwijls de kandidaten aan de gemeente moeten worden voorgesteld. We vinden zelfs in de Concept-regeling voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen dienaangaande niets. Hierin wordt alleen in artikel 3 gezegd: Nadat de namen van de kandidaten ter kennis van de gemeente zijn gebracht door afkondiging in de kerkdienst enz. Elke kerkeraad is bevoegd om in een plaatselijke regeling vast te leggen hoe vaak de afkondiging moet geschieden. Ook hier spreekt de gewoonte natuurlijk een woordje mee, maar ook hier bedenke men dat afwijking hiervan soms gewenst of zelfs noodzakelijk is. Tot dusver ging het alleen over afkondigingen VOOR de verkiezing van ambtsdragers. Maar er is nog een ander soort afkondiging, namehjk die NA DE VERKIEZING EN VOOR DE BEVESTIG—ING. Wat de predikanten betreff bestaan er voor deze afkondiging wel terdege kerkordelijke regels. Zowel in artikel 4 van de Kerkorde (kandidaten) als in art. 5 (predikanten) wordt gezegd, dat zij die een beroeping van een gemeente aangenomen hebben, op ”twee opeenvolgende zondagen” aan de gemeente moeten worden voorgesteld, teneinde te vernemen of er wettige bezwaren tegen hun bevestiging bestaan. Hiermee is in overeenstemming artikel 10 van de Concept-regeling voor de verkiezing en beroeping van dienaren des Woords. Dit mag een kerkeraad niet veranderen. Ook het ”formulier voor de bevestiging van dienaren des Woords” is op deze artikelen van de Kerkorde afgestemd. Dit formulier zegt na aanspraak aan de gemeente: de kerkeraad heeft u tweemaal de naam bekend gemaakt van onze broeder die tot dienaar van deze gemeente beroepen is. Het was m.i. juister geweest indien hier ook de letterlijke formulering van de Kerkorde was overgenomen, maar in het licht van de Kerkorde is de bedoeling toch wel duidelijk. Met betrekking tot de verkiezing van ouderlingen en diakenen zegt de Kerkorde in de artikelen 22 en 24 niets over het aantal der afkondigingen. Maar in artikel 10 van de Concept-regeling voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen lezen we: de kerkeraad zorgt, dat de namen van hen die de benoeming opvolgen, op de twee zondagen die op de verkiezing volgen, aan de gemeente worden voorgesteld, opdat door haar de benoeming goedgekeurd worde. Dit is een goede concept-bepaling, die door elke kerkeraad moet overgenomen worden. Trouwens, dit gebeurt, meen ik, ook overal waar men een regeling voor de verkiezing heeft vastgesteld. In overeenstemming met deze concept-regeling is het formulier voor bevestiging van ouderlingen en diakenen. Tenslotte nog iets over de afkondiging van de namen van hen die openbare belijdenis des geloofs willen afleggen. Hiervoor bestaat geen enkele regeling. Zij bestond ook vroeger niet. De praktijk was dan in vroeger eeuwen ook zeer verschillend. Hiervoor behoeft m.i. ook geen vaste regeling gemaakt te worden. Meestal is het gewoonte de namen op twee achtereenvolgende zondagen bekend te maken. Maar de omstandigheden dwingen soms om tijdelijk van deze gewoonte af te wijken.

Met het vorenstaande meen ik mijn vragenstellers voldoende antwoord gegeven te hebben.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.