+ Meer informatie

De profeet Habakuk (1)

Een serie bijbelstudies over de profeet Habakuk

6 minuten leestijd

Lezen Habakuk 1 (met name vers 1 t/m 4)

Persoonlijke informatie

De inlichtingen, die ons in het opschrift van dit boek gegeven worden, zijn uitermate beperkt. De profeet noemt z'n naam en z'n ambt. Sommigen vertalen zijn naam met „de zeer geliefde", anderen met „palmboom". De tijd van zijn optreden heeft in elk geval gelegen voor het ogenblik, waarop Nebukadnezar Jeruzalem heeft veroverd, maar valt verder niet met zekerheid aan te geven.

In tegenstelling tot andere profeten geeft Habakuk geen informatie over z'n afkomst, geslacht, werkterrein en tijd van optreden. Het zou wel eens kunnen zijn, dat deze man Gods, geleid door de Heilige Geest, zich geen tijd heeft gegund om al die dingen mede te delen.

Eén ding heeft voor hem de overhand, en dat is de nood waarin hij verkeert. Hij opent direkt met: „De last, welke Habakuk de profeet gezien heeft". De last, dat is de Godsspraak, de boodschap van God, Die heeft hij niet alleen gehoord, nee, die heeft hij ook gezien, geschouwd.

En werkelijk, daar heeft hij het benauwd onder.

De nood van de profeet

Lees nog eens de verzen 2 tot en met 4. Wat blijkt? Habakuk is verbijsterd over.... God, of nauwkeuriger over Gods regering. En dat maar niet zo opeens, o nee, al een hele tijd: „Hoe lang schreeuw ik en Gij hoort niet". Wat is er dan toch, Habakuk? , zo vragen we. Ik zie ongerechtigheid, kwelling, verwoesting, geweld, gekijf, wetsverzaking, rechtsverdraaiïng. Als een stortvloed dient dat alles zich aan. Het komt uit de richting van de goddelozen en het stort zich uit over de rechtvaardigen, kortom, de goddeloze omringt (= omsingelt) de rechtvaardige.

Gods kinderen worden getreiterd, bespot, onderdrukt, verschopt! En nu is 't voor de gelovige Habakuk onbegrijpelijk, dat God daar niets aan doet. Daarom z'n in dringende roep: HEERE! U bent toch de God van het verbond, U hebt toch beloofd, dat U Uw volk nooit in de steek zult laten? ! U zei toch: „Zeg de rechtvaardige, dat het hem wel zal gaan, maar wee de goddeloze, 't zal hem kwalijk gaan". Maar wat ik zie, geeft blijk van het omgekeerde. Hoe kan het, dat onder de regering van een heilig en rechtvaardig God het onrecht ongestraft blijft en dat de verdrukten niet worden gered? En het ergste is: „Gij hoort niet!"

Dat is de nood van de profeet, de ontzetting, de verbijstering en dat al een heel lange tijd

Verleden en heden

Habakuks woorden dateren van eeuwen geleden, maar lijkt het niet of het om vandaag gaat? Kennen wij door de bediening van het Woord en het werk van de Heilige Geest ook iets van die gelovige gebedsworsteling van Habakuk? O God, hoe lang al en hoe lang nog? HEERE, ziet U dan niet alles wat er gebeurt?

Ziet U niet het doordrukken van de goddelozen op alle terreinen van het leven: abortus-klinieken, naaktstranden, zondagsontheiliging, voorontwerp „Wet gelijke behandeling". Heere, weet U het niet hoe Uw kerk al meer in de hoek gedreven wordt? En weet Gods kind er ook niet van in het persoonlijk leven des geloofs: „Ik heb vele bestrijders, o Allerhoogste; ik lig onder stokebranden,

want zie, Uw vijanden maken getier en Uw haters steken het hoofd op". Is dat alles niet hetzelfde als hier in vers 4: „Want de goddeloze omringt de rechtvaardige!"

Het is alle eeuwen door het vraagstuk van de rechtvaardigheid van God. Het moet toch ergens aan te zien zijn, dat degene, die God dient, zich niet heeft vergist? Maar 't is nergens aan te zien. Integendeel, het lijkt wel als trekt de Heere het Zich niet aan, dat de Zijnen lijden en ondergaan. Heere, hoe handelt U dan toch met Uw kinderen? Lijkt het niet alsof de satan vrij spel heeft? Waar is nu de God, op Wie ge bouwdet en aan Wie ge uw zaak vertrouwdet?

Is er een uitweg?

Is er een uitweg? Ja, dat is de vraag. En als die er is, waar is die dan? De sleutel voor het antwoord ligt in vers 4: de goddeloze omringt de rechtvaardige. Wie openbaart zich ten diepste in deze woorden? Juist, dat is Jezus! Bij het licht van het Nieuwe Testament mogen we stellen, dat er niemand is voor wie dit woord méér gegolden heeft dan voor Hem. In deze enkele woorden ligt heel de lijdensweg van de Borg des Verbonds.

„Want in der waarheid zijn vergaderd tegen het heilig Kind Jezus, Welke Gij gezalfd hebt, beiden Herodes en Pontius Pilatus met de heidenen en de volken Israels" (Hand. 4 : 27).

Werkelijk, alle goddelozen omsingelen de ene Rechtvaardige. Terecht verwijzen de kanttekeningen hier naar Psalm 22 : 13. En krijgt Hij, Christus, antwoord? Mijn God! Ik roep des daags, maar Gij antwoordt niet! Daar is de worsteling van de Meerdere van Habakuk. Hier is de strijd van het Kind van God. Habakuk komt uit zichzelf niet uit de problemen en vragen en Gods kind van vandaag, evenmin, maar nu het wonder: ods Zoon, de Heere Christus, Hij komt er in.

Uitzicht

Alles wat er gebeurt in hemel en op aarde staat in verband met het Koninkrijk Gods. Dwars door alle onmogelijkheden en benauwende vragen heen roept God zondaren uit alle volken en talen tot de gemeenschap van Zijn Zoon.

Middenin de woorden, die de nood van Habakuk aangeven, staat de Kruiskoning met uitgebreide armen om genadig te zijn. Nee, de weg achter Hem is geen gemakkelijke weg. Het is de weg van Hem, Die het gezegd heeft; „In de wereld zult gij verdrukking hebben". Maar het is ook de weg, waarop geldt: „Is Israël in nood? Er zal verlossing komen". Hoor 't, Habakuk en allen die hopen op God en op Zijn genade; want Jezus Christus, de Rechtvaardige, is in dit Woord.

----------------------------------------------------------------------------

Vragen

1. Welke psalmdichter worstelde ook met het probleem van de Godsregering, dat de Heere het kwade en het onrecht maar toelaat, zonder in te grijpen? Hoe vond hij uiteindelijk de vrede voor zijn hart?

2. Zou het ook van betekenis zijn, dat Habakuk zo nadrukkelijk begint met te zeggen: HEERE (vs. 2). Zie ook hoofdstuk 1 : 12 en 3 : 2. Heeft dat ook betekenis voor vandaag?

3. Wat bedoelen we met de uitdrukking: een messiaans schriftgedeelte?

4. Geef aan hoe en wanneer de woorden uit vs. 4 ,,de goddeloze omringt de rechtvaardige", betrokken kunnen worden op het leven van de Heere Jezus.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.